اثر دوپلر

حرکت منبع و ناظر نسبت به يکديگر بر بسامد اثر مي گذارد. هنگامي که ناظر به منبع نزديک مي شود. در هر ثانيه با جبهه موج بيشتري نسبت به جبهه هايي که چشمه توليد مي کند مواجه مي شود. در اين صورت ناظر صدا را  با بسامد بيشتري مي شنود. هنگامي که ناظر از منبع دور مي شود، در هر ثانيه با جبهه موج کمتري نسبت به جبهه هايي که چشمه توليد مي کند مواجه مي شود در نتيجه ناظر صدا را با بسامد کمتري مي شنود.

تغيير بسامدي که براي ناظر به علت حرکت چشمه و ناظر نسبت به هم ايجاد مي شود اثر دوپلر نام دارد.

اثر دوپلر را مي توان با رابطه ي زير بيان کرد:

بسامد صوتي است که ناظر مي شنود بر حسب هرتز(Hz)   سرعت انتشار صوت بر حسب m/s 6  سرعت ناظر بر حسب M/s،  سرعت چشمه صوت بر حسب M/s و  بسامد چشمه ي صوت بر حسب هرتز (Hz) است.

در اين رابطه v يعني سرعت صوت به طرف ناظر را مثبت فرض مي کنيم. علامت   و در مقايسه با v مشخص مي شود. اگر  يا  با v هم جهت باشند مثبت و در غير اين صورت منفي خواهند بود.

سؤالات

1- اتومبيلي با سرعت 25m/s در جاده ي مستقيمي حرکت مي کند و صداي بوق آن بسامد 400Hz را دارد. ناظري در کنار جاده است بسامدي که ناظر

الف) هنگام نزديک شدن اتومبيل به او

ب)هنگام دور شدن از او مي شنود چقدر است؟ (سرعت صوت 340m/s است)

الف)

ب)

 

 2- در روزي که دماي هوا ْ c20  است`، شخصي به فاصله ي 50 متر از راديويي که صوتي با بسامد 500 هرتز توليد مي کند ايستاده است.

الف) سرعت صوت را در هوا محاسبه کنيد.

ب) طول موج صوت را در هوا محاسبه کنيد

ج) چه زماني طول مي کشد تا صورت به گوش شخص برسد.

الف)