فيزيك 1و آزمايشگاه

نور - بازتاب نور

 

[ صفحه اول ] [ صفحه2 ] [ صفحه3 ] [ صفحه4 ] [ صفحه5 ] [ صفحه6 ] [ صفحه7 ] [ صفحه8 ] [ صفحه9 ] [ صفحه10 ] [ صفحه11 ] [ صفحه12 ] [ صفحه13 ]

فهرست مطالب

 نور چيست؟
 چشمه نور
باريكه نور
سايه چگونه تشكيل مي شود و بر چند نوع است؟
 تعريف بازتابش نور
بازتاب آينه اي چگونه است؟
 قانون هاي بازتابش نور چگونه اند؟
تصوير در آينه هاي تخت
تصوير حقيقي
تصوير مجازي
آينه هاي کروي
رسم پرتوهاي بازتاب در آينه ي مقعر
تعريف كانون حقيقي
 تعريف كانون مجازي
 مشخصات آينه كروي كدامند؟
 پرتوهاي راهنما
چگونگي تشکيل تصوير درآينه هاي مقعر (کاو)
 تصوير در آينه محدب چند حالت دارد؟
 در آينه هاي كروي فاصله تصوير تا آينه چگونه محاسبه مي شود؟
 تعريف بزرگنمايي خطي
خلاصه فصل

٤-٥- تصوير در آينه هاي تخت

آينه چيست و چند نوع است؟

ج: آينه سطح صيقلي و بازتابنده اي است كه مي تواند تقريباً تمام پرتوهاي تابشي را بازبتاباند. آينه ها بردو نوع تخت و كروي هستند و مي توانند از جنس شيشه يا فلز باشند.

Eتذكر: آينه جسمي شفاف نيست يعني نور نمي تواند از آن عبور نميد.

 آينه تخت چگونه است؟

ج: سطح صافي است كه مي تواند نور را بطور منظم بازتابش نمايد.

 در آينه تخت تصوير چگونه ديده مي شود؟

ج: مطابق شكل مقابل پرتوهاي نوري كه ازجسم به آينه مي رسند بعد از بازتابش به چشم ناظر مي رسند و ناظر تصوير جسم را در امتداد پرتو هايي كه به چشم او مي رسند مشاهده مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

شخصي تصوير شما را در آينه مي بيند. آيا شما هم در همان حال تصوير او را در آن آينه مي بينيد؟ در باره جواب خود توضيح دهيد.

پاسخ: آري شما هم مي توانيد مطابق شكا مقابل در همان حال تصوير او رادر آينه ببينيد زيرا مسير تابش و بازتابش نور در آينه برگشت پذير است. يعني از همان مسيري كه نور شخص به آينه مي تابد و بعد از بارتاب به چشم شما مي رسد، نور شما هم به آينه مي تابد و بعد از بازتاب به چشم شخص مي رسد.

 

 

 

 

وسيله هاي آزمايش : شيشه - دو قوطي کبريت - چسب - مقوا - شمع ٢ عدد.
    ١- يک شيشه را مطابق شکل (٤-١١) روي ميز نصب کنيد. (براي اين کار مي توانيد دو قوطي کبريت خالي را به فاصله اي برابر ضخامت شيشه روي قطعه اي مقوا چسبانده و شيشه را بين آنها قرار دهيد و مقوا را روي ميز بگذاريد).
    ٢- دو شمع مشابه را در طرفين شيشه روي ميز نصب کنيد و پس از آنکه يکي از شمع ها را روشن کرديد، از طرف شمع روشن به شيشه نگاه کنيد.
    ٣- شمع خاموش و تصوير شمع روشن را در شيشه خواهيد ديد.

شکل ٤-١١

    ٤- در همين حال شمع روشن را جابه جا کنيد، با اين کار، تصوير آن نيز جابه جا خواهد شد. اين کار را آنقدر ادامه دهيد که تصوير شمع روشن بر شمع خاموش منطبق شود. در اين صورت در شيشه فقط يک شمع و آن هم روشن ديده مي شود.
   ٥- فاصله ي شمع روشن و شمع خاموش را تا شيشه اندازه بگيريد. آيا فاصله هاي آنها يکسان است؟
    ٦- اگر شمع روشن را قدري به شيشه نزديک يا از آن دور کنيد، براي اينکه در شيشه فقط يک شمع و آن هم روشن ديده شود، چه بايد کرد؟ از اين آزمايش چه نتيجه اي مي گيريد؟

جواب1 تا 5: از مقايسه فاصله شمع روشن و شمع خاموش معلوم مي شود با هم برابرند.

6- اگر شمع روشن را قدري به شيشه نزديك يا از آن دور كنيم، بايد شمع خاموش را نيز به همان اندازه جابه جا كنيم تا بر تصوير شمع روشن منطبق شود.

از اين آزمايش نتيجه مي شود در آينه تخت فاصله جسم تا آينه برابر فاصله تصوير آن تا آينه است.

 

ويژگيهاي تصوير در آينه تخت كدامند؟

ج: تصوير در آينه هاي تخت داراي ويژگيهاي زير است:

1- مجازي است.

2- مستقيم است ولي داراي واروني جانبي مي باشد.

3- اندازه آن با اندازه جسم برابر است.

4- در پشت آينه و در فاصله اي مساوي با فاصله جسم تا آينه قرار دارد.

س: تصوير حقيقي چگونه است؟

ج: تعريف: تصويري را كه از تلاقي پرتوهاي بازتابشي و در جلو آينه تشكيل مي شود و ميتوان آن را بر روي پرده مشاهده كرد، تصوير حقيقي مي نامند.

س: تصوير مجازي چگونه است؟

ج: تعريف:  تصويري را كه از امتداد پرتوهاي بازتابشي و در پشت آينه تشكيل مي شود و نمي توان آن را بر روي پرده مشاهده كرد، تصوير مجازي مي نامند.