تاريخچه فيزيك

واژه فيزيك برگرفته از كلمه يوناني physis به معناي طبيعت مي باشد . از جمله كساني كه در ماهيت بنيادي و طبيعت تلاش كردند ميتوان تا لس ، ارشميدس ، گاليله را نام برد . گاليله را مي توان بنيانگذا ر روش نوين بررسي دستگاههاي ساده به كمك اندازه گيري تجربي و تجزيه و تحليل رياضي دانست .

اندازه گيري :

 مقايسه يك كميت بر اساس واحدي ازجنس همان كميت .

كميت :

 هر چيز قابل اندازه گيري را كميت گويند .
اصلي : كميت هايي كه بنيادي هستند. مثال: طول ، جرم ، زمان ، دما ، شدت جريان .

كميت {

فرعي : كميت هايي كه به كميت هاي اصلي وابسته هستند . مثال : سرعت ، شتاب ، چگالي ، حجم و ...

ويژگيهاي واحد ( يكا ) اندازه گيري :

سيستم SI:

سيستمي است بين المللي كه همه كميت هادر آن داراي واحد مشخص و ثابتي هستند .

S

K

M

¯

¯

¯

ثانيه

كيلو گرم

متر

به اشكال زير توجه كنيد : همانگونه كه ملاحظه مي نماييد ما چند مشخصه اندازه گيري اتو مبيل را در دستگاه MKS ذكر كرده ايم . آ يا مي توانيد چند مشخصه از مشخصات دو شكل ديگر را در همين دستگاه ذكر كنيد ؟

طول سيم = 2 متر 	  وزن = 1 كيلو گرم  	مدت زمان هر زنگ = 1 ثانيه  قد = حدود 1.8 متر  	    وزن = حدود 70 كيلو گرم    	سن = حدود 2000000000 ثانيه

سيستم در C.G.S :

 سيستمي است كه واحد ها يش بصورت زير تعريف شده اند. - واحد طول : سانتي متر - واحد جرم : گرم - واحد زمان : ثانيه
S G C
¯ ¯ ¯
ثانيه گرم سانتی متر

نكته : يادمان باشد با توجه نوع سيستم خواسته شده ؛ مسئله را حل كنيم.

براي مشخص كردن واحد طول ؛ از ميله اي كه آلياژ (پلاتين - ايروديم ) بود استفاده كردند و با گذاشتن دو علامت متر را انتخاب كردند.

تعريف متر :

 يك متر برابر فاصله ايست كه نور در بازه زماني 108*3/1  ثانيه د ر خلا طي مي كند.

روش اندازه گيري طول :

 ريز سنج – كوليس – خط كش – انواع متر 

واحد طول در سيستم Si متر است.

 تبديل واحد ها : براي انجام تبديل واحدها ؛ ابتدا لازم است ضريب تبديل را بدست آوريم :

 روش كار :

 1. 1. = از جدول 1 ضريب تبديل را دو كميت را مي خوانيم :

واحد ضريب تبديل
کيلومتر 1000
ميلی متر 0.001

2.2: . ضريب تبديلها را بر اساس بزرگتر به كوچكتر بر هم تقسيم مي كنيم :

1000>0.001 ==>1000/0.001 = 106

حال ضريب تبديل را بدست آمده است : يعني 106

3.3 : . حال براي تبديل واحد از روش زير استفاده مي كنيم :

 واحد كوچك = ضريب تبديل * واحد بزرگ

 واحد بزرگ = ضريب تبديل / واحد كوچك

در مثال حاضر چون مي خواهيم واحد بزرگ را به واحد كوچك تبديل كنيم ، لذا داريم :

واحد كوچك

 

ضريب تبديل

واحد بزرگ

106mm

Þ

106*

1km

 

آيا مايليد بيشتر در رابطه با ضريب تبديلها بدانيد ؟ پس به شكل زير بيشتر دقت كنيد !