صفحه اول ] [ اندازه گيري - بردارهاص2 ] [ اندازه گيري - بردارهاص3 ] [ اندازه گيري - بردارهاص4 ] [ اندازه گيري - بردارهاص5 ] [ اندازه گيري - بردارهاص6 ] [ بخش کنکور ] [ پاسخ به سوالات ]

اندازه گيري - بردارها

اندازه گيري
ويژگيهاي واحد ( يكا ) اندازه گيري
تعريف متر
تعريف كيلوگرم
تعريف ثا نيه
نماد گذ ا ري علمي
كميتهاي فيزيكي
بردارها
جمع بردارها
تجزيه بردارها
قاعده جمع بردار ها بر حسب مولفه ها
ضرب بردا رها
ديما نسيون(معادله ابعادي)

جمع بردارها

1 - روش متوازي الاضلاع:

ابتدا مساوي و موازي بردارهاي مورد نظر از يك نقطه رسم كرده و سپس متوازي الا ضلاع را با توجه به اضلاع رسم شده ؛ تشكيل مي دهند . قطر متوازي اضلاع برايند (مجموع) دو بردار خواهد بود.

a+b=

θ زاويه بين دو بردار a و b است .

مثال :

 مطلوبست :

حل:

==>

2- روش مثلث :

در اين روش بردارها را بصورت مساوي و متناظر بدنبال هم رسم كرده ؛سپس ابتدا را به انتها وصل مي كنيم .بدين ترتيب بردار برايند بدست مي ايد.

3 - روش چند ضلعي:

اگر تعداد بردار ها از دو تا بيشتر بود از اين روش استفاده مي شود.

4 - روش تجزيه : پس از تفريق بردارها مطا لعه شود.

تفريق بردارها :

روش اول : ابتدا دو بردار را مساوي و موازي متناظر شان از يك نقطه مشترك رسم مي كنيم . سپس انتهاي برداري را كه علامت منفي دارد به انتهاي بردار مثبت وصل مي كنيم .

مثال :

    مطلوبست حاصل در شکل مقابل :

روش دوم : ازيك نقطه برداري مساوي و موازي برداري كه مثبت است رسم كرده ؛ سپس به دنبال آن برداري متناظرو موازي با بردار منفي ولي در خلاف جهت آن رسم مي كنيم . سپس از بردار مثبت به منفي وصل مي نماييم .

مثال :

    مطلوبست حاصل در شکل مقابل :

حل:

حا لتها ي خاص :

1 .اگر بردارها هم جهت و هم راستا :

2 . اگر بردارها خلاف جهت هم و هم راستا باشند :

3 . اگر بردارها بر هم عمود با شند :

تمرين :

بردارها ي a و b داده شده اند بردارهاي زير را رسم كنيد :

حل : الف)

 

حل : ب)

حل : ت)

نكته :

نكته :

 هر گاه چند بردار دارا ي مقادير مساوي ، مبدا مشترك بوده و زواياي بين آنها نيز يكسان باشد در آن صورت برآ يند شان صفر خواهد بود .

مثال :