فيزيك 1و آزمايشگاه

نور - بازتاب نور

 

[ صفحه اول ] [ صفحه2 ] [ صفحه3 ] [ صفحه4 ] [ صفحه5 ] [ صفحه6 ] [ صفحه7 ] [ صفحه8 ] [ صفحه9 ] [ صفحه10 ] [ صفحه11 ] [ صفحه12 ] [ صفحه13 ]

فهرست مطالب

 نور چيست؟
 چشمه نور
باريكه نور
سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟
 تعريف بازتابش نور
بازتاب آينه اي چگونه است؟
 قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟
تصوير در آينه هاي تخت
تصوير حقيقي
تصوير مجازي
آينه هاي کروي
رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر
تعريف كانون حقيقي
 تعريف كانون مجازي
 مشخصات آينه كروي كدامند؟
 پرتوهاي راهنما
چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)
 تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟
 در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟
 تعريف بزرگنمايي خطي
خلاصه فصل

5-شيء خارج از فاصله CP

تصوير:

 1) بين مرکز و کانون   2) حقيقي           

3) وارونه            4)كوچكتر از شيء

 

6-شيء در بي نهايت( خيلي دور)

تصوير:

1) در كانون     2) حقيقي           

 3) وارون        4) كوچكتر از شيء

 

Eتذكر: از دقت در شكل هاي بالا نتيجه مي شود

1- در آينه مقعر هر چقدر فاصله جسم از آينه بيشتر شود، تصوبر آن به آينه نزديكتر خواهد شد.

2- كوچكترين فاصله تصوير حقيقي در آينه مقعر، برابر فاصله كانوني آينه است.

3- هنگامي كه جسم از C تا بي نهايت تغيير فاصله مي دهد، محل تصوير آن از C به طرف F جابه جا مي شود.

4- آينه مقعر فقط در يك حالت تصوير نجازي و مستقيم ايجاد مي كند، و آن هنگامي است كه جسم در داخل فاصله كانوني آينه يعني بين F و P باشد( تصوير الف)، در بقيه حالتها تمام تصويرها حقيقي و وارونه هست��د.

 تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟

ج: فقط يك حالت دارد، آينه محدب از جسمي كه در مقابل آن قرار دارد، هميشه تصويري مجازي و مستقيم و كوچكتر از جسم، در پشت آينه و در داخل فاصله كانون مجازي تشكيل مي دهد.

Eتذكر: 1-با دور شدن جسم از آينه محدب اندازه تصوير نيز كوچكتر مي شود و برعكس، اما تصوير هميشه از جسم كوچكتر است.

2- در آينه محدب فاصله تصوير تا آينه هميشه كوچكتر از  است.

3- در آينه محدب فاصله تصوير تا آينه( q ) هميشه كوچكتر از فاصله جسم تا آينه( p) است.

 مزيت آينه محدب چيست؟

ج: به دليل كوچكتر بودن تصوير در آينه محدب ميدان ديد آن( يعني فضايي كه يم نفر در آينه، پشت سر خود را مي بيند) بزرگتر از ساير آينه هاست، لذا از آينه محدب در وسايل نقليه، در پيچ تند جاده ها، فروشگاههاي بزرگ و در بالاي پلكان اتوبوسهاي دو طبقه استفاده مي شود.

 در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟

ج:  در آينه هاي كروي بين فاصله كانوني آينه( f ) و فاصله جسم از آينه( p) و فاصله تصوير از آينه ( q) رابطه زير وجود دارد:

در رابطه بالا فاصله ها بايد بر حسب متر يا سانتيمتر قرار داده شوند.

Eتذكر مهم:  براي آنكه بتوان اين فرمول را در تمام حالتها در مورد آينه هاي مقعر و محدب بكار برد از قراردادهاي زير استفاده مي كنيم:

1- رأس آينه مبدأ سنجش تمام فاصله هاست.

2- اگر تصوير و كانون حقيقي باشد، فاصله آن از آينه منفي در نظر گرفته مي شود. به اين ترتيب در فرمول فوق فاصله كانوني آينه مقعر را با علامت مثبت و فاصله كانوني آينه محدب و فاصله تصوير آنرا با علامت منفي قرارمي دهيم.

3-از فرمول آينه ها مي توان هر يك از كميت هاي p و  qو  f را بر حسب كميت هاي ديگر بدست آورد. در اين صورت رابطه هايي به دست مي آيند كه حل بيشتر مسائل آينه هاي كروي را آسانتر مي كنند.بطوريكه:

توجه كنيد هرگاه كانون يا تصوير مجازي باشد، علامت f يا  q را بايد در رابطه هاي فوق منفي قرار دهيم.

( براي تمرين رياضي، رابطه هاي بالا را به دست آوريد).

جسمي در فاصله 25 سانتيمتري يك آينه مقعر قرار دارد. اگر فاصله كانوني آينه 20 سانتيمتر باشد:

الف- فاصله تصوير تا آينه و نوع تصوير را تعيين كنيد:

ب- چگونگي تشكيل تصوير را رسم كنيد.

         

چون q مثبت است، پس تصوير حقيقي مي باشد و در فاصله اي دورتر از مركز انحناي آينه قرار دارد.

ب)

 

 

 

جسمي در فاصله 10 سانتيمتري از يك آينه مقعر قرار داده شده است، اگر شعاع آينه 30 سانتيمتر باشد:

الف- فاصله تصوير تا آينه و نوع تصوير را تعيين كنيد.

ب- چگونگي تشكيل تصوير را با رسم شكل نشان دهيد.

(الف                                                                                 

چون q منفي است پس تصوير مجازي مي باشد.

ب)