طرح کسب و کار

پروژه هاي کارآفريني

نمونه طرح کسب و کار جهت آشنايي دانشجويان و کارآفرينانبا مراحل تنظيم  طرح کسب و کار