اصول کنترل بو در مهندسی محیط زیست

انسانها و حیوانات حضور آلاینده های شیمیایی معلق در هوا را از طریق تحریک عضو بویائی در بینی تشخیص می دهند. ترکیباتی که سبب تحریک این عضو می شوند بو نامیده می شوند. با توجه به واکنش نسبت به محرک، بوها ممکن است خوشایند (عطر، بوهای آشپزی و…) یا ناخوشایند (تخم مرغ فاسد شده، بوی فاضلاب و…) باشند. در طی عملیات جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن ترکیبات مولد بو بوسیله تجزیه بی هوازی مواد آلی حاوی گوگرد و نیتروژن ایجاد می شود

Share

بررسی وجود رابطه احتمالی بین توفان و گرم شدن زمین

ادعای علمی یا رویا پردازی سیاسی خلاصه مقاله ادعای وجود رابطه بین «گرم شدن زمین» و «تشدید توفان ها» به سه دلیل قابل اثبات نیست. نخست، هیچ رابطه ای بین انتشار گازهای گلخانه ای و…

ادامه مطلب →

Share