خريد vpn خريد kerio خرید vpn خرید فیلترشکن
مهندسي ژنتيک چيست؟ | کانون دانش (بانک مقالات)

مهندسي ژنتيک چيست؟

ژنها رمزهاي شيمياي بنيادي هستند که طبيعت فيزيکي موجودات زنده را تعيين مي کنند . ژ نها مسوول ساخت DNA هستند و DNA کنترل کننده سلول است که نحوه گسترش سلول را در تمام جهات تعيين مي کند .
مهندسي ژنتيک يا Biotech روابطي است که منجر به ايجاد تغيير در ماده ژنتيکي( DNA )موجودات به روشي مي شود که هرگز در طبيعت رخ نمي دهد زيرا نه انتخاب طبيعي و نه موتا سيون باعث پديد آمدن ژنهاي طراحي شده انجام مي دهيم به اثرات کوتاه مدت – که ممکن است ظاهرامفيد باشد -پي ببريم ولي از اثرات طولاني مدت آنها واقعا بياطلاعيم .
دستکاري ژنتيکي مواد غذايي شامل وارد کردن ژ نهاي موجودات زنده به ديگرموجودات مي باشد که اين روش براي بالابردن مقاومت گياه در برابر علف کش ها ، کم کردن خسارات ناشي از سرما زدگي يا زياد کردن سرعت رشد آنها انجام ميشود . در نتيجه گونه جديدي ساخته مي شود .
به عقيده بسياري از صاحب نظران مهندسي ژنتيک نه تنها گامي در جهت بهبود وضعيت بشر امروزي نمي باشد بلکه در تضاد کامل با تنوع زيستي مي باشد .

محصولات ژنتيکيGEFOOD

1_ اثرات غير قابل پيش بيني

دانش امروز براي دانستن اين موضوع که ژ نها چگونه سازمان يافته اند بسياري محدود است . هر گونه تغيير در هر نقطه از DNA به احتمالزياد اثرات جانبي در بر داردکه غير قابل پيش بينيو کنترل است . به چند مثال در اين مورد توجه کنيد :
* ليگنين ماده استحکام بخش و حفاظت کننده براي گياهان چوبي است .براي صنعت کاغذ سازي درختاني از راه مهندسي ژنتيک طراحي شده اند که تعداد لايه هاي ليگنين آن کاهش يافته باشد . با اين حال مطالعات نشان مي داده که وقتي ژ ن مربوط به ساخت ليگنين دستکاري شود تاثيرات منفي را باعث مي گردد . ماند رشد غير طبيعي درخت يا عدم رشد آن .
چون وارد کردن ژ ن جديد با بالاترين دقت امکان ندارد ،انتقال ژ ن ممکن است کنترل دقيق موجود بوسيله DNA را مختل کند .
مثلا ژن جديد مي تواند واکنش شيميايي درون سلول را غوض کند يا عملکرد سلول را از بين ببرد . اين باعث نا پايداري ، بوجود آمدن سموم جديد و مواد آلرژ ن جديد مي شود و از ارزش هاي مواد غذايي را تعيير مي دهد .
* روغن کانولايي که بوسيله مهندسي ژ نتيک ساخته شده داراي سطح بالاتري از pro-vitamin A است . در عوض بدليل بدليل اين دستکاري ويتامين E آن به طور محسوسي کم شده و ترکيب اسيدهاي چرب آن تغييريافته است .
* وقتي پژ وهشگران در آمريکا سطح فيتواستروژن (ماده اي شيبه به هورمون در گياه ) در سوياي دستکاري شده را با سوياي معمولي مقايسه کردند ، دريافتند که سطح اين هورمون در سوياي دستکاري شده کاهش يافته است .
* ويا ايجــاد و طراحي نوعي مخمر از طريق مهـندسي ژنتيک با هدف تـسريع در عمل تخمير . اما اين تغيير باعث ساخـته شدن متيلکليواکزالmethyl- glyoxal شد که داراي خواص سمي و موتاژ نتيک مي باشد .
* انتقال ژ ن (رمز) رنگدانه قرمز از ذرت به گل گياه اطلسي ، نه تنها باعث تغيير رنگ سفيد گل شده بلکه گل ها ،برگها و جوانه هاي بيشتري شدند . علاوه بر اين ،مقاومت آنها را نسبت به قارچ افزايش داد اما باروري آنها را کاهش داد .

2 _ انجام ندادن آزمايشات کافي مربوط به امنيت غذايي بر زوي محصولات ژنتيکي.

اولين بار در سال 1996 هنگامي که سوياي عرضه شده که در مقابل علف کش ها مقاوم بود مردم به وجود غذاهاي ژنتيکي پي برند .
بيش از 40 در صد از محصولات سوياي آمريکا صادر مي شود ودر آن سال ها سوياي ژنتيکي نيز همرا با سوياي معمولي بصورت در هم صادر مي شد .
در علم مهندسي ژنتيک درباره محصولات ژ نتيکي تئوري وجود دارد با نام شباهت کامل که مي گويد اين نوع محصولات از هر نظر کاملا شبيه به نوع معمولي است اما طبق يافته هاي علمي اين فرضيه بسيار ناقض است و نمي تواند سلامت غذايي اين محصولات را تضمين کند . زيرا محصولات ژنتيکي داري مولکول هاي جديد ممکن است باشند که کاملا غير منتظره بوجود آمده اند و باعث سميت يا آلرژي زايي مي گردند.
پس يک محصول ژنتيکي مي تواند کاملا شبيه نوع طبيعي خود باشد ولي داراي ترکيبات مضري باشد ما انتضارش را نداشتم.

3- محصولات ژنتيکي در مغاره ها

در سال 1998 محصولات ژ نتيکي با اقبال زيادي در آمريکا مواجه شـد روغن کانولا ،ذرت ،کتان و سوياي مقاوم در برابر علف کش ها و آفت کش ها و آفت کش ها. سيب زميني و کدوي مقاوم به ويروس ،روغن کانولا که داراي غلظت بالاي اسيد لوريک مي باشد گوجه فرنگي که دير مي رسد يا پوست کلفتري دارد ،واکسن (vaccine) هاري، يک يک نوع باکتري که تثبيت نيترو ژ ن در خاک را بالا مي برد . و هورمون رشد rBGH/ BST r که ساخت شير را در گاوهاي شيرده بالا مي برند ، همه و همه بوسيله مهندسي ژنتيک ساخته شدند.

4 -نگراني عمومي
بجز موارد خاص ، دولت هاي کشورهاي صنعتي مشتاقند تاغذاهاي ژ نتيکي را رواج دهند.

انتخاب

مصرف کنندگان از عدم جداسازي وعلامت گذاري محصولات ژنتيکي نگرانند و چون اغلب عذاهاي دستگاري شده اند غير ممکنمي باشد.

سلامتي

مردم آگاه شدند که پايه هاي علمي براي نگراني درباره محصولات ژ نتيگي وجود دارد . و دوست ندارند که غذاي را که از سلامتي آن مطمعن نيستند جايگزين غذاي قبلي خود کنند. ولي FDA مدعي شده که تفاوتي بين غذاي معمولي و ژنتيکي وجود ندارد ولزوميبه جدا سازي و غيره نيست . ولي بسياري از دانشمندان برجسته مخالف اين نظرند اما امروز براي سرمايه داران پولشان برتري بيشتري نسبت به سلامتي مردم دارد . بنابراين سعي در مهار فشارهاي وارده از طرف عموم مي کنند.

نظام اخلاقي و اعتقادي:

براي عدهاي از مردم مسئله سلامتي يا عدم سلامتي غذاهاي ژنتيکي مطرح نيست بلکه اين کارها را غير معمول و غير طبيعي ودر تضاد شديد با نظاماخلاقي بين انسان و طبيعت مي دانند .
مهندسي ژنتيک در مجموع علم جديدي است . پيش از اين علم نگران و در گير موضوع نظام خلقت بود حالا خود طبيعت را دستکاري مي کند و اساس طبيعت را در هم مي ريزد .
گياهخواران مذهبي مانند هندوها ، بودايي ها دوست ندارند که درگياهان و ميوه هاي آنها ژ ن هاي حشره ، حيوان وحتي انسان باشد . يهودها و مسلمانان داراي اداب غذايي خاصي مي باشند ، بطور مثال دوست ندارند مه در هويج مورد مصرفيشان ژن هاي خوک باشد . بنابراين اين رهبران مذهبي از طيف وسعي از اعتقادات و مذاهب مخالف محصولات ژنتيکي هستند . با اين وجود گوشت ها ،سبزيجات مي توانند داراي ژنهاي انساني باشد بدون اينکه ما بدانيم يعني به نوع در نظر برخي آدم خوري مي کنيم و نميدانيم که اغلب مردم مخالف اين جور تغذيه اند .

سياست :

نگراني ديگر از اين است که تحت پيمان تجارت آزاد بين المللي امور اقتصادي بر سلامت محيط زيست و اقتصاد ترجيح داده شود .
تجارت محصولات ژنتيکي تنها در دست چند شرکت چند مليتي است مانند مون سانتو ،سين ژنتا ،آونتيس و دو پنت ،محققاً اينها تنها کساني اند که از محصولات ژنتيکي نفع مي برند .

محيط زيست :

شواهد زيادي است که نشان مي دهد که مهندسي ژنتيک به اکوسيستم خطر تازه اي وارد مي کند .زيرا باعث تهديد تنوع زيستي ، حيات وحش و کشاورزي پايدار مي شود.
منتقدان فن آوري زيستي (Biotech) معتقدند موجودات طراحي شده بوسيله مهندسي ژنتيک که به محيط وارد مي شوند ممکن است تغييرماهيت داده و به موجودي تبديل شوند که هيچگاه نتوان جلوي آن را گرفت .
مهمترين مشکلي که مهندسين ژنتيک و محصولاتش براي محيط زيست ايجاد مي کند اين است که وقتي اين محصولات يا موجودات در محيط رها مي شوند دائما در برخورد با اکوسيستم ها مي باشند . اکوسيستم هايي که حاصل ميايون ها سال تکامل هستند .بطوري که دانشمندان برآورد کرده اند اين موجودات يا محصولات باعث از هم پاشيدگي 1 درصد از اگوسيستم در سال مي شوند .(!)
مشکل بالقوه ديگر ويروس ها به ماده ژنتيکي ميزبان خود تجاوز مي کنند و معمولا آن را متلاشي کرده و براي ويروس هاي جديد آنها را دوباره به هم وصل مي کنند . وقتي اين اتفاق در خارج از آزمايشگاه مي افتد ويروس جديدي که ژن هاي دستکاري شده تشکيل يافته بوجود مي آيد ، وقتي اين ويروس ها پراکنده مي شوند چون طبيعي نيستند ، در طبيعت هم دشمن ندارند خطرناک اند و ممکن است باعث ايجاد بيماري جديد و مرگ و مير موجودات زنده گردند .

5- برچسب گذاري labeling

برچسب گذاري و جدا سازي مواد ژنتيکي حق مردم است تا بتوانند بين محصولات معمولي و ژنتيکي حق انتخاب داشته باشند .
طبق محاسبات انجام شده اينکار مي تواند سالانه 4-5 ميليارد به صادرات کشاورزي آمريکا صدمه بزندو شواهد حاکي از آن است که آمريکا براي رسيدن به سود بيشتر به کشورهايي که در تجارت با آن هستند فشار مي آورد تا جدا سازي محصولات ژنتيکي را انجام ندهند . از جمله اين کشورها نيوزلند است که در فوريه 1998 مورد تهديد آمريکا قرار گرفت – زيرا اين کشور داراي برنامه نظارت بر روي محصولات ژنتيکي مي باشد .- با وجود اينگونه تهديدها فشار روز افزون مردم و نگراني آنها از سلامت محصولات ژنتيکي بيشتر دولت ها را مجبور به نظارت بر اين محصولات و جدا سازي و رچسب زني روي آنها کرده است .
بر اساس پيمان جداسازي محصولات ژنتيکي کشورهاي عضئ اين پيمان در سال 2001 شامل استراليا و نيوزلند – کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي – جمهوري چک ، نروژ ، لهستان ، سوئيس، لتواني ، روسيه ، فيليپين کره ، ژاپن ، هنگ کنگ ،تايوان ، تايلند ،عربستان ، اسرائيل و مکزيک مي باشد .
1. Genetic Engineerin
2. Substantial Equivalence

* خصوصي سازي بهره برداري از محيط

تنوع زيستي امروز دسخوش موج خطرناک خصوصي سازي کشته که شامل بهره برداري از گياهان -حيوانات و قسمت هاي خاصي از DNAميشود حق بهر برداري تنها به اختراعات انساني مربوط مي شود و به اکتشافات ، زندگي يک موجود زنده مثل گياه و … يا ژن هاي آنها اختراعات شخصي نيستند و براي همين هيچگاه نبايد در کنترل خصوصي يا حق بهر برداري باشند .
مهندسي ژنتيک بوسيله حق بهر برداري از حيات نه تنها برروي موجودات زنده اي که خود ساخته کنترل مي کند بلکه بر زنجيره غذايي و ميراث ژنتيکي زمين نيز احاطه يافته است .
اين حق بهر برداري به صنعت اجازه مي دهد که موجوداترا استثمار کرده ودر مالکيت خصوصي خود قرار دهد و از اين راه آنها را به فروش برساند .

* افشاگري

آزمايشات اخير بر روي مواد غذايي کارخانه Nestle در کشورهاي تايلند ،فليپين ، هنگ کنگ نشان داده است که محصولات غذايي مانند غذاي بچه و … اغلب به مواد غذايي تغيير ژنتيک يافته آلوده مي باشند . به تازگي در تايلند بررسي ها نشان داده که 13 درصد محصولات فروخته شده به کودکان به ذرت ژنتيکي آلوده بوده اند.

مآخذ:

1.Green peace
2.An article about GE food by Dr. ron Epstein(Nov. 1996)

ترجمه : نسترن ناصريان

 ماخذ : جبهه سبز ايران

Share

چاپ اين مطلب

       تعداد بازديد:36786       

ارسالي از سوي: مدير سايت    به بخش : معرفي رشته هاي دانشگاهي, پزشکي

61 مطلب تكميلي/درخواست»


استاد ، پژوهشگر و دانشجوي عزيز:

با اميد به اينكه مطلب ارائه شده مفيد بوده باشد ، تقاضايي از شما داريم و آن اينكه :
اگر منبع ديگري (شامل : كتاب ، سايت ، مقاله و ...) مي شناسيد و يا مقاله اي داريد كه به هر چه تكميل تر شدن اين مطلب كمك مي كند آنرا معرفي نماييد. اينكار بيش از چند دقيقه وقت شما را نمي گيرد، اما مطمئن باشيد كه ساعتها در وقتتان صرفه جويي مي كنيد !! زيرا بار ديگر كه براي مطلبي به اين سايت مراجعه كنيد ، منبع عظيمي از اطلاعات مي بينيد كه ديگر عزيزان به جهت اين نيك انديشي ، به شما هديه داده اند.

ارتقاء علمي؛ در گرو كمك ما به يكديگر است

 • حمیده می‌گه:

  با سلام خدمت تمامی دوستان گرامی! یادمه منم وقتی داشتم انتخاب رشته میکردم تو خونمون دعوا سر این داشتم ک میخاستم اولین الوییتمو ژنتیک بزنم!همه میگفتن بازار کار نداره ،سخته و ….اما من طبق علاقم پیش رفتم و با اصرار و گریه زاری و …. تنونسم وارد این رشته بشم!من الان ب اون مرتبه ایی از دانش ژنتیک رسیدم ک پدری ک مخالف اصلی رشته ام بود الان بهم افتخار میکنه من توی کشاورزی و دامداری به پدر کمک فراوان کردم ک محصولاتش چند برابر شه!و هم اکنون خودم هم در یکی از مراکز ازمایشگاهی مشغولم و درامد خوبی دارم اما قصدم این است که برای دکترا هم بخونم!من بعد از پیوستن به ژنتیک ایمانم به خدا چند برابر شد!ژنتیک عشق می خواهد وبس….

  [پاسخ]

 • ساحل می‌گه:

  سلام من دانشجو ترم 5ژنتيك دانشگاه تهران پزشكي هستم اصلا كار نيست اگه ميشه راهنماييم كنيد حتي كارآموزي هم قبول نميكنن گول نخوريد نيايد ژنتيك وقت تلف كردنه

  [پاسخ]

  ali پاسخ:

  سلام میشه حدود رتبه شمت رو بدونم؟ من تازه کنکور دادم و رتبم 16000 منطقه 1 شده میخوام بدونم دانشگاه آزاد تهران قبول میشم این رشته را؟

  [پاسخ]

 • zahra می‌گه:

  من میخوام دانشگاه ازاد ژنتیک بخونم میخواستم درمورد بازار کارش بدونم ارزش این همه هزینرم داره

  [پاسخ]

 • پریا می‌گه:

  سلام.من امروز جواب کنکورمو گرفتم. از اولم هدفم ژنتیک بود.اما الان شک دارم. راجع ب بازار کارش یکم توضیح بدبد.

  [پاسخ]

 • zahra می‌گه:

  سلام ایا دانشگاه های ازاد تهران رشته ی “زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک” تدریس میشه یا نه؟ اگر اره ، اسم دانشگاه ازاد رو بگید لطفا. ممنون میشم جواب بدید

  [پاسخ]

  shiva پاسخ:

  دانشگاه آزاد قلهک

  [پاسخ]

 • نگین می‌گه:

  با تشکر از شما ولی دارید با این حرفاتون دانش اموزان تجربی و دانشجو های این رشته رو نا امید می کنید ! !! نکنید لطفا خود منم که دانشجوی ژنتیک هستم ناامید شدم :(

  [پاسخ]

 • حمید می‌گه:

  سلام دوستان من ترم2 ژنتيك هستم میخواستم بدونم برای کار داخل آزمایشگاه باید چه گرایشی از ژنتيك رو ادامه بدم .کلا آینده شغلی ژنتيك چطوره؟

  [پاسخ]

 • سارا می‌گه:

  سلام من میخواستم بدونم زيست شناسي سلولي ومولكولي-ژنتيك / با مهندسی ژنتیک فرق داره؟من اولیو قبول شدم واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.لطفا جوابشو به میلم بفرستید.ممنونم

  [پاسخ]

  شیرین پاسخ:

  سلام.در دوره ی کارشناسی رشته ای تحت عنوان مهندسی ژنتیک نیست .مهندسی ژنتیک از گرایشاتی است که شمامیتوانید در ارشد انتجاب کنید. (موفق باشید)

  [پاسخ]

 • معصومه نوری می‌گه:

  برای قبولی تو رشته ی مهندسی ژنتیک در مقطع کارشناسی تو ازمون سراسری چقدر رتبه نیازه وموقعیت شغلیش چطوره؟

  [پاسخ]

  دینا پاسخ:

  موقعیت شغلی در ایران؟ رتبه لازم در کنکور سراسری؟ دانشگاه های معتبر ؟

  [پاسخ]

 • maryam می‌گه:

  سلام من دانشجوی رشته ی زیست شناسی گیاهی هستم میخوام واسه ارشدبرم رشته ی زنتیک میخواسم بپرسم باید چه منابعی رو باید بخونم.

  [پاسخ]

 • زهرا ازادی می‌گه:

  باسلام میخواستم در مورد رشته مهندسی زنتیک وبیوتکنولوزی ورتبه ای که دانشگاه تهران برا این رشته ها میخواد بدونم لطفا جوابو به میلم بفرستید متشکرم

  [پاسخ]

 • narges می‌گه:

  سلام من دانشجوی سال اول این رشته ام یه نصیحت به همه ی بچه هایی که میخوان بیانواین رشته روبخونن اگه باعشق میای بیاوارداین رشته شو وگرنه قیدخوندن این رشته روبزن اگه واقعاباعلاقه بیای جلوهم موفقیت داری هم پول هم کار هممیه دنیای ایده آل

  [پاسخ]

 • سهیل می‌گه:

  اشتباه امثال منو نکنید تجربی نرید

  [پاسخ]

 • ف.ر می‌گه:

  سلام من دانشجوی ترم آخر رشته ژنتیک ام میخواستم به همتون بگم اگه فقط عاشق درس خوندنید وارد این رشته بشید چون در نهایت جز ی دنیا نا امیدی بعد از پاس کردن اون همه درسای سخت هیچی براتون نداره.کار که عمرا پیدا نمیکنید از ما گفتن از شما…..

  [پاسخ]

  اتوسا پاسخ:

  سلام من واقعا به این رشته و درس خوندن علاقه دارم ولی از اونجا که اطرافیان اصرار زیادی بر پزشکی دارند واقعا گیج شدم ایا واقعا این رشته اینده خوبی نداره یا جای پیشرفت؟ یعنی هرکسی وارد این رشته شده بیکار و ….. است؟ از مزیت های این رشته چی؟ هیچی؟ :D

  [پاسخ]

  شیرین پاسخ:

  سلام دوست عزیز .اگر به فکر ادامه تحصیل هستی وبه این رشته علاقه داری وبه توانایی ات ایمان داری حتمااین رشته راانتخاب کن مطمئن باش با ارشد ژنتیک بیکار نمی مونی. اگر دکترا هم بگیری خودت میتونی ازمایشگاه بزنی.<به خدا توکل کنید>

  [پاسخ]

  ؟؟؟ پاسخ:

  کار هست فقط یه کم غیرت میخاد که بهش برسی.مثلا همین رویان نیرو لازم داره چون داره بیمارستانش تاسیس میشه.برا این که حتما به کار گرفته بشی بهتره درباره ی یه موضوعی مقاله بدی و ثبتش کنی.کشورما جهان سومیه یعنی نگاه میکنه کشورای دیگه چیکار میکنن بعد کشور ما هم شروع میکنه مثلا رشته ی ژنتیک تو اروپا خیلی بازار کارش خوبه کشور ما هم تو این زمینه بازار کارش خوب میشه اگه خدا بخواد.

  [پاسخ]

 • سها می‌گه:

  باسلام خدمت شما من دانش آموز سال اول دبيرستان هستم و سال ديگه ميخواهم به رشته تجربي بروم, پزشكي رو خيلي دوست دارم و لي تازگي ها اسم رشته ژنتيك و مهندسي ژنتيك به گوشم خورده ,خواهشمندم درباره ي تفاوت اين دو رشته و رتبه هايي كه امكان قبولي دراين رشته رو برام فراهم ميكنه به خصوص در دانشگاه اصفهان را برايم ميل كنيد. باسپاس فراوان

  [پاسخ]

  علی پاسخ:

  سلام من نیز میخام همین رشته رو بخونم(مهندسی ژنتیک)دو ساله هم پشت کنکورم! مهندسی ژنتیک، به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به منظور جداسازی، خالص سازی، وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان بکار می‌روند و نهایتا منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می‌شود. کاربردهای مهندسی ژنتیک تقریبا نامحدود به نظر می‌رسد. این علم کاربردهای زیادی در علوم پایه، تولیدات صنعتی، کشاورزی و علوم پزشکی دارد. در زمینه علوم پایه، بررسی‌هایی مانند مکانیزمهای همانند سازی DNA و بیان ژنها در پروکاریوتها، یوکاریوتها و ویروسها و همچنین چگونگی ساخته شدن و تغییرات پروتئینهای داخلی سلول و همچنین مکانیزم ایجاد سرطان از جمله کاربردهای مهندسی ژنتیک است. در زمینه کشاورزی که بستر بسیاری از کاربردهای مهندسی ژنتیک است، تولید گیاهان مقاوم به آفات گیاهی و خشکی، تولید گیاهان پرمحصول و تولید گاوهای دارای شیر و گوشت بیشتر، را می‌توان نام برد. و در زمینه کاربردهای پزشکی، تشخیص بیماریهای ارثی، تولید انسولین انسانی، تولید هورمون رشد انسان و… را می‌توان نام برد. در سال‌های اخیر گسترش و توسعهٔ تکنیک‌های سنتز DNA نوترکیب انقلابی را در درمان بسیاری از بیماری‌های انسانی از جمله انواع سرطان‌ها، اغلب بیماری‌های خود ایمنی نظیر دیابت و همچنین تشخیص، پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های مادر زادی فراهم آورده‌است. در حالی که رشته ژنتیک فقط تئوریه!

  [پاسخ]

 • فاطیما می‌گه:

  باسلام . می خواستم بدونم باچه رتبه ای می شه رفت مهندسی ژنتیک و به چه درسایی باید بیشتر توجه بشه؟و اینکه چه دانشگاه های برای این رشته معتبرترند . ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.و درباره ی موقیت شغلی این رشتهبیشتر صحبت کنید

  [پاسخ]

  صبا پاسخ:

  سلام من امسال کنکوریم ورشته تجربی منطقه3. میخواستم بدونم باچه رتبه ایی میتونم مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران بخونم؟واینکه براادامه دادنش چه شاخه هایی در سطح بالاترداره؟ مهندسی ژنتیک فرقش بابیوتکنولوژی چیه؟ واقعاممنونتون میشم کمکم کنید.خواهشاجوابوبه میلم بفرستین بازم متشکرم.

  [پاسخ]

 • مریم می‌گه:

  میخواستم بدونم این رشته چه رتبه ای می خواد؟ کدوم دانشگاهها این رشته رو دارن؟آینده شغلی و درآمدش چه جوریه؟ خوندنش چند سال طول می کشه؟لطفا جوابشو بفرستید بهبی ایمیلم. ممنونتون می شم.

  [پاسخ]

  مهنوش پاسخ:

  خوندنش 4سال طول میکشه.

  [پاسخ]

 • مهسا می‌گه:

  می خواستم بدونم مهندسی ژنتیک چه رتبه ای می خواد؟ کدوم دانشگاهها این رشته رو دارن؟آینده شغلیش چه جوریه؟لطفا به ایمیل خودم جواب بدین.ممنون.

  [پاسخ]

 • kimiya kamranfar می‌گه:

  سلام خسته نباشید سوال منم مثل سوال بقیه است من شنیدم که رشته مهندسی ژنتیک اینده شغلی نداره ایا درسته؟ واینکه این رشته در ایران و خارج از کشور چه وضعی داره و از طریق رشته های دیگری هم میشه بعدا ژنتک خوندو چند سال خوندنش طول می کشه ؟ لطفا جوابمو به ایمیلم بزنید.

  [

  [پاسخ]

  مهنوش پاسخ:

  اتفاقا اینده ی شغلی خیلی خوبی داره و همچنین درامد خوب داره

  [پاسخ]

 • م.ح می‌گه:

  تفاوت بین مهندسی ژنتیک با ژنتیک؟؟؟

  [پاسخ]

 • ملیکا می‌گه:

  سلام خسته نباشید سوال منم مثل سوال بقیه است من شنیدم که رشته مهندسی ژنتیک اینده شغلی نداره ایا درسته؟ واینکه این رشته در ایران و خارج از کشور چه وضعی داره و از طریق رشته های دیگری هم میشه بعدا ژنتک خوندو چند سال خوندنش طول می کشه ؟ لطفا جوابمو به ایمیلم بزنید.

  [پاسخ]

 • بهنام می‌گه:

  میخواستم درباره اینده شغلی رشته مهندسی ژنتیک درایران بپرسم وبدونم که دردانشگاه این رشته به همین نام داریم یاخیر؟

  [پاسخ]

 • nadia می‌گه:

  سلام من میخواستم بدانم آیا اصلا” رشته ای به نام مهندسی ژنتیک در دانشگاه وجود دارد؟ یا نام آن ژنتیک است یا مهندسی ژنتیک؟ آینده ی شغلی آن چگونه است ؟ تا چه اندازه امکان پیشرفت در این رشته وجود دارد؟ این رشته از زیر شاخه های تجربی است یا ریاضی؟ در کنکور نیازمند چه رتبه ای است ؟ علاقه مندان در کدا م دانشگاه تحصیل میتوانند بکنند؟ و افراد که در این رشته تحصیل میکنند در کدام مراکز میتوانند مشغول به کار شوند؟

  [پاسخ]

 • رها می‌گه:

  سلام تو رو خدا جوابمو بدین حتما. من رشته تجربی هستم هدفم از این رشته اول پزشکی بود بعد ژنتیک امسال تو کنکور به خاطر یه بدشانسی وقتو از دست دادم و نتونسم کنکورمو خوب بدم یعنی مطمئنم که پزشکی و نمیارم میشه بگید مهندسی ژنتیک خوب هست یا نه ؟واسه دانشگاهاصفهان تا چه رتبه ای قبول میکنند؟آینده شغلیش چطوره؟اگه میشه واسم آف بذارید

  [پاسخ]

 • دریا نیلچی می‌گه:

  من از روی دایرهالمعارف جهان در قرن اینده راجع به توپ کریستال خواندم :توانایی دست کاری ژن های اطفالی که زاده نشده اند این نگرانی را ایجاد می کند که کودکان “طراخ” یا”disiner babies”به دنیا بیاید در اینده والدین قادر خواهند بود تا جنس شباهت وحتی رفتار کودکان خود را انتخاب نمایند البته اگر قانون از این کار جلوگیری نکند.میخواستم بدونم شما اطلاعاتی در این مورد یا اینکه ایا این دستگاه تا به حال درست شدت دارید لطفا به میل:dnilchi@yahoo.com فرستید

  دریا نیلچی

  [پاسخ]

 • مریم می‌گه:

  liمهندسی ژنتیک رو از ریاضی هم میشه رفت؟

  [پاسخ]

  مهنوش پاسخ:

  فکر نمیکنم از ریاضی بشه رفت.چون زیست باید بخونید.مگر این که تغیر رشته بدید.ولی مهندسی شیمی رو از ریاضی و هم تجربی میشه رفت.

  [پاسخ]

  بهار پاسخ:

  نه فقط از طريق تجربي مي شه رفت من دانشجوي اين رشته هستم اول زيست شناسي سلولي مولكولي-ژنتيك مي خوني بعد براي كارشناسي ارشد مهندسي ژنتيك امتحان مي دي

  [پاسخ]

  شیرین پاسخ:

  سلام.ازانجایی که ژنتیک یک رشته ی شناور هست میتوانیدازریاضی هم ژنتیک بخونی.(موفق باشی)

  [پاسخ]

  mamad پاسخ:

  نه نمیشه

  [پاسخ]

 • نسترن می‌گه:

  sg سلام من میخواستم بدانم آیا اصلا” رشته ای به نام مهندسی ژنتیک در دانشگاه وجود دارد؟ یا نام آن ژنتیک است یا مهندسی ژنتیک؟ آینده ی شغلی آن چگونه است ؟ تا چه اندازه امکان پیشرفت در این رشته وجود دارد؟ این رشته از زیر شاخه های تجربی است یا ریاضی؟ در کنکور نیازمند چه رتبه ای است ؟ علاقه مندان در کدا م دانشگاه تحصیل میتوانند بکنند؟ و افراد که در این رشته تحصیل میکنند در کدام مراکز میتوانند مشغول به کار شوند؟ لطفا” پاسخ ها را در قسمت نظر وبلاگم بنویسید با تشکر .ممنون میشوم اگر پاسخ دهید!!

  [پاسخ]

  نورا پاسخ:

  فقففقط از تجربی میشه رفت.و از زیر شاخه های ژنتیکه .برای اطلاعات بیشتر به سایت رشد برو.

  [پاسخ]

 • محمدی می‌گه:

  در رابطه با ژنتیک مولکولی آیااین علم بیشتر کاربردیه یا علمی

  [پاسخ]

 • محمدی می‌گه:

  با سلام وممنون ازسایت مفیدتان.آیا مهندسی ژنتیک همان بیوتکنولوژی است واینکه آینده شغلی ایندورشته در مقاطع بالا تحصیلی کجاست؟لطفابه ایمیل خودم پاسخ دهید. باسپاس

  [پاسخ]

 • محسن بیات می‌گه:

  سلام

  اطلاعاتی در رابطه با ژنتیک مولکولی می خواستم و اینکه این علم بیشتر کاربردیه یا علمی

  با سپاس فراوان

  [پاسخ]

  دریا نیلچی پاسخ:

  این علم یعنی مهندسی اش کاربردی اما خودش یعنی پزشکی اش پایه ای و علمی

  [پاسخ]

 • محسن بیات می‌گه:

  با سلام

  در ایران سواد بالاتر میره،شعور پایین میاد.در جواب آقای نوری

  [پاسخ]

 • رسول باستاني می‌گه:

  ب باسلام.آينده شغلي و بازاركار اين رشته چگونه است؟تقريبا يا دقيقا باچه رتبه اي در دانشگاه قبول مي شويم؟چند سال بايد اين رشته رابخوانيم؟باتشكر

  [پاسخ]

 • ملیحه می‌گه:

  اینده شغلی چیه باید اول چی بخونیم با رتبه خیلی پایین میشه این رشته روخوند کجامیشه کار کرد ممنونم

  [پاسخ]

  رامین پاسخ:

  کارش چی شد

  [پاسخ]

  مها پاسخ:

  ميشه بگين باچه رتبه اي ميشه واسه ليسانس اين رشته قبول شد

  [پاسخ]

  مهنوش پاسخ:

  فکر میکنم رتبه زیر 2000 باید باشه.اینو از کسی که معلم زیستمونه و دکترا داره پرسیدم.

  [پاسخ]

 • مهسا می‌گه:

  سلام میخواستم درباره ی آینده شغلی مهندسی ژنتیک و اینکه کجاها کار میکنند بدونم. ممنون میشم اگه تو وبم بهم جواب بدین مرسی

  [پاسخ]

  مها پاسخ:

  سلام میخواستم درباره ی آینده شغلی مهندسی ژنتیک و اینکه کجاها کار میکنند بدونم. مرسی

  [پاسخ]

 • محمود نوری می‌گه:

  با سلام سال 1379 نوجوانی 16 ساله ایلام-دهلران فرضیه تشخیص جنسیت جنین قبل از عمل لقاح را ارائه کرد چند سال متوالی به تحقیق در این باره پرداخت که که به نتایج کاملا ملموسی راجع به صحیح بودن فرضیه خود دست یافت از انجا که ایشان از مشکل مالی رنج میبردند نتوانستند به یافته های خود جامه عمل بپوشانند لذافرضیه خویش را نزد اساتید و دانشمندان بزرگ علم ژنتیک برده و تا کنون هیچکدام از این عزیزان به نام های جناب آقای دکتر دلوئی(پدر علم ژنتیک) جناب آقای دکتر فرهود جناب اقای دکتر هوشمند (رئیس سابق موسسه زنتیک کشور)و…روی خوشی به این پزوهشگر جوان نشان ندادند و خوشبختانه هیچ کدام از این دانشمندان نتوانسته اند که فرضیه این جوان 25 ساله امروزی را رد نمایند جالب اینکه این جوان عزیز 3 بار در جشنواره خوارزمی و2 بار در جشنواره رازی شرکت نموده است که با رد فرضیه خود بدون هیچ دلیلی مواجه شده است هم اکنون ایشان دارای 4 اختراع صنعتی 3 طرح جامع فرهنگی وصاحب 14 فرمول ریاضی(حل معادلات 2 مجهولی با توان بالا )هستند که انگشتان خویش آفتاب بالانس باری میکنند فاجعه نیست؟….

  [پاسخ]

  حسن پاسخ:

  آخه عزیزم این شخصی که میگی حتما دلایل علمی برای فرضیه اش ارائه نکرده بلکه از راه تجربیات چندین نسل فرضیه اش را درست کرده .تا این فرضیه با دلایل علمی ثابت نشه هیچ گس قبولش نمی کنه اما جواب داده نمی دونم چرا

  [پاسخ]

 • ستاره می‌گه:

  ممنونم سايت خاصي داري دوست دارم در باره ي موقعيت شغلي اين رشته بيشتر بدونم ممنون ميشم كه……..

  [پاسخ]

 • فرزاد می‌گه:

  خيلي خوب

  [پاسخ]

 • مرتضي دهقاني می‌گه:

  دست شما درد نكنه.خيلي خوب بود.

  [پاسخ]

 • mortaza fahimi می‌گه:

  بسیار عالی استفاده کردیم تشکر

  [پاسخ]

 • ارسال درخواست /مطلب تكميلي

  دوست عزيز: اگر درخواست مقاله، پروژه، كتاب، جزوه و... داريد به بخش نيازمنديهاي علمي (كليك كنيد) مراجعه نماييد؛ چون در اينجا ثبت نخواهد شد.اما اگر مطلبي داريد كه به هرچه تكميلتر شدن مطلب بالا كمك مي كند يا سوالي در همين رابطه داريد، فرم زير را پر كنيد.

  دوست عزيز: مطلب شما پس از تاييد مدير سايت قابل ديدن براي عموم است.