گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان

سرزمین ایران در ادوار مختلف تاریخ همواره از کانو نهاي مهم علوم گوناگون به خصوص داروسازي و کشت و پرورش گیاهان دارویی بوده است. بنا بر روایات اوستا , پادشاهان آریایی پیشدادي نخستین پزشکان و بانیان علوم پزشکی اعم از داروسازي, دارودرمانی و جراحی عهد باستان بوده اند و این علوم در میان اقوام آریایی قبل از مهاجرت نیز در سطحی عالی قرار داشته است .

Share