ورود به بخش کنکور (راهنمايي)

خانه كار و انرژي دما و گرما الکتريسيته ساکن الکتريسيته جاري بازتاب نور  وآيينه ها شكست نور-عدسيها اندازه گيري - بردارها حرکت ديناميک ويژگيهاي ماده و فشار مغناطيس حركت نوساني موج هاي مكانيكي ترموديناميک موج الكترومغناطيس صوت فيزيک اتمي ساختار هسته

فيزيک 1 پيش دانشگاهي

حركت نوساني

 

صفحه اول ] صفحه1 ] صفحه2 ] [ صفحه3 ] صفحه4 ] صفحه5 ] صفحه6 ] صفحه7 ] صفحه8 ] صفحه9 ] صفحه10 ] صفحه11 ] صفحه12 ] صفحه13 ] صفحه14 ] صفحه15 ] صفحه16 ] ح تمرين فصل4 رياضي1 ص1 ] ح تمرين فصل4 رياضي1 ص2 ] بخش کنکور ] پاسخ به سوالات ]


فهرست مطالب

امواج مكانيكي
امواج الكترومغناطيسي
تپ چگونه است
قطارموج ياموج رونده
چشمه موج ؛ بسامد موج ؛سرعت انتشار موج چگونه است ؟
طول موج ؛ نقاط هم فاز ؛ نقاط فاز مخالف چگونه است ؟
رابطه طول موج بابسامدوسرعت انتشارآن چگونه است؟
موج عرضي ؛ موج طولي
تابع موج
عددموج
فازموج
جبهه موج
موج تخت
بازتاب موج ازانتهاي ثابت (مانع سخت)
بازتاب موج ازانتهاي آزاد(مانع نرم)
برهم نهي موجها
موج ايستاده
محاسبه رابطه طول موج وبسامدموج ايستاده دريك طناب باطول آن.
بسامدهاي هماهنگ يامدهاي يك موج ايستاده چگونه اند
برهم نهي موج هادردوبعدچگونه است
تحليل رياضي تداخل موج هاچگونه است؟

طول موج ؛ نقاط هم فاز ؛ نقاط فاز مخالف چگونه است ؟

س:طول موج چيست؟

ج:

طول موج برابرپيشروي موج درمدت يك دوره است.طول موج رابا λ نشان مي دهندويكاي آن متراست.درشكل زيرطول موج يك موج رونده نشان داده شده است.

س:نقاط هم فازچگونه اند؟

ج:

نقاطي ازمحيط انتشارموج كه فاصله آنهاازيكديگرمضرب صحيحي ازطول موج (λ)يامضرب زوجي ازنصف طول موج(λ/2)باشدبايكديگر هم فاز هستند .يعني در يك وضعيت نوساني(به يك فاصله ازنقطه تعادل ودريك طرف محور)قراردارند.اگرفاصله دونقطه از يكديگر را باDX  نشان دهيم،براي اين نقطه ها داريم:

 

به اين ترتيب درشكل بالا نقاط A و B و C و D همه بايكديگرهم فازاند.

س:نقاط درفازمخالف چگونه اند؟

ج:

نقاطي ازمحيط انتشارموج كه فاصله آنهاازيكديگرمضرب فردي ازنصف طول موج باشد،بايكديگردرفازمخالف انديعني دروضعيت نوساني متقابل(به يك فاصله ازنقطه تعادل امادردوطرف اين نقطه)قراردارند.براي اين نقطه هاداريم:

 

درشكل قبل نقاط(A' وA )- (B' وB )-(C' , C )با يكديگر در فاز مخالف قراردارند.

روي شكل قبل(٤-٨ كتاب) نقطه هاي ديگري كه هم فازاند و نيز نقطه هايي كه بايكديگر در فاز مخالف اند را نام ببريد.

جواب:

نقاط 'A و 'B و 'C و 'D نيزبايكديگر هم فازاند و نيزنقاط 'A با B و 'B با C و 'C با D درفاز مخالف قرار دارند.

س:رابطه طول موج بابسامدوسرعت انتشارآن چگونه است؟

ج:

اگرزمان انتشارموج رابراي يك دوره درنظربگيريم(t=T)،مسافتي كه موج دراين مدت مي پيمايدبرابرطول موج خواهدبود.يعني  x=l .نتيجه مي شود:

 

 

سيم يك ساز زهي را كه با نيروي 4N كشيده شده و جرم واحدطول آن 10gr/m است،بابسامد 400Hz به نوسان درمي آوريم.طول موج به وجود آمده و سرعت انتشار آنرا حساب كنيد.

جواب:

 

 

اگردرمثال قبل نيروي كشش سيم رانصف كنيم،بسامدوطول موج درسيم چگونه تغييرمي كند؟

جواب:

بسامدموج ثابت مي ماندزيرابسامدموج درسيم برابربسامدچشمه ايجادكننده موج است.اماباتوجه به رابطه   باتغيير F ،مقدارV وازآنجامقدار l تغييرمي كندبطوريكه: