ورود به بخش کنکور (راهنمايي)

خانه كار و انرژي دما و گرما الکتريسيته ساکن الکتريسيته جاري بازتاب نور  وآيينه ها شكست نور-عدسيها اندازه گيري - بردارها حرکت ديناميک ويژگيهاي ماده و فشار مغناطيس حركت نوساني موج هاي مكانيكي ترموديناميک موج الكترومغناطيس صوت فيزيک اتمي ساختار هسته

فيزيك 2 و آزمايشگاه

مكا نيك

 

[ صفحه اول ] صفحه2 ] صفحه3 ] صفحه4 ] صفحه5 ] صفحه6 ] صفحه7 ] صفحه8 ] صفحه9 ] صفحه10 ] صفحه11 ] صفحه12 ] صفحه13 ] صفحه14 ] صفحه15 ] صفحه16 ] صفحه17 ] صفحه18 ] صفحه19 ] صفحه20 ] صفحه21 ] صفحه22 ] صفحه23 ] صفحه24 ] صفحه25 ] صفحه26 ] صفحه27 ] صفحه28 ] صفحه29 ] صفحه30 ] صفحه31 ] صفحه32 ] صفحه33 ] صفحه34 ] صفحه35 ] صفحه36 ] صفحه37 ] صفحه38 ] صفحه39 ] صفحه40 ] صفحه41 ] صفحه42 ] صفحه43 ] صفحه44 ] صفحه45 ] صفحه46 ] صفحه47 ] صفحه48 ] صفحه49 ] صفحه50 ] صفحه51 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص1 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص2 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص3 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص4 ] پاسخ به سوالات ]


فهرست مطالب

بردار جابجايي 
سرعت متوسط
سرعت لحظه اي
حركت مستقيم الخط يكنواخت
نمودار مكان – زمان متحرك در حركت يكنواخت
نمودار سرعت – زمان در حركت بر روي خط راست
حركت شتابدار ثابت با شتاب تند شونده
حركت شتابدار ثابت با شتاب كند شونده
شتاب لحظه اي
معا دلات حركت با شتاب ثابت
نمودار مكان زمان در حركت شتابدار ثابت
معادله سرعت زمان حركت شتابدار ثابت تند شونده
نمودار شتاب - زمان در حركت شتابدار ثابت تند شونده
نمودار مکان - زمان در حركت شتابدار ثابت كند شونده
نمودار سرعت -  زمان در حركت شتابدار ثابت كند شونده
نمودار  شتاب - زمان حركت شتابدا ر ثابت كند شونده
شتاب متوسط
محاسبه  شتاب با استفاده از نمودار سرعت - زمان
حركت سقوطي
معادلات حرکت سقوطي ‌آزاد
نمودارهاي سقوط آزاد

حركت شناسي فيزيک پيش دانشگاهي

معادله حركت
سرعت متوسط
سرعت لحظه اي
حركت مستقيم الخط يكنواخت
شتاب متوسط
شتاب لحظه اي
معا دلات حركت با شتاب ثابت
 نمودارهاي مکان- زمان ، سرعت زمان ، شتاب زمان در حرکت يکنواخت
نمودار هاي مکان-زمان ، سرعت - زمان ، شتاب - زمان در حرکت شتابدار ثابت تندشونده و کند شونده
حركت سقوطي
نمودارهاي سقوط آزاد
حركت دردوبعدياحركت درصفحه
تحليل حركت پرتابي
حركت باشتاب ثابت درصفحه
بررسي حركت پرتابي ومعادلات آن
مبحث تكميلي  حرکت
پاسخ تمرين هاي فصل اول

مكا نيك

 

مكا نيك : به علمي كه راجع به حركت اجسام بحث ميكند مكانيك گويند .

اين علم به دو شاخه زير تقسيم مي شود:

 1. حركت شناسي (سينماتيك) : راجع به علم حركت اجسام بدون در نظر گرفتن علت است.

 2. ديناميك(قوانين نيوتن و ....) : راجع به علم حركت اجسام با در نظر گرفتن علت است.

 حركت شناسي1

مباني حركت

حركت و سكون ونسبي بودن آنها

نكته1 : حركت و سكون يك امر نسبي هستند . يعني نسبت به دستگاه خاصي سنجيده مي شوند.

 

مثال :

دوشخصي كه روي يك نيمكت نششسته اند نسبت به هم ثابت هستند .( از ديدهمديگر ) ولي از ديد شخصي كه در كره مريخ قرار دارد اين دوشخص دارا ي حركت مي با شند. شكل زير :

نكته2 :  اجسام را مي توان نسبت به ابعاد و فواصلشان ذره فرض نمود.
مثال :

زمين يا خورشيد را ميتوان نسبت به فا صله بين آنها ذره فرض نمود.( فاصله بين زمين و خورشيد برابر است با : 1011*1.5 متر).

بردار جابجايي :

برداري است كه مكان اوليه را به مكان نهايي متصل مي كند.

 

 

بردار مكان :

برداري است كه مبدا مختصات را به مكان نهايي متحرك وصل مي كند.