فعاليت 1-2

از دوست خود بخواهيد كه مطابق شكل مقابل(شكل كتاب)خط كش بلندي را بين انگشتان شما نگه دارد و سپس رها كند . چگونه مي توانيد زمان واكنش خود را ( يعني زماني كه طول مي كشد تا پس از مشاهده رها شدن خط كش آن را بگيريد .) اندازه گيري كنيد ؟

جواب :
قبل از رهاشدن خط كش عدد مقابل انگشت شست خود را بخوانيد .( در اين حالت خط كش با دست شما تماسي ندارد .) از دوست خود بخواهيد كه خط كش را رها كند . در مدتي كه واكنش نشان مي دهيد تا خط كش را بگيريد ، خط كش مقداري سقوط مي كند . بعد از گرفتن خط كش مجددا عدد  مقابل انگشت شست خود را بخوانيد . از آنجا معلوم مي شود كه خط كش چقدر سقوط كرده است . حال مي توانيد از رابطه با قرار دادن مقدار سقوط خط كش بجاي
y ، زمان t را كه همان زمان سقوط خط كش يا واكنش دست ماست اندازه گيري كنيم .

تذكر : اگر معادله حركت جسمي معلوم باشد

مثال:

ازبالاي يك بلندي كه تا سطح زمين 20mفاصله دارد،جسمي باسرعت 30  متر بر ثانيه درراستاي قايم ودرشرايط خلاء به طرف بالا پرتاب مي شود.

الف)جسم نسبت به نقطه پرتاب تاچه ارتفاعي بالا مي رود؟

ب)زماني كه طول مي كشدتا به نقطه اوج برسدچقدراست؟

پ)سرعت آن هنگام برخوردبازمين چقدراست؟

ت)پس ازچه زماني به سطح زمين مي رسد؟

جواب:

الف )

ب)

پ

ت

 

 

حركت دردوبعدياحركت درصفحه

حركت غالب اجسام به صورت دوبعدي يادرصفحه است.حركت يك توپ فوتبال درفضا،حركت يك سياره به دور خورشيد،حركت اتومبيل درپيچ جاده و....ازاين نوع اند.پس بياييد پرتابه را تعريف كنيم :

هر جسمي كه تحت اثر جاذبه سقوط مي كند ، يك پرتابه است .

در شكل روبرو انواع مختلف پرتابه را ملاحظه مي نماييد :types of projectiles diagram

 

 

 

 

 

فكر مي كنيد كه اگر نيروي جاذبه وجود نداشت حركت توپ پرتاب شده به چه صورت در مي آمد ؟ بله حدس شما درست است . به شكل زير توجه نماييد :firing a cannonball off a cliff

 

 

همانگونه كه ملاحظه مي نماييد ، توپ مي توانست در نبود مقاومت هوا تا بينهايت بصورت مستقيم به حركت خود ادامه دهد.