فيزيك 1و آزمايشگاه

نور - بازتاب نور

 

[ صفحه اول ] [ صفحه2 ] [ صفحه3 ] [ صفحه4 ] [ صفحه5 ] [ صفحه6 ] [ صفحه7 ] [ صفحه8 ] [ صفحه9 ] [ صفحه10 ] [ صفحه11 ] [ صفحه12 ] [ صفحه13 ]

فهرست مطالب

 نور چيست؟
 چشمه نور
باريكه نور
سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟
 تعريف بازتابش نور
بازتاب آينه اي چگونه است؟
 قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟
تصوير در آينه هاي تخت
تصوير حقيقي
تصوير مجازي
آينه هاي کروي
رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر
تعريف كانون حقيقي
 تعريف كانون مجازي
 مشخصات آينه كروي كدامند؟
 پرتوهاي راهنما
چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)
 تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟
 در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟
 تعريف بزرگنمايي خطي
خلاصه فصل

 آينه كاو( مقعر) چگونه است؟

ج: آينه خميده اي است كه سطح داخلي آن نور را باز مي تاباند.

 

 

 

 

 

 آينه كوژ( محدب) چگونه است؟

ج: آينه خميده اي است كه سطح خارجي آن نور را باز مي تاباند.

 

 

 

 

 

وسيله هاي آزمايش : آينه ي مقعر ، يک ورق کوچک کاغذ
    ١- يک آينه ي مقعر را مقابل خورشيد بگيريد.
    ٢- يک صفحه ي کاغذ را در جلوي آينه به آرامي جابه جا کنيد تا دايره ي کوچک روشني روي صفحه مشاهده کنيد.
    توجه داشته باشيد که صفحه ي کاغذ را طوري بگيريد که مانع رسيدن نور خورشيد به سطح آينه نشود. در وضعي که لکه ي نوراني بيشترين درخشندگي و کوچکترين اندازه را دارد، صفحه را ثابت نگه داريد. محل تشکيل لکه ي روشن درخشان را کانون اصلي آينه مي ناميم.

 

٤-٨- رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر

 آينه مقعر پرتوهاي نور را چگونه باز مي تاباند؟

ج: پرتوهاي تابيده شده به آينه مقعر پس از بازتابش به هم نزديك شده و در يك نقطه جمع مي شوند. به اين علت آينه هاي مقعر را همگرا نيز مي نامند.

    وسيله هاي آزمايش : آينه ي مقعر با پايه ، شمع ، کبريت ، يک ورق کوچک کاغذ.
    اين آزمايش بايد در يک اتاق نسبتاً تاريک انجام شود.
    ١- به ترتيبي که در آزمايش ٦ شرح داده شد محل کانون آينه ي مقعر را تعيين و فاصله ي آن را تا آينه اندازه بگيريد.
   ٢- آينه را روي پايه ثابت کنيد و شمع را روشن کنيد و آن را مطابق شکل (٤-١٨) در فاصله اي بين مرکز و کانون آينه ، در مقابل آينه قرار دهيد. ورق کاغذ را مقابل آينه جابه جا کنيد تا تصوير واضح شمع روي ورقه ي کاغذ مشاهده شود. دقت کنيد که ورقه ي کاغذ مانع رسيدن نور شمع به آينه نشود.

 

شکل ٤-١٨

        ٣- شمع روشني را به کانون آينه نزديک يا از آن دور کنيد طوري که فاصله ي آن تا آينه از فاصله ي مرکز تا آينه بيشتر شود و در هر يک از اين فاصله ها تصوير را بر روي ورق کاغذ مشاهده کنيد و نتيجه را در گزارشي که تهيه مي کنيد بنويسيد.

جواب: مطابق دستور آزمايش را انجام مي دهيم و محل كانون آينه را تعيين مي كنيم. با اندازه گيري فاصله صفحه كاغذ تا رأس آينه نيز فاصله كانوني آن به دست مي آيد.

جواب: آزمايش را مطابق دستور انجام مي دهيم  و بزرگنمايي  خطي را از دو رابطه به دست مي آوريم. ملاحظه مي شود هر دو يكي است. يعني

اين امر را بطريق رياضي نيز مطابق شكل مقابل مي توان ثابت كرد.

دو مثلي قائم الزاويه OAB و با هم متشابه اند. از نوشتن نسبت اضلاع و ارتفاعهاي متناظر نتيجه مي شود: