مكانيك

مكا نيك : به علمي كه راجع به حركت اجسام بحث ميكند مكانيك گويند .

اين علم به دو شاخه زير تقسيم مي شود:

 1. حركت شناسي (سينماتيك) : راجع به علم حركت اجسام بدون در نظر گرفتن علت است.

 2. ديناميك(قوانين نيوتن و ....) : راجع به علم حركت اجسام با در نظر گرفتن علت است.

 حركت شناسي1

مباني حركت

حركت و سكون ونسبي بودن آنها

نكته1 : حركت و سكون يك امر نسبي هستند . يعني نسبت به دستگاه خاصي سنجيده مي شوند.

 

مثال :

دوشخصي كه روي يك نيمكت نششسته اند نسبت به هم ثابت هستند .( از ديدهمديگر ) ولي از ديد شخصي كه در كره مريخ قرار دارد اين دوشخص دارا ي حركت مي با شند. شكل زير :

نكته2 :  اجسام را مي توان نسبت به ابعاد و فواصلشان ذره فرض نمود.

مثال :

زمين يا خورشيد را ميتوان نسبت به فا صله بين آنها ذره فرض نمود.( فاصله بين زمين و خورشيد برابر است با : 1011*1.5 متر).

بردار جابجايي :

برداري است كه مكان اوليه را به مكان نهايي متصل مي كند.

 

 

بردار مكان :

برداري است كه مبدا مختصات را به مكان نهايي متحرك وصل مي كند.