مهندسي نفت

Petroleum Engineering

 • ماهيت كار

مهندسان نفت به دنبال كشف منابع نفت يا گاز طبيعي در جهان مي باشند. پس از كشف چنين منابعي  مهندسين نفت  با همكاري زمين شناسان و ديگر متخصصان ، ساختار زمين و خصوصيات صخره هاي حاوي ذخاير و روشهاي حفاري را تعيين كرده و عمليات حفاري راكنترل ميكنند. آنها به منظوردستيابي به حداكثر ميزان نفت و گاز , تجهيزات و مراحل كار را طراحي مي كنند. مهندسان نفت جهت شبيه سازي رفتار منابع  نفت در رابطه با بكارگيري روشهاي متفاوت باز يافت ،  شديدا” به مدلهاي رايانه اي وابسته اند. آنها به منظور شبيه سازي اثرات روشهاي  گو ناگون حفاري نيز غالبا” از مدلهاي رايانه اي استفاده مي كنند.
از آنجايي كه تنها درصد كمي از نفت و گازموجود در منبع تحت فشار طبيعي از چاه فوران مي كند, لذا مهندسان نفت از انواع روشهاي تقويت شده بازيافت استفاده مي كنند. اين روشها شامل تزريق آب , مواد شميايي , گاز يا بخار به درون يك منبع نفت جهت با فشار  بيرون راندن نفت بيشتر, و حفاري كنترل شده توسط رايانه و يا شكافتن جهت اتصال يك منبع بزرگتر به يك چاه منفرد مي باشد . از آنجايي كه حتي با بكارگيري كاملترين روشهاي امروزي تنها قسمتي از نفت يا گاز يك منبع كشف مي شود , لذا مهندسان نفت به امور تحقيقاتي و گسترش فن آوري و روشهاي كار آمد تري  مي پردازند تا ميزان كشف را افزايش داده و از هزينه حفاري و مراحل توليد بكاهند.

 •  فرصتهاي شغلي

اكثر مهندسان نفت در بخش هاي استخراج نفت و گاز , پالايش نفت , و خدمات مهندسي و معماري استخدام مي شوند. به خدمت گيرندگان  شامل شركتهاي نفتي بزرگ و صدها شركت كوچكترو مستقل فعال در زمينه هاي استخراج ،  توليد و خدمات مي باشند. بسياري از آنها نيزتوسط شركتهاي مشاوره مهندسي وبخشهاي دولتي استخدام مي شوند.  

 اكثر مهندسان نفت در مناطقي كه درآنجا نفت و گاز كشف مي شود كار ميكنند. بسياري از مهندسان نفت در كشورهاي توليد كننده نفت مشغول بكارند.

 • چشم انداز آينده

 انتظار مي رود كه استخدام  مهندسان نفت با سير نزولي همراه باشد . با اين وجود فرصتهاي شغلي مطلوبي در انتظار مهندسان نفت است چرا كه شمار مشاغل فعلي بيشتر از شماركم فارغ التحصيلان اين رشته مي باشد. چنين فرصتهاي شغلي به علت نياز به جانشيني مهندساني به وجود مي آيد كه تغيير شغل ميدهند و يا شرايط سخت كاري را تحمل نميكنند. 

 • ميزان در آمد

 در سال 2000 ميانگين درآمد سالانه مهندسان نفت در ايالات متحده 78910 دلار بوده است.

 • و اما گرايشهاي مختلف اين رشته:

:: رشته مهندسي نفت (مخازن)

ين دوره كارشناسي يكي از گريش هي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرحها و اجري روشهي بهينه توليد و مطالعات و مدلسازي مخازن نفت و گاز مي باشند. ين دوره مبتني بر دروس مكانيك سيالات، ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، خواص سيالات مخزن، مهندسي حفاري، زمين شناسي نفت، مهندسي مخازن و روشهي ازدياد برداشت و… مي باشد.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • بررسي قابليت توليد در مخزن با بكارگيري و بهره مندي از شيوه هي جديد مطالعاتي و مدلسازي.
 • ارزيابي توزيع فشار و توجيه افت آن در مخزن و چگونگي كنترل آن.
 • ارائه شريط عملياتي بري بهره برداري از مخزن با بكارگيري خصوصيات و رفتار مخزن.
 • انتخاب و ارائه روش عملي افزيش برداشت از مخازن با احتساب ملاحظات فني واقتصادي.
 • ارزيابي عمليات بهره برداري و ارائه روش بهينه.
 • مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز.
 • توانائي ارزيابي فني – اقتصادي طرح ها و عمليات ازدياد برداشت از مخازن و بهينه سازي آن.
 • ارزيابي تأثير روشهي ازدياد برداشت از مخازن بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند نقشي مؤثر در مطالعات و مدلسازي مخازن و استفاده از روشهي بهينه ازدياد برداشت و بطور كلي مديريت بهينه مخزن داشته باشند.

ين دانشگاه در ين رشته تحصيلي تا مقطع دكتري (با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه صنعت نفت) فعاليت آموزشي و پژوهشي دارد. در ضمن در مقطع كارشناسي ارشد بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترك (Dual Degree) با دانشگاههي معتبر بين المللي فعاليت دارد.

:: رشته مهندسي نفت (اكتشاف)

ين دوره كارشناسي يكي از گريش هي رشته مهندسي نفت و يكي از دوره هي عالي فني – مهندسي است كه هدف آن تربيت متخصصاني در زمينه اكتشاف نفت و مطالعات زمين شناسي ، ژئوفيزيكي، ژئوشيميائي و امكان سنجي ازدياد برداشت از مخازن مي باشد.

ين دوره عمدتاً بر دروس مهندسي زمين شناسي نفت، ژئوفيزيك، ژئوشيمي نفت، پتروفيزيك، مكانيك سيالات، ترموديناميك مواد كاني و مكانيك سنگ و خاك و اصول مهندسي حفاري و بهره برداري از مخازن نفت مبتني است.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • آشنائي با دانش امروز زمين شناسي نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گيري از نتيج حاصله.
 • انجام آزميشات و جمع آوري اطلاعات علمي و فني مربوطه به ناحيه مورد اكتشاف و عمليات اكتشافي.
 • انتخاب و يا تعيين مناسب و روش اكتشاف و اجري آن با توجه به وضعيت زمين شناسي و شريط محيطي و اقليمي ناحيه موردنظر.
 • طرح عمليات و تأمين تداركات و تلفيق برنامه هي مربوطه بري اجري بهينه عمليات اكتشافي موردنظر.
 • برآورد فني و اقتصادي طرح ها و عمليات اكتشاف.
 • مديريت موثر و صيانت تجهيزات بري مطالعات زمين شناسي، نقشه برداري و عمليات اكتشاف.
 • مديريت و صيانت از مخازن نفت اكتشافي و اعمال روشهي ازدياد برداشت از جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيستي با استفاده از مطالعات زمين شناسي و عمليات اكتشافي.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند مطالعات و عمليات مهندسي زمين شناسي نفت، محاسبات و طراحي و تلفيق عمليات و اجزاء جانبي برنامه هي اكتشافي وزارت نفت را به عهده بگيرند. و نقش مؤثر خود را در عملي نمودن و اجري بهينه برنامه هي مطالعاتي و اكتشافي در تلفيق تداركات و طرح و چگونگي پياده كردن برنامه هي اكتشافي آتي و استراتژيك صنعت نفت كشور يفا كنند.

:: رشته مهندسي نفت (بهره برداري از منابع نفت)

ين دوره كارشناسي يكي از گريشهي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي‌باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرح ها جهت اجري روشهي بهينه بري بهره برداري از منابع نفت و گاز باشند.

ين دوره مبتني بر دروس مكانيك سيالات و ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسي، مهندسي مخازن، مهندسي حفاري و مهندسي بهره برداري است.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • ارزيابي قابليت توليد در مخازن و بررسي امكان پذيري روشهي بهره برداري موردنظر.
 • ارزيابي فني-اقتصادي مخازن و تجهيزات آن.
 • طرح و اجري بهينه عمليات بهره برداري.
 • تشخيص ويژگيها و چگونگي رفتار با چاههي گوناگون.
 • توجيه و انتخاب روش مناسب بري بهره برداري و ازدياد برداشت با توجه به شريط فني و اقتصادي.
 • صيانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش هي عملي بري افزيش طول عمر ين منابع.

 • بررسي و ارزيابي اثر استراتژيك روش بهره برداري بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند در بخش‌هي مختلف مربوط به توليد و بهره برداري در كشور مشغول به فعاليت شده و سبب كاريي و بازده بالاتر ين بخش از صنعت شوند و نقشي مؤثر در حل مشكلات فراروي توليد و بهره برداري از مخازن داشته باشند.

:: رشته مهندسي نفت (حفاري)

اين دوره كارشناسي يكي از گرايش هاي رشته مهندسي نفت و يكي از دوره هاي عالي فني، مهندسي مي باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داراي توانايي و مهارت هاي لازم براي طراحي و انجام فعاليتهاي استخراج ذخائر نفت و گاز باشند. اين دوره مشتمل بر مكانيك سيالات، ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسي، مهندسي مخازن و مهندسي حفاري مي باشد.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در اين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • بكارگيري اطلاعات علمي و فني در عمليات حفاري و استخراج.
 • ارزيابي فني و اقتصادي روشهاي حفاري و انتخاب و ارائه روش و عمليات مناسب حفاري و استخراج.
 • طراحي تجهيزات حفاري و انجام عمليات در مناسب ترين شرايط.
 • مقايسه فني و اقتصادي عمليات و روش هاي متفاوت حفاري و ارائه طريق براي توانمندي تكنولوژي اين زمينه صنعت نفت كشور.
 • حفاظت و صيانت از تجهيزات حفاري و جلوگيري از هرزروي مصالح و امكانات.
 • ارزيابي اثرات تكنولوژي حفاري و استخراج بر محيط زيست و ارائه راهكار جهت جلوگيري از آن.

فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در حوزه مطالعات و عمليات مهندسي حفاري چاههاي نفت و گاز در كشور مشغول به فعاليت شوند و نقش خود را در بالا بردن بازده عمليات حفاري و تهيه برنامه هاي بهينه عملياتي در اين حوزه، به خوبي نمايان سازند.

اين دانشگاه تا مقطع كارشناسي ارشد در اين رشته بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترك (Dual Degree) با همكاري دانشگاههاي بين المللي فعاليت دارد.

Share

238 دیدگاه در “مهندسي نفت”

 1. سلام خسته نباشید.من دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه زنجان هستم میخواستم از شماادمین محترم بپرسم که میتونم کارشناسی رو گرایش مکانیک سنگ بخونم وبرای ارشدنفت شرکت کنم یاحتمابایدگرایش فراوری بخونم؟ وسوال دومم هم اینه که ازدرس های رشته نفت کدوم دروس بارشته معدن مشترک نیستن؟ ازسایردوستانی که دراین سایت هستن هم تقاضادارم اگراطلاعاتی دراین زمینه دارن راهنماییم کنند ممنون zahra.taheri55@yahoo.com دوستان خواهش میکنم راهنماییم کنید خیلی سریع ….

  [پاسخ]

 2. 1 دختر تا چه حد میتونه تو ایران از نظر کاری پیشرفت کنه؟ وبیشتر در چه زمینه ای اون رو میپزیرن؟

  [پاسخ]

 3. میخواستم بدونم کدوم گرایش نفت بهتره و اینکه درآمدش چطوریه من علوم و تحقیقات تهران گرایش اکتشاف هستم آیا اینده شغلی دارد؟

  [پاسخ]

  ايمان پاسخ:

  سلام سياوش جان. منم مانند شما مهندسي نفت اما گرايش حفاري تحصيل ميكنم. از آنجا كه من الاع دارم اين گرايش 60% حقوق و مزاياي بيشتري نسبت به بقيه ي گرايش ها دارد. به مراتب داراي كار دشوارتري نيز ميباشد. با آرزوي موفقيت

  [پاسخ]

 4. سلام من قراره امسال کنکور بدم میخواستم ببینم برای ورود به دانشگاه صنعتی ابادان باید رتبه ام چند باشه؟

  [پاسخ]

 5. من می خوام این رشته رو انتخاب کنم اما اطلاعاتی از درآمد این رشته ندارم اگه میشه اطلاعاتی راجع بهش بنویسید.ممنون میشم

  [پاسخ]

 6. سلام.پشت کنکوری هستم با رتبه3400منطقه1.نفت شربف و امیرکبیررتبه چند مبخواد؟من باید قبول بشم

  [پاسخ]

  key api.majid پاسخ:

  سلام به دوست پشت کنکوری. رتبه زیر 2000 برای دانشگاه شریف میخواد.

  [پاسخ]

 7. سلام من دانشجو منهدسي نفت گرايش بهربرداري از منابع نفت هستم در مورد بازار كار و درآمداين گرايش اطلاعاتي كافي مي خواهم اگه ممكن است اين اطلاعات به ايميل من ارسال شود با تشكر

  [پاسخ]

 8. سلام من پیش دانشگاهی ریاضی هستم و میخواستم بدونم که حداکثر با چه رتبه ای میتونم توی دانشگاه امیر کبیر قبول بشم ؟در رشته ی نفت

  [پاسخ]

 9. سلام.من مهندسی حفاری واستخراج هستم ورشتمم خیلی دوست دارم.راستی مگه دخترا هم میتوانند بیا رشته نفت بخوانند.تعجب داره!!!!چون شرکت نفت اصلااستخدام دختری کمی دارد….به پارتی هم نیست به کاره که چندمرده حلاج باشی مطمئن باش…

  [پاسخ]

 10. سلام.خسته نباشید.من سال سوم ریاضیم.به رشته نفت خیلی علاقه دارم.ولی 2دلم.آخه بعضیا میگن برای استخدام باید پارتی داشته باشی.نمیدونم کدوم گرایشش بهتره و درآمدش بهتره و بازار کار داره! لطفا راهنماییم کنید.اگه بتونم با شما در ارتباط باشم خیلی خوبه.ممنون.honestboytree@yahoo.com

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  در رابطه با پارتی چیزی نمی گم ؛ ولی همه چیز به تلاش خود فرد و توکلش بستگی دارد. در رابطه با گرایش به کامنتهای گذاشته شده توجه کنید . توضیح کامل داده شده.

  [پاسخ]

 11. سلام.من فارغ التحصیل رشته ی زمین شناسی هستم/امسال ارشد مهندسی نفت گرایش اکتشاف امتحان می دهم/از لحاظ دروس زمین مشکلی ندارم ولی برا بقیه دروس به جز ریاضی دنبال منبع مطالعه می گردم لطفاَبامعرفی منابع به من کمک کنید. به نظر شما بازار کار این رشته خوبه؟ می خوام سوالم رو یک ارشد مهندسی اکتشاف جواب بده. با تشکر.

  [پاسخ]

  rashn khaldi kalho پاسخ:

  درود بر شما من مهندس نفت گرایش بهره برداری هستم. خودم برای فوق می خواهم برای زیست شناسی ثبت نام کنم. توصیه می کنم نفت رو بی خیال بشید و اگر به نفت واقعا علاقه دارید!(علاقه به نفت باید علاقه به محیط کارش داشته باشید که محیط کارش معلومه چطوره اغلب موارد لااقل توی ایران خیلی بد) رشته زمین نفت رو ادامه بدین و بدین صورت می تونید توی وزارت نفت وارد بشید مثل دکتر محمدرضا رضایی توی بخش نمودارگیری و … ولی توصیه می کنم خوب فکر کنید بعد عمل کنید فوق لیسانس یعنی آینده زندگی یک محصل، که اگر پشیمون بشید دیگه فایده نداره. برای آشنایی با منابع نفت به سایت زیر بروید : http://www.petroman.ir به تالار گفتگو بروید. پیروز و شاد زی

  [پاسخ]

 12. ایا رشته اکتشاف نفت دانشگاه ازاد میمه فایده داره یا نه راستی اینده شغلیش چه جوره؟

  [پاسخ]

 13. سلام هیچ جایی نیست که مهندسی نفت برای هرکدوم از گرایشهاش از اقلیت دختر و زن استفاده کنه علت آن هم سختی های این رشته در بازار کار میباشد که با این عزیزان سازگار نیست

  [پاسخ]

  rashn khaldi kalhor پاسخ:

  درود بر شما من خودم مهندسی نفت بهره برداری هستم. فکر کنم تنها دانشگاهی که نفت دختر بگیره دانشگاه آزاد گچساران باشه که سطح این دانشگاه خیلی پایینه

  [پاسخ]

 14. من دانشگاه میمه رشته اکتشاف قبول شدم.برم یا نرم؟میگن شاخه ی اکتشاف بده.درسته؟ بازار کار و درآمدش چطوره؟

  [پاسخ]

 15. سلام …. می خواستم بدونم نفت اکتشافات اصلا کاری واسش هست ؟ آخه تو ایران مگه نفتی واسه کشف کردن هم وجود داره ؟ ……. و همینطور اینکه چرا کسی تو این رشته نمی ره .. همه میرن مخاذن :(

  [پاسخ]

 16. سلام چند سوال: 1-در کنکور چه رتبه ای کسب کنم تا رشته ی نفت را بیاورم؟ 2-کدام دانشگاه خوبه واسه این که استخدامم حتمی بشه؟ 3-در دانشگاه چه معدلی داشته باشم تا استخدامم حتمی بشه؟ 4-کدام گرایش بیشترین حقوق را دارد؟ من هاتف بهرامیان/از اصفهان/دوم ریاضی باتشکر پاسخ را ایمیل کنید.لطفا. ایمیل:night.boy84@yahoo.com

  [پاسخ]

 17. چی می گی؟ رفیق، حفاری رو تا 7000 کشوری هم آوردن! به سایت naftnews.net مراجعه کنید. امید مردم رو نا امید نکن! گناه داره! من خودم با 6100 حفاری می خونم. گرچند من می خواستم نفت تهران رو بخونم ولی سر کنکور حالم بد شد من دبیرستان نمونه دولتی درس خوندم!

  [پاسخ]

 18. یه آقایی نوشته به یه مهندس حفار 12میلیون میدن! دوست عزیز من سال 88 فارغ التحصیل شدم با معدل 17و از سر بی کاری دارم ارشد می خونم . تعدادی از دوستام هم که رفتن سر کار(با پارتی) توو اوون گرما 1 تا 1.5 میلیون میگیرن.خواستی فیش حقوقشون رو واست ایمیل میکنم.شاید اوون رواسا با 20 سال سابقه بگیرن اوونم نه 12میلیون.به نظر من بهترین رشته که جا واسه پیشرفت داره 1.مکانیک 2.برق3.شیمی نه نفت که داره به ته میرسه…. با آرزوی موفقیت.

  [پاسخ]

  yassin پاسخ:

  نفت روزی باشدتمام بشه ومهندسین نفت کارشون پایان رسد.برق،مکانیک بهترین بازارکارودارن….حقوقشم رئیس شرکت نفت به زور باماموریت که رود5میلیون به زوره.من تمام فامیلم توشرکت نفتندکه اینومیگم…

  [پاسخ]

 19. سلام.با رتبه 5000 منطقه 2 میشه امیذی به قبولیه نفت روزانه داشت؟ تو رو خدا سریع جواب بدید.ممنون

  [پاسخ]

 20. سلام. دانشگاه صنعت نفت مگه دانشجوی دختر هم قبول میکنه؟ آخه من یه جایی خوندم که فقط پسر میگیره. حالا اگه بخوایم نفت تهران, امیرکبیر, یا شریف (منطقه 2) قبول شیم باید چه رتبه ای بیاریم؟

  [پاسخ]

  mohammad پاسخ:

  در مورد دانشگاه صنعت نفت باید بگم به جز گرایش حفاری بقیه گرایشا دختر میگیرند.ولی توصیه میشه به دخترا ،حفاری یا اکتشاف رو چه آزاد چه دولتی انتخاب نکنند.

  [پاسخ]

  یگانه پاسخ:

  مرسی از راهنماییتون.حالا اگه نخوایم اهواز بخونیم و دانشگاه تهران, نفت بخونیم چه رتبه ای میخواد؟

  [پاسخ]

 21. در جواب شما باید بگم مهندسی نفت کارش سخته.نه به معنای کار فیزیکی سخت.فقط و فقط کار در محیط های گرم مثل جنوب اونو سخت کرده. از نظر حقوق بالاترین حقوق رو مهندسین نفت دارند.برا مثال مهندس حفاری حتی تا ۱۲ میلیون در ماه هم درآمد داره.تازه برا دو هفته کار در ماه. امکانات وزارت نفت هم که تو کل کشور مشخصه.مهندسین اکتشاف کارشون ماموریتی حساب میشه و حقوقی۳-۴ برابر یه مهندس برق که تو نیروگاه کار میکنه رو داره.

  [پاسخ]

 22. باید بدونید که مهندسی شیمی اصلا ربطی به درس شیمی نداره. اگه فیزیک یا همون مکانیک سیالاتتون خوبه این رشته رو انتخاب کنید.

  [پاسخ]

 23. من دانشجوی مهندسی نفت اکتشاف دانشگاه صنعت نفت هستم.اگه سوالی هست،در خدمتم. در جواب بعضی از سوالا باید بگم که ۱-حداکثر رتبه قبولی نفت این دانشگاه ۵۷۰۰ کشوری از منطقه ۲ بوده. ۲-از نظر حقوق به ترتیب حفاری ،اکتشاف،بهره و مخزنه. که البته رتبه سختی کار هم همینه و باید بدونید که مهندس مخزن هم حقوقش بالای ۲ تومنه. ۳-بازار کار حفاری بهتر از همه است. البته شرایط دانشگاه صنعت فرق میکنه و از بقیه جداست.ولی چون گرایشا به هم نزدیکه ما شاهد کار مهندسین مخزن و بهره هم بجای حفار هستیم. ۴ـبرا دخترا هم گرایش مطلوب برعکس ترتیب حقوقه. ۵- در مورد انتخاب این رشته در هر دانشگاهی باید روحیاتتون رو در نظر بگیرید،کار در مناطق جنوبی و ۱۴ روز دوری از خانه برا بعضیا سخته،مخصوصا دخترا اگه بازم سوالی بود در خدمتم.

  [پاسخ]

  ميلاد پاسخ:

  سلام. به نظر شما نفت گرايش اكتشاف تو دانشگاه آزاد ارزش خوندن داره؟ دانشگاه ميمه اصفهان

  [پاسخ]

 24. سلام من امسال میرم سوم و خیلی دوست دارم نفت شریف بخونم!اما نمیدونم باید روزانه (تابستان و طی سال تحصیلی)چند ساعت درس بخونم؟فرزانگان درس میخونم اما میترسم!میترسم که قبول نشم شما که نفت میخونید راهنماییم کنید!لطفا”!

  [پاسخ]

  سهیل پاسخ:

  خیلی باید درس بخونی من با رتبه 380 منطقه 2 شریف نیاوردم ولی تهران را شکر خدا آوردم(سال89-90)

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *