Valid XHTML CSS
پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : jpg حجم : 100 KB
پسوند : jpeg حجم : 100 KB
پسوند : png حجم : 100 KB
پسوند : gif حجم : 100 KB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 2 MB
پسوند : zip حجم : 48.83 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : pdf حجم : 9.77 MB
پسوند : doc حجم : 4.88 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : fla حجم : 9.77 MB
پسوند : swf حجم : 9.77 MB
پسوند : flv حجم : 9.77 MB