بایگانی برچسب: s

گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان

Aromatherapy and Medicine in Ancient Iran
Farid Serajeddini(naghshbandi

گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان
چکیده
سرزمین ایران در ادوار مختلف تاریخ همواره از کانو نهاي مهم علوم گوناگون به خصوص داروسازي و کشت و پرورش گیاهان دارویی بوده است.
بنا بر روایات اوستا , پادشاهان آریایی پیشدادي نخستین پزشکان و بانیان علوم پزشکی اعم از داروسازي, دارودرمانی و جراحی عهد باستان بوده اند و این علوم در میان اقوام آریایی قبل از مهاجرت نیز در سطحی عالی قرار داشته است .
پس از پیشدادیان در دوره پادشاهان متاخر کیانی با ظهور (زرتشت پیامبر )که فیلسوف و دانشمندي برجسته بوده ،سرزمین ایران بعنوان یک پایگاه مهم علمی که دیگر تمدنها را از علوم و دانش خود بهره مند ساخته مطرح میشود، امابه رغم تأثیرپذیري اقوام و ملل دیگر از دانش ایرانیان ، متأسفانه مرجع مهم باستانی در تاریخ طب ایران برجاي نمانده است و در گذر حوادث تلخ تاریخی مانند هجوم بیگانگان و نابود کردن و به آتش کشیدن پایگا ههاي فرهنگی و اسناد تاریخی، امروزه بسیاري از موارد تاریخی از جمله پزشکی ایران باستان به محاق گراییده است. و به جز مواردي اندك در اوستا و چند کتاب پهلوي و اشار ههایی محدود در آثار یونانیان، متأسفانه تاکنون مرجع یا سند وکتابی تخصصی در باب پزشکی ایران برجاي نمانده است. از اینرو، تاریخ پزشکی ایران باستان به علت کمبود منابع مکتوب به سه دوره محدود شده است: دوره نخست، از عصرپیشدادیان تا ظهور ساسانیان؛ دوره دوم، از آغاز تا انقراض سلسله ساسانی و دوره سوم، از آغاز اسلام تا عصر حاضر.
نوشتار حاضر، پژوهشی مختصر در باب دوره نخست دانش پزشکی ایران است که با استناد به اوستا از نخستین پزشک آریایی عهدباستان ( فریدون ) تا آغاز شاهنشاهی ساسانی را شامل میشود.
واژگان کلیدي
پزشکی ایران باستان؛ گیاه درمانی؛ تخص صهاي پزشکی در اوستا.

ادامه خواندن گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان
Share