ورود به بخش کنکور (راهنمايي)

خانه كار و انرژي دما و گرما الکتريسيته ساکن الکتريسيته جاري بازتاب نور  وآيينه ها شكست نور-عدسيها اندازه گيري - بردارها حرکت ديناميک ويژگيهاي ماده و فشار مغناطيس حركت نوساني موج هاي مكانيكي ترموديناميک موج الكترومغناطيس صوت فيزيک اتمي ساختار هسته

فيزيك 2 و آزمايشگاه

مكا نيك

 

صفحه اول ] صفحه2 ] صفحه3 ] صفحه4 ] صفحه5 ] صفحه6 ] صفحه7 ] صفحه8 ] صفحه9 ] صفحه10 ] صفحه11 ] صفحه12 ] صفحه13 ] صفحه14 ] صفحه15 ] صفحه16 ] صفحه17 ] صفحه18 ] صفحه19 ] صفحه20 ] صفحه21 ] صفحه22 ] صفحه23 ] صفحه24 ] صفحه25 ] صفحه26 ] صفحه27 ] صفحه28 ] صفحه29 ] صفحه30 ] صفحه31 ] صفحه32 ] صفحه33 ] صفحه34 ] صفحه35 ] صفحه36 ] [ صفحه37 ] صفحه38 ] صفحه39 ] صفحه40 ] صفحه41 ] صفحه42 ] صفحه43 ] صفحه44 ] صفحه45 ] صفحه46 ] صفحه47 ] صفحه48 ] صفحه49 ] صفحه50 ] صفحه51 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص1 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص2 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص3 ] حل ت فصل 1 پيش1 رياضي ص4 ] پاسخ به سوالات ]


فهرست مطالب

بردار جابجايي 
سرعت متوسط
سرعت لحظه اي
حركت مستقيم الخط يكنواخت
نمودار مكان – زمان متحرك در حركت يكنواخت
نمودار سرعت – زمان در حركت بر روي خط راست
حركت شتابدار ثابت با شتاب تند شونده
حركت شتابدار ثابت با شتاب كند شونده
شتاب لحظه اي
معا دلات حركت با شتاب ثابت
نمودار مكان زمان در حركت شتابدار ثابت
معادله سرعت زمان حركت شتابدار ثابت تند شونده
نمودار شتاب - زمان در حركت شتابدار ثابت تند شونده
نمودار مکان - زمان در حركت شتابدار ثابت كند شونده
نمودار سرعت -  زمان در حركت شتابدار ثابت كند شونده
نمودار  شتاب - زمان حركت شتابدا ر ثابت كند شونده
شتاب متوسط
محاسبه  شتاب با استفاده از نمودار سرعت - زمان
حركت سقوطي
معادلات حرکت سقوطي ‌آزاد
نمودارهاي سقوط آزاد

حركت شناسي فيزيک پيش دانشگاهي

معادله حركت
سرعت متوسط
سرعت لحظه اي
حركت مستقيم الخط يكنواخت
شتاب متوسط
شتاب لحظه اي
معا دلات حركت با شتاب ثابت
 نمودارهاي مکان- زمان ، سرعت زمان ، شتاب زمان در حرکت يکنواخت
نمودار هاي مکان-زمان ، سرعت - زمان ، شتاب - زمان در حرکت شتابدار ثابت تندشونده و کند شونده
حركت سقوطي
نمودارهاي سقوط آزاد
حركت دردوبعدياحركت درصفحه
تحليل حركت پرتابي
حركت باشتاب ثابت درصفحه
بررسي حركت پرتابي ومعادلات آن
مبحث تكميلي  حرکت
پاسخ تمرين هاي فصل اول

 

فعاليت 1-2

از دوست خود بخواهيد كه مطابق شكل مقابل(شكل كتاب)خط كش بلندي را بين انگشتان شما نگه دارد و سپس رها كند . چگونه مي توانيد زمان واكنش خود را ( يعني زماني كه طول مي كشد تا پس از مشاهده رها شدن خط كش آن را بگيريد .) اندازه گيري كنيد ؟

جواب :
قبل از رهاشدن خط كش عدد مقابل انگشت شست خود را بخوانيد .( در اين حالت خط كش با دست شما تماسي ندارد .) از دوست خود بخواهيد كه خط كش را رها كند . در مدتي كه واكنش نشان مي دهيد تا خط كش را بگيريد ، خط كش مقداري سقوط مي كند . بعد از گرفتن خط كش مجددا عدد  مقابل انگشت شست خود را بخوانيد . از آنجا معلوم مي شود كه خط كش چقدر سقوط كرده است . حال مي توانيد از رابطه با قرار دادن مقدار سقوط خط كش بجاي
y ، زمان t را كه همان زمان سقوط خط كش يا واكنش دست ماست اندازه گيري كنيم .

تذكر : اگر معادله حركت جسمي معلوم باشد

مثال:

ازبالاي يك بلندي كه تا سطح زمين 20mفاصله دارد،جسمي باسرعت 30  متر بر ثانيه درراستاي قايم ودرشرايط خلاء به طرف بالا پرتاب مي شود.

الف)جسم نسبت به نقطه پرتاب تاچه ارتفاعي بالا مي رود؟

ب)زماني كه طول مي كشدتا به نقطه اوج برسدچقدراست؟

پ)سرعت آن هنگام برخوردبازمين چقدراست؟

ت)پس ازچه زماني به سطح زمين مي رسد؟

جواب:

الف )

ب)

پ

ت

 

 

حركت دردوبعدياحركت درصفحه

حركت غالب اجسام به صورت دوبعدي يادرصفحه است.حركت يك توپ فوتبال درفضا،حركت يك سياره به دور خورشيد،حركت اتومبيل درپيچ جاده و....ازاين نوع اند.پس بياييد پرتابه را تعريف كنيم :

هر جسمي كه تحت اثر جاذبه سقوط مي كند ، يك پرتابه است .

در شكل روبرو انواع مختلف پرتابه را ملاحظه مي نماييد :types of projectiles diagram

 

 

 

 

 

فكر مي كنيد كه اگر نيروي جاذبه وجود نداشت حركت توپ پرتاب شده به چه صورت در مي آمد ؟ بله حدس شما درست است . به شكل زير توجه نماييد :firing a cannonball off a cliff

 

 

همانگونه كه ملاحظه مي نماييد ، توپ مي توانست در نبود مقاومت هوا تا بينهايت بصورت مستقيم به حركت خود ادامه دهد.