[ صفحه اول ] [ اندازه گيري - بردارهاص2 ] [ اندازه گيري - بردارهاص3 ] [ اندازه گيري - بردارهاص4 ] [ اندازه گيري - بردارهاص5 ] [ اندازه گيري - بردارهاص6 ] [ بخش کنکور ] [ پاسخ به سوالات ]

اندازه گيري - بردارها

اندازه گيري
ويژگيهاي واحد ( يكا ) اندازه گيري
تعريف متر
تعريف كيلوگرم
تعريف ثا نيه
نماد گذ ا ري علمي
كميتهاي فيزيكي
بردارها
جمع بردارها
تجزيه بردارها
قاعده جمع بردار ها بر حسب مولفه ها
ضرب بردا رها
ديما نسيون(معادله ابعادي)

تاريخچه فيزيك

واژه فيزيك برگرفته از كلمه يوناني physis به معناي طبيعت مي باشد . از جمله كساني كه در ماهيت بنيادي و طبيعت تلاش كردند ميتوان تا لس ، ارشميدس ، گاليله را نام برد . گاليله را مي توان بنيانگذا ر روش نوين بررسي دستگاههاي ساده به كمك اندازه گيري تجربي و تجزيه و تحليل رياضي دانست .

اندازه گيري :

 مقايسه يك كميت بر اساس واحدي ازجنس همان كميت .

كميت :

 هر چيز قابل اندازه گيري را كميت گويند .
اصلي : كميت هايي كه بنيادي هستند. مثال: طول ، جرم ، زمان ، دما ، شدت جريان .

كميت {

فرعي : كميت هايي كه به كميت هاي اصلي وابسته هستند . مثال : سرعت ، شتاب ، چگالي ، حجم و ...

ويژگيهاي واحد ( يكا ) اندازه گيري :

 •  1- در دسترس باشد

 • 2- در شرايط فيزيكي ثابت باشد .

 • 3- با دقت زياد قابل اندازه گيري باشد .

سيستم SI:

سيستمي است بين المللي كه همه كميت هادر آن داراي واحد مشخص و ثابتي هستند .
 • - واحد طول در سيستم si ( متر ) است (M).

 • - واحدجرم در سيستم si ( كيلو گرم ) است ( kg ) .

 • - واحد زمان در سيستم Si (ثانيه ) است (S).

 • - واحد دما در سيستم Si (كلوين) است (K).

 • - واحد شدت جريان در سيستم Si (آمپر ) است (A).

S

K

M

¯

¯

¯

ثانيه

كيلو گرم

متر

به اشكال زير توجه كنيد : همانگونه كه ملاحظه مي نماييد ما چند مشخصه اندازه گيري اتو مبيل را در دستگاه MKS ذكر كرده ايم . آ يا مي توانيد چند مشخصه از مشخصات دو شكل ديگر را در همين دستگاه ذكر كنيد ؟

طول سيم = 2 متر 	 وزن = 1 كيلو گرم 	مدت زمان هر زنگ = 1 ثانيه قد = حدود 1.8 متر 	  وزن = حدود 70 كيلو گرم  	سن = حدود 2000000000 ثانيه

سيستم در C.G.S :

 سيستمي است كه واحد ها يش بصورت زير تعريف شده اند. - واحد طول : سانتي متر - واحد جرم : گرم - واحد زمان : ثانيه
S G C
¯ ¯ ¯
ثانيه گرم سانتی متر

نكته : يادمان باشد با توجه نوع سيستم خواسته شده ؛ مسئله را حل كنيم.

براي مشخص كردن واحد طول ؛ از ميله اي كه آلياژ (پلاتين - ايروديم ) بود استفاده كردند و با گذاشتن دو علامت متر را انتخاب كردند.

تعريف متر :

 يك متر برابر فاصله ايست كه نور در بازه زماني 108*3/1  ثانيه د ر خلا طي مي كند.

روش اندازه گيري طول :

 ريز سنج – كوليس – خط كش – انواع متر 

واحد طول در سيستم Si متر است.

 تبديل واحد ها : براي انجام تبديل واحدها ؛ ابتدا لازم است ضريب تبديل را بدست آوريم :

 روش كار :

 1. 1. = از جدول 1 ضريب تبديل را دو كميت را مي خوانيم :

واحد ضريب تبديل
کيلومتر 1000
ميلی متر 0.001

2.2: . ضريب تبديلها را بر اساس بزرگتر به كوچكتر بر هم تقسيم مي كنيم :

1000>0.001 ==>1000/0.001 = 106

حال ضريب تبديل را بدست آمده است : يعني 106

3.3 : . حال براي تبديل واحد از روش زير استفاده مي كنيم :

 واحد كوچك = ضريب تبديل * واحد بزرگ

 واحد بزرگ = ضريب تبديل / واحد كوچك

در مثال حاضر چون مي خواهيم واحد بزرگ را به واحد كوچك تبديل كنيم ، لذا داريم :

واحد كوچك

 

ضريب تبديل

واحد بزرگ

106mm

Þ

106*

1km

 

آيا مايليد بيشتر در رابطه با ضريب تبديلها بدانيد ؟ پس به شكل زير بيشتر دقت كنيد !