گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان

Aromatherapy and Medicine in Ancient Iran
Farid Serajeddini(naghshbandi

گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان
چکیده
سرزمین ایران در ادوار مختلف تاریخ همواره از کانو نهاي مهم علوم گوناگون به خصوص داروسازي و کشت و پرورش گیاهان دارویی بوده است.
بنا بر روایات اوستا , پادشاهان آریایی پیشدادي نخستین پزشکان و بانیان علوم پزشکی اعم از داروسازي, دارودرمانی و جراحی عهد باستان بوده اند و این علوم در میان اقوام آریایی قبل از مهاجرت نیز در سطحی عالی قرار داشته است .
پس از پیشدادیان در دوره پادشاهان متاخر کیانی با ظهور (زرتشت پیامبر )که فیلسوف و دانشمندي برجسته بوده ،سرزمین ایران بعنوان یک پایگاه مهم علمی که دیگر تمدنها را از علوم و دانش خود بهره مند ساخته مطرح میشود، امابه رغم تأثیرپذیري اقوام و ملل دیگر از دانش ایرانیان ، متأسفانه مرجع مهم باستانی در تاریخ طب ایران برجاي نمانده است و در گذر حوادث تلخ تاریخی مانند هجوم بیگانگان و نابود کردن و به آتش کشیدن پایگا ههاي فرهنگی و اسناد تاریخی، امروزه بسیاري از موارد تاریخی از جمله پزشکی ایران باستان به محاق گراییده است. و به جز مواردي اندك در اوستا و چند کتاب پهلوي و اشار ههایی محدود در آثار یونانیان، متأسفانه تاکنون مرجع یا سند وکتابی تخصصی در باب پزشکی ایران برجاي نمانده است. از اینرو، تاریخ پزشکی ایران باستان به علت کمبود منابع مکتوب به سه دوره محدود شده است: دوره نخست، از عصرپیشدادیان تا ظهور ساسانیان؛ دوره دوم، از آغاز تا انقراض سلسله ساسانی و دوره سوم، از آغاز اسلام تا عصر حاضر.
نوشتار حاضر، پژوهشی مختصر در باب دوره نخست دانش پزشکی ایران است که با استناد به اوستا از نخستین پزشک آریایی عهدباستان ( فریدون ) تا آغاز شاهنشاهی ساسانی را شامل میشود.
واژگان کلیدي
پزشکی ایران باستان؛ گیاه درمانی؛ تخص صهاي پزشکی در اوستا.

ادامه خواندن گیاه درمانی و پزشکی در ایران باستان
Share

صافی کف پا و درمان آن

صافی کف پااگر زمانی که فرد ایستاده است، پا دارای قوس طبیعی نباشد، آن فرد دارای صافی کف پا می باشد. به طور کلی، وقتی شما دارای پای صاف خواهید بود که قوس داخل پا صاف باشد و کف پا کاملا با سطح زمین در تماس باشد.

ادامه خواندن صافی کف پا و درمان آن
Share

آموزش برق به زبان ساده

برق به زبان سادهالکترون چیست؟
الكترون معناي يوناني كهربا است كهربا ماده اي است كه در مالش به پارچه پشمي باردار شده و خرده هاي كوچك كاه را جذب مي كنداين ربايش بعلت نيرويي مرموز اتفاق مي افتد كه يونانيان آن را الكتريسيته ناميده اند

ادامه خواندن آموزش برق به زبان ساده
Share

برخورد با بحران های محیط

عنوان مقاله: برخورد با بحران های محیط

ارزش برنامه ریزی سناریو برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

· موضوعات مرتبط با عنوان:مدیریت بحران،شرکتهای کوچک و متوسط،برنامه ریزی سناریو

· دامنه کاربرد مقاله ( مثلا فيزيک شاخه ديناميک):مدیریت کلیه گرایشها

· خلاصه مقاله:

ادامه خواندن برخورد با بحران های محیط
Share

پرتال كانون دانش محلي است كه در آن آخرين اخبار علمي – فرهنگي – ورزشي – اقتصادي ؛ مقالات علمي و فني و آخرين نرم افزارهاي روز؛ ارائه شده و شما را در جهت يافتن دوستاني همفكر ؛ تبادل نظر با ديگران ؛كشف خلاقيتها و …. ياري مي بخشد.