فيزيك 1و آزمايشگاه

نور - بازتاب نور

 

[ صفحه اول ] [ صفحه2 ] [ صفحه3 ] [ صفحه4 ] [ صفحه5 ] [ صفحه6 ] [ صفحه7 ] [ صفحه8 ] [ صفحه9 ] [ صفحه10 ] [ صفحه11 ] [ صفحه12 ] [ صفحه13 ]

فهرست مطالب

 نور چيست؟
 چشمه نور
باريكه نور
سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟
 تعريف بازتابش نور
بازتاب آينه اي چگونه است؟
 قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟
تصوير در آينه هاي تخت
تصوير حقيقي
تصوير مجازي
آينه هاي کروي
رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر
تعريف كانون حقيقي
 تعريف كانون مجازي
 مشخصات آينه كروي كدامند؟
 پرتوهاي راهنما
چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)
 تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟
 در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟
 تعريف بزرگنمايي خطي
خلاصه فصل

Eتذكر: براي رسم تصوير در آينه هاي كروي، تنها استفاده از دو پرتو راهنما كه مناسبتر باشند كافي است.

    وسيله هاي آزمايش : آينه ي مقعر با پايه ، شمع ، کبريت ، يک ورق کوچک کاغذ.
    اين آزمايش بايد در يک اتاق نسبتاً تاريک انجام شود.
    ١- به ترتيبي که در آزمايش ٦ شرح داده شد محل کانون آينه ي مقعر را تعيين و فاصله ي آن را تا آينه اندازه بگيريد.
   ٢- آينه را روي پايه ثابت کنيد و شمع را روشن کنيد و آن را مطابق شکل (٤-١٨) در فاصله اي بين مرکز و کانون آينه ، در مقابل آينه قرار دهيد. ورق کاغذ را مقابل آينه جابه جا کنيد تا تصوير واضح شمع روي ورقه ي کاغذ مشاهده شود. دقت کنيد که ورقه ي کاغذ مانع رسيدن نور شمع به آينه نشود.
 
شکل ٤-١٨

        ٣- شمع روشني را به کانون آينه نزديک يا از آن دور کنيد طوري که فاصله ي آن تا آينه از فاصله ي مرکز تا آينه بيشتر شود و در هر يک از اين فاصله ها تصوير را بر روي ورق کاغذ مشاهده کنيد و نتيجه را در گزارشي که تهيه مي کنيد بنويسيد.

1- تصوير شمع مطابق شكل مقابل خواهد بود.

ب- شيء بين مركز و  كانون، تصوير دورتر از مركز، حقيقي، بزرگتر از شيء و وارونه

2- تصوير شمع مطابق شكل مقابل خواهد بود.

 

الف- شيء در فاصله اي دورتر از مركز آينه ،تصوير حقيقي كوچكتر از جسم و وارونه بين مركز و كانون

 

٤-٩- چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)

 تصوير در آينه مقعر چند حالت دارد؟

ج: بسته به فاصله جسم تا آينه 6 نوع تصوير در آينه مقعر مي تواند ايجاد شود. اين تصويرها به صورت زير هستند:

1-  شيء‌ بين F و P ( در فاصله كانوني)

تصوير: 1)  پشت آينه            2) مجازي

          3) مستقيم            4) بزرگتر از شيء

 

2- شيء در كانون                   

تصوير: در بي نهايت

 

 

3-شيء بين F (كانون) و C (مركز آينه)

تصوير:

1) خارج از فاصله CP(بين مركز و بي نهايت)                2) حقيقي  

 3) وارونه                                                            4) بزرگتر از شيء

 

4-شيء در مركز C

تصوير:

 1) در مرکز                2) حقيقي           

 3) وارونه             4) برابر خود شيء