تکنیک گفتگوی بین قسمت ها

علم NLP بر این عقیده است که ضمیر ناخوداگاه افراد از بی نهایت قسمت تشکیل شده است . هر وقت که بخواهیم تصمیم جدیدی بگیریم یا اینکه در مقابل یک انتخاب قرار بگیریم یا تصمیم به ترک عادتی بگیریم قسمتی از ضمیر ناخوداگاهمان موافق تصمیم و قسمت دیگر مخالف تصمیم مان می شوند و این دو در مقابل یگدیگر قرار می گیرند به همین علت ما در تصمیم گیری و انجام فعالیت خود دچار گیجی و عدم توانایی انجام کار می شویم.

Share