فيزيك 1و آزمايشگاه

نور - بازتاب نور

 

[ صفحه اول ] [ صفحه2 ] [ صفحه3 ] [ صفحه4 ] [ صفحه5 ] [ صفحه6 ] [ صفحه7 ] [ صفحه8 ] [ صفحه9 ] [ صفحه10 ] [ صفحه11 ] [ صفحه12 ] [ صفحه13 ]

فهرست مطالب

 نور چيست؟
 چشمه نور
باريكه نور
سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟
 تعريف بازتابش نور
بازتاب آينه اي چگونه است؟
 قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟
تصوير در آينه هاي تخت
تصوير حقيقي
تصوير مجازي
آينه هاي کروي
رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر
تعريف كانون حقيقي
 تعريف كانون مجازي
 مشخصات آينه كروي كدامند؟
 پرتوهاي راهنما
چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)
 تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟
 در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟
 تعريف بزرگنمايي خطي
خلاصه فصل

س: واروني جانبي چگونه است؟

ج: تعريف: تبديل سمت راست جسم به سمت چپ آن( يا برعكس) در تصوير آينه تخت را واروني جانبي مي گويند. مثلاً وقتي مقابل آينه تخت مي ايستيم، دست چپ تصوير در واقع تصوير دست راستمان است.

در شكل بالا واروني جانبي را براي نوشته هاي كتاب مي بينيد.

 

 

1-چرا كلمه آمبولانس را در جلوي آن بصورت وارونه مي نويسند ؟

2-آيا اين كلمه در پشت اين اتومبيل نيز وارونه نوشته مي شود؟

جواب:

ا- زيرا زمانيكه اتومبيل جلو آمبولانس با شنيدن صداي آژير از درون آينه داخل اتومبيل به عقب نگاه مي كند بتواند كلمه آمبولانس را صحيح ببيند.

2- خير . زيرا راننده  پشت آمبولانس كلمه نوشته شده در عقب آنرا بطور مستقيم مي بيند.

 

در آينه هاي تخت:

1- فاصله تصوير تا آينه...........فاصله  شيء تا آينه است.

2- طول تصوير با ...........برابر است.

3- تصوير شيء در آينه تخت......و......است.

جواب 1- فاصله تصوير تا آينه برابر فاصله  شيء تا آينه است.

جواب 2-  طول تصوير با طول جسمبرابر است.

جواب 3- تصوير شيء در آينه تخت مستقيم و مجازي است.

 

 

الف) با مشورت ديگر اعضاي گروه خود ،چند كاربرد از آينه هاي تخت را بنويسيد و به كلاس گزارش كنيد.

ب) با مشاركت ديگر اعضاي گروه خود ، باچند عدد آينه تخت يك وسيله بسازيد و درباره  كاربرد آن به كلاس گزارش دهيد .

 جواب الف) استفاده در منازل و آرايشگاه ها براي مرتب كردن وضع ظاهري و موي سر- آينه بغل و داخل خودروها- برخي وسايل نوري مثل دوربين زيرديايي براي ديدن سطح آب.

ب) شكل مقابل يك پريسكوپ ساده را نشان مي دهد كه داراي دو آينه تخت است و به وسيله آن مي توان از داخل زير دريايي  سطح آب را رؤيت كرد.

 

٤-٦- آينه هاي کروي

 آينه هاي كروي چگونه اند و چند نوع هستند؟

ج: آينه هاي كروي، قسمتي از سطح يك كره هستند كه معمولاً از جنس شيشه  نقره اندود يا فلزات صيقلي نقره اي رنگ ساخته مي شوند و بر دونوع مقعر( همگرا) و محدب( واگرا) هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 پرتوي كه در امتداد محور اصلي آينه مقعر به آن بتابد در چه راستايي باز مي تابد. پرتو تابش و پرتو بازتاب را در اين حالت رسم كنيد.

جواب: پرتوي كه در امتداد محور اصلي آينه مقعر به آن بتابد در راستايي باز مي تابد كه از كانون اصلي آينه مي گذرد.