مهندسي نفت

Petroleum Engineering

 • ماهيت كار

مهندسان نفت به دنبال كشف منابع نفت يا گاز طبيعي در جهان مي باشند. پس از كشف چنين منابعي  مهندسين نفت  با همكاري زمين شناسان و ديگر متخصصان ، ساختار زمين و خصوصيات صخره هاي حاوي ذخاير و روشهاي حفاري را تعيين كرده و عمليات حفاري راكنترل ميكنند. آنها به منظوردستيابي به حداكثر ميزان نفت و گاز , تجهيزات و مراحل كار را طراحي مي كنند. مهندسان نفت جهت شبيه سازي رفتار منابع  نفت در رابطه با بكارگيري روشهاي متفاوت باز يافت ،  شديدا” به مدلهاي رايانه اي وابسته اند. آنها به منظور شبيه سازي اثرات روشهاي  گو ناگون حفاري نيز غالبا” از مدلهاي رايانه اي استفاده مي كنند.
از آنجايي كه تنها درصد كمي از نفت و گازموجود در منبع تحت فشار طبيعي از چاه فوران مي كند, لذا مهندسان نفت از انواع روشهاي تقويت شده بازيافت استفاده مي كنند. اين روشها شامل تزريق آب , مواد شميايي , گاز يا بخار به درون يك منبع نفت جهت با فشار  بيرون راندن نفت بيشتر, و حفاري كنترل شده توسط رايانه و يا شكافتن جهت اتصال يك منبع بزرگتر به يك چاه منفرد مي باشد . از آنجايي كه حتي با بكارگيري كاملترين روشهاي امروزي تنها قسمتي از نفت يا گاز يك منبع كشف مي شود , لذا مهندسان نفت به امور تحقيقاتي و گسترش فن آوري و روشهاي كار آمد تري  مي پردازند تا ميزان كشف را افزايش داده و از هزينه حفاري و مراحل توليد بكاهند.

 •  فرصتهاي شغلي

اكثر مهندسان نفت در بخش هاي استخراج نفت و گاز , پالايش نفت , و خدمات مهندسي و معماري استخدام مي شوند. به خدمت گيرندگان  شامل شركتهاي نفتي بزرگ و صدها شركت كوچكترو مستقل فعال در زمينه هاي استخراج ،  توليد و خدمات مي باشند. بسياري از آنها نيزتوسط شركتهاي مشاوره مهندسي وبخشهاي دولتي استخدام مي شوند.  

 اكثر مهندسان نفت در مناطقي كه درآنجا نفت و گاز كشف مي شود كار ميكنند. بسياري از مهندسان نفت در كشورهاي توليد كننده نفت مشغول بكارند.

 • چشم انداز آينده

 انتظار مي رود كه استخدام  مهندسان نفت با سير نزولي همراه باشد . با اين وجود فرصتهاي شغلي مطلوبي در انتظار مهندسان نفت است چرا كه شمار مشاغل فعلي بيشتر از شماركم فارغ التحصيلان اين رشته مي باشد. چنين فرصتهاي شغلي به علت نياز به جانشيني مهندساني به وجود مي آيد كه تغيير شغل ميدهند و يا شرايط سخت كاري را تحمل نميكنند. 

 • ميزان در آمد

 در سال 2000 ميانگين درآمد سالانه مهندسان نفت در ايالات متحده 78910 دلار بوده است.

 • و اما گرايشهاي مختلف اين رشته:

:: رشته مهندسي نفت (مخازن)

ين دوره كارشناسي يكي از گريش هي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرحها و اجري روشهي بهينه توليد و مطالعات و مدلسازي مخازن نفت و گاز مي باشند. ين دوره مبتني بر دروس مكانيك سيالات، ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، خواص سيالات مخزن، مهندسي حفاري، زمين شناسي نفت، مهندسي مخازن و روشهي ازدياد برداشت و… مي باشد.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • بررسي قابليت توليد در مخزن با بكارگيري و بهره مندي از شيوه هي جديد مطالعاتي و مدلسازي.
 • ارزيابي توزيع فشار و توجيه افت آن در مخزن و چگونگي كنترل آن.
 • ارائه شريط عملياتي بري بهره برداري از مخزن با بكارگيري خصوصيات و رفتار مخزن.
 • انتخاب و ارائه روش عملي افزيش برداشت از مخازن با احتساب ملاحظات فني واقتصادي.
 • ارزيابي عمليات بهره برداري و ارائه روش بهينه.
 • مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز.
 • توانائي ارزيابي فني – اقتصادي طرح ها و عمليات ازدياد برداشت از مخازن و بهينه سازي آن.
 • ارزيابي تأثير روشهي ازدياد برداشت از مخازن بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند نقشي مؤثر در مطالعات و مدلسازي مخازن و استفاده از روشهي بهينه ازدياد برداشت و بطور كلي مديريت بهينه مخزن داشته باشند.

ين دانشگاه در ين رشته تحصيلي تا مقطع دكتري (با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه صنعت نفت) فعاليت آموزشي و پژوهشي دارد. در ضمن در مقطع كارشناسي ارشد بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترك (Dual Degree) با دانشگاههي معتبر بين المللي فعاليت دارد.

:: رشته مهندسي نفت (اكتشاف)

ين دوره كارشناسي يكي از گريش هي رشته مهندسي نفت و يكي از دوره هي عالي فني – مهندسي است كه هدف آن تربيت متخصصاني در زمينه اكتشاف نفت و مطالعات زمين شناسي ، ژئوفيزيكي، ژئوشيميائي و امكان سنجي ازدياد برداشت از مخازن مي باشد.

ين دوره عمدتاً بر دروس مهندسي زمين شناسي نفت، ژئوفيزيك، ژئوشيمي نفت، پتروفيزيك، مكانيك سيالات، ترموديناميك مواد كاني و مكانيك سنگ و خاك و اصول مهندسي حفاري و بهره برداري از مخازن نفت مبتني است.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • آشنائي با دانش امروز زمين شناسي نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گيري از نتيج حاصله.
 • انجام آزميشات و جمع آوري اطلاعات علمي و فني مربوطه به ناحيه مورد اكتشاف و عمليات اكتشافي.
 • انتخاب و يا تعيين مناسب و روش اكتشاف و اجري آن با توجه به وضعيت زمين شناسي و شريط محيطي و اقليمي ناحيه موردنظر.
 • طرح عمليات و تأمين تداركات و تلفيق برنامه هي مربوطه بري اجري بهينه عمليات اكتشافي موردنظر.
 • برآورد فني و اقتصادي طرح ها و عمليات اكتشاف.
 • مديريت موثر و صيانت تجهيزات بري مطالعات زمين شناسي، نقشه برداري و عمليات اكتشاف.
 • مديريت و صيانت از مخازن نفت اكتشافي و اعمال روشهي ازدياد برداشت از جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيستي با استفاده از مطالعات زمين شناسي و عمليات اكتشافي.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند مطالعات و عمليات مهندسي زمين شناسي نفت، محاسبات و طراحي و تلفيق عمليات و اجزاء جانبي برنامه هي اكتشافي وزارت نفت را به عهده بگيرند. و نقش مؤثر خود را در عملي نمودن و اجري بهينه برنامه هي مطالعاتي و اكتشافي در تلفيق تداركات و طرح و چگونگي پياده كردن برنامه هي اكتشافي آتي و استراتژيك صنعت نفت كشور يفا كنند.

:: رشته مهندسي نفت (بهره برداري از منابع نفت)

ين دوره كارشناسي يكي از گريشهي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي‌باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرح ها جهت اجري روشهي بهينه بري بهره برداري از منابع نفت و گاز باشند.

ين دوره مبتني بر دروس مكانيك سيالات و ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسي، مهندسي مخازن، مهندسي حفاري و مهندسي بهره برداري است.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • ارزيابي قابليت توليد در مخازن و بررسي امكان پذيري روشهي بهره برداري موردنظر.
 • ارزيابي فني-اقتصادي مخازن و تجهيزات آن.
 • طرح و اجري بهينه عمليات بهره برداري.
 • تشخيص ويژگيها و چگونگي رفتار با چاههي گوناگون.
 • توجيه و انتخاب روش مناسب بري بهره برداري و ازدياد برداشت با توجه به شريط فني و اقتصادي.
 • صيانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش هي عملي بري افزيش طول عمر ين منابع.

 • بررسي و ارزيابي اثر استراتژيك روش بهره برداري بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند در بخش‌هي مختلف مربوط به توليد و بهره برداري در كشور مشغول به فعاليت شده و سبب كاريي و بازده بالاتر ين بخش از صنعت شوند و نقشي مؤثر در حل مشكلات فراروي توليد و بهره برداري از مخازن داشته باشند.

:: رشته مهندسي نفت (حفاري)

اين دوره كارشناسي يكي از گرايش هاي رشته مهندسي نفت و يكي از دوره هاي عالي فني، مهندسي مي باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داراي توانايي و مهارت هاي لازم براي طراحي و انجام فعاليتهاي استخراج ذخائر نفت و گاز باشند. اين دوره مشتمل بر مكانيك سيالات، ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسي، مهندسي مخازن و مهندسي حفاري مي باشد.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در اين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • بكارگيري اطلاعات علمي و فني در عمليات حفاري و استخراج.
 • ارزيابي فني و اقتصادي روشهاي حفاري و انتخاب و ارائه روش و عمليات مناسب حفاري و استخراج.
 • طراحي تجهيزات حفاري و انجام عمليات در مناسب ترين شرايط.
 • مقايسه فني و اقتصادي عمليات و روش هاي متفاوت حفاري و ارائه طريق براي توانمندي تكنولوژي اين زمينه صنعت نفت كشور.
 • حفاظت و صيانت از تجهيزات حفاري و جلوگيري از هرزروي مصالح و امكانات.
 • ارزيابي اثرات تكنولوژي حفاري و استخراج بر محيط زيست و ارائه راهكار جهت جلوگيري از آن.

فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در حوزه مطالعات و عمليات مهندسي حفاري چاههاي نفت و گاز در كشور مشغول به فعاليت شوند و نقش خود را در بالا بردن بازده عمليات حفاري و تهيه برنامه هاي بهينه عملياتي در اين حوزه، به خوبي نمايان سازند.

اين دانشگاه تا مقطع كارشناسي ارشد در اين رشته بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترك (Dual Degree) با همكاري دانشگاههاي بين المللي فعاليت دارد.

Share

238 دیدگاه در “مهندسي نفت”

 1. سلام من امسال کنکور دادم نتایج هم اومد و خراب کردم رتبه ام شد 2600 منطقه 3 آزاد هم امتحان دادم که انتخاب اولم نفت مخازن علوم تحقیقات بود من که فکر نکنم دولتی نفت قبول بشم. وضع مالی خانواده ام هم خیلی خوب نیست ولی خرج دانشگاه آزاد من رو تا حدی میتونن بدن آیا ارزش داره خرج کنم برم آزاد؟ یا مهندسی شیمی کرمان دولتی بخونم بعدش ارشد رو برم نفت آخه به شیمی خیلی علاقه دارم شیمی کنکور رو 70 زدم تورو خدا یکی تا 4شنبه/17/5/90 بهم ایمیل بزنه agone111@yahoo.com من منتظرم هر روز این باکسم رو چک میکنم.راستی بازار کار ودرآمد مهندسی نفت رو هم میخام بدونم. SOS

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  اگر به شيمي علاقه مند هستيد و در ان استعداد داريد، ادامه تحصيل در ان را به شما توصيه مي كنم. پيروز باشيد

  [پاسخ]

 2. می خواستم کمکم کنید و بهم بگید چطوری و با چه درصدهایی می تونم تو یکی از دانشگاه های صنعت نفت کشور و تو رشته مهندسی حفاری و استخراج نفت تو کنکور 90 قبول شم . من به این رشته خیلی علاقه دارم . یه طوری که تقریبا درمورد این رشته اطلاعات کافی دارم . تورو خدا زودتر کمکم کنید . چیزی به کنکور 90 نمونده.

  [پاسخ]

 3. با سلام.من فارغ التحصیل مهندسی شیمی هستم.اگه بخوام برای ارشد صنعتی یا غیر صنعتی و روزانه یا شبانه شیراز قبول بشم باید چه رتبه ای بیارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سوال بعدی اینه که کسی در مورد لامرد اطلاعاتی داره؟

  [پاسخ]

 4. سلام.من سال دیگه کنکور دارم برای مهندسی نفت امیرکبیر چه رتبه ای باید بیارم؟

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان(ارشد مهندسی مخازن) پاسخ:

  سلام حفاری شبانه تا120 مخازن تا 30

  [پاسخ]

 5. سلام ميخواستم بپرسم مهندسي نفت دانشگاه آزاد ، دانشجوي دختر هم پذيرش دانشجو داره؟ ممنون

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان(ارشد مهندسی مخازن) پاسخ:

  سلام بله دختر میگیره.

  [پاسخ]

 6. سلام 1 ساله رشته مهندسی نفت مخازن خوندم بیکارم موندم ارشد همین رشته رو بخونم یا نه؟ بازار کار این رشته چه جوره؟ می خواسم راهنماییم کنید.

  [پاسخ]

 7. البته در مورد خانوم ها هم بايد اشاره كنم كه من در دانشگاه آزاد هيچ مهندسي نفتي رو نديدم كه زن پذيرش كنه!!ولي از دولتي بي خبرم!!!اما در كل نتيجه گيري من! اگه كسي دنبال پوله اين رشته جواب گو هستش!!!اما در آب و هواي عسلويه و يه همچين جاهايي هيج آدم عاقلي به همراه نمياد!!پس بايد به زندگي مجردي سلام كنيد و تا آخر عمر مجردي زندگي كنيد.البته اينجور كه من خبر دارم 6 ماه كار و 6 ماه خونه اي!

  [پاسخ]

 8. سلام خدمت همه كساني كه سوالاتي در مورد مهندسي نفت دارن.من خودم ميخوام شركت كنم،ولي در كل ايميل هاي بچه ها رو كه خوندم يه خورده شك به دلم افتاد،و توي دو راهي قرار گرفتم.اما در مورد وضعيت شغليش اينو ميدونم كه كمتر كسي ميره و بعد چند ماه پشيمون بر نميگرده!!!اما در مورد پولش بدونيد كه همچين شغل سختي مطمئنا در آمد زيادي داره(البته اگه توي عسلويه و يا همچين جاهايي كار كني).قبولي آزادشم اين طور كه شنيدم زياد سخت نيست ولي دولتيش….

  [پاسخ]

 9. سلام برا دانشگاه سراسری اهواز یا ابادان ترازمون یا رتبمون جقد باید باشه؟

  [پاسخ]

 10. ایادانشگاه امیرکبیردرگرایش کارشنای مهندسی نفت حفاری داره اینکه توسایت دانشگاه هست فقطگرایش مهندسی نفت ارایه میشه یعنی چی نفت شیرازچطوره مخازن بهتره یاحفاری می ارزه ادم تااهواز بره وتواون شرایط سخت درس بخونه

  [پاسخ]

 11. مطلب پیرامون سنگهای مخزن میخواستم به کتابهای زیادی مراجعه کردم ولی اطلاعات آن حدود ده صفحه بیشتر نشد.کامل ترین جزوه حال حاضر در ایران چیه؟خیلی لازمش دارم لطفا سریع منو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

 12. سلام. واسه قبولی در رشته نفت دانشگاه ملی چه رتبهای در منطقه 2 لازمه.رتبه رو میخوام نه تراز.منطقه 2

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان(ارشد مهندسی مخازن) پاسخ:

  به سایت قلم چی یا گاج مراجعه نماید.

  [پاسخ]

 13. سلام من صفری مهندسی شیمی صنعتی اصفهانم به خاطر علاقم به پتروشیمی این اولین انتخابم بودولی حالا تصمیم گرفتم ارشد نفت بهره برداری بدم یه دوست سال بالایی با این رشته میخام که منو راهنمایی کنه ومطلعم نه از درسا و مراجع ارشد نفت.اینم ایمیلمفt-movahedi@yahoo.comلطفا دانشجوی صعت نفت باشه

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان(ارشد مهندسی مخازن) پاسخ:

  سلام تهمینه جان واست mail کردم.

  [پاسخ]

 14. با سلام کتاب مهندسی بهره برداری دکتر عادل زاده مفید است و جزوه مجید لیاقت

  [پاسخ]

 15. برای ورود به دانکده نفت امیرکبیر آن هم گرایش حفاری چه رتبهای لازم است

  [پاسخ]

 16. سلام من دانشجوی ترم آخرمهندسی نفت(حفاری)دانشگاه علوم وتحقیقات هستم میخواستم درموردادامه تحصیل درخارج ازایران جزییات بیشتری بدونم مراحلش منظورمه اگه راهنماییم کنیدممنون میشم

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان پاسخ:

  مهم ترین کار ارایه مقالات spe میباشد. h_nejatian@sut.ac.ir hamed.nejatiyan@gmail.com ارشد مهندسی مخازن-صنعتی سهند

  [پاسخ]

 17. سلام.برای رفتن به رشته مهندسی نفت چه رتبه ای لازم است.اصلا شرایتش چیه”؟

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان پاسخ:

  با سلام . من کارشناسی ارشد مخازن دانشگاه صنعتی سهند هستم. رتبه زیر 2000 قبولی شما را تضمین میکند.با ارزوی موفقیت

  [پاسخ]

 18. سلاسلام.منم دقیقا وضعیت نیمارو دارم و همون مخازن علوم تحقیقات قبول شدم ولی نمیدونم به صرفه هست یا نه میشه کسی منو راهنمایی کنه؟ سوال بعدی من اینه که واسم امکان پذیره که تغییر رشته بدم مثلا برم معماری یه دانشگاه پایین تر از علوم تحقیقات؟اصلا این کار فارغ از سخت بودن و دوندگی زیاد داشتن ممکنه یا نه؟خواهشا با نظراتون راهنماییم کنید.

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ:

  سلام ارش جان. اینجور کاری ممکن نیست. تغییر شهر میتونی ولی تغیر شهر و رشته نه

  [پاسخ]

 19. سلام من مهندسي نفت گرايش مخازن علوم تحقيقات تهران قبول شدم…رتبه ام هم 2 شد…ميخواستم از شما سوال كنم كه به نظرتون با توجه به اينكه سطح مالي خانواده در حد متوسطه(يعني خيلي زياد پول دار نيستيم ولي بد هم نيست) و ساكن تبريز اين رشته در آينده در صورتي كه با معدل خوبي فارغ التحصيل بشم تضمين شغلي و درآمد داره؟؟؟ يعني ارزش داره كه اين همه پول رو بابت اين رشته تو واحد علوم تحقيقات تهران خرج كنيم يا نه؟؟؟ سراسري هم هنوز اعلام نشده…اما صددرصد مهندسي نفت قبول نميشم ممنون ميشم جواب بديد

  [پاسخ]

  حسین فرتاش پاسخ:

  باسلام خدمت شما دوست گرامی – من رتبه 2 مخازن علوم وتحقیقات هستم .دوست گرامی لطفا دروغ نگو -اگر خواستی تا شماره داوطلبیم رو بهت بدم تا نگاه کنی – در ضمن من مهندسی نفت اکتشا ف آبادان هم قبول شدم وملی رو می رم -اما بدون که مهندسی نفت دانشگاه آزاد زیاد آیندش مطمئن نیست چون تا دانشجویان دانشگاه صنعت نفت که تربیت شده خود وزارت نفت هستن موندن نمیان از دانشجویان دانشگاه آزاد استفاده کنن. اینم ایمیل منه -اگر راهنمایی بیشتری خواستی در خدمتت هستم .

  hossein_fartash@yahoo.com

  [پاسخ]

  نیما صدر عاملی پاسخ:

  ضمن عرض سلام البته مدت زیادی از این سوال گذشته و به نوعی بحث کردن در موردش بیهوده است چون در حال حاضر من دانشجوی ترم 2 مهندسی معماری دانشگاه تبریز هستم…البته بعد از کلی تحقیق و صحبت با افراد مطلع از خیر مهندسی نفت که حتی از سراسریش هم بدگویی کردند گذشتم…! اما دوست عزیز فکر نکنم قبولی از مهندسی مخازن علوم تحقیقات تهران عمل خارق العاده ای باشه که من بیام و به خاطرش دروغ بگم شان خودتون رو حفظ کنید و از تهمت زدن بی جا و بیهوده بپرهیزید که واقعا جز تخریب شخصیت خودتون نتیجه ی دیگه ای نداره…! گویا شما از مدل آزمون دانشگاه آزاد بی خبرید…سال گذشته من از مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد تبریز قبول شدم که رتبه ام رو تو گروه مربوطه 6 زده بودن در حالی که دو نفر دیگه از دوستانم یکیشون از شیراز و اون یکی از اردبیل رتبشون دقیقا 6 بود…احیانا شما معنی داوطلبان هم تراز رو هم نمیدونید…اگر به تعداد نفرات قبول شده به علاوه تعداد نفرات ذخیره دقت کنید و بعد از اون به آخرین رتبه ی قبولی هم توجه کنید احتمالا متوجه بشید که این دو تا عدد با هم همخوانی ندارند پس بر اساس اصول ساده ی ریاضیات که در سالهای اول تا پنجم ابتدایی مطالعه کردید یک سری از داوطلبان رتبه های مشابه آوردن…چرا؟؟؟چون تراز کلشون در زیرگروه مربوطه دقیقا عین هم اومده…این موضوع همیشه تو کنکور دانشگاه آزاد و بعضی وقتها هم تو کنکور سراسری مشهوده…! در هر صورت موفق باشید…! نیازی هم به کد کاربریتون نیست…ما اهل تهمت زدن به مردم نیستیم…! اما یک توصیه از طرف یکی از دوستانم که در حال حاضر ارشد نفت میخونن تو صنعتی شریف(کسری قره داغلو) مهدسی نفت چه در دنشگاه سراسری و چه دردانشگاه آزاد(بدتر) آینده ی خوبی نداره و سختی کار و حقوق واقعا کم آینده ی این افراد رو تشکیل میده و یکی از سخت ترین کنکورهای ارشد متعلق به رشته ی نفته…! نهایتا یک مهندس نفت یا باید کارمند بشه و یا کارگز که در هر دو حالت وابسته و مدیون به دولت و سیاست های دولتیه…! البته این نظر ایشون بود…! خدانگهدار

  [پاسخ]

  حامد نجاتیان(ارشد مهندسی مخازن) پاسخ:

  سلام دوست عزیز دانشگاه علوم و تحقیقات تهران حدود 40 نفر ارشد مهندسی مخازن میگیره. واینکه 2 نفر رتبه یکسانی داشته باشن عملا غیر ممکنه. ارشد ازاد نفت فقط امیدیه و علوم و تحقیقات می گیره.و در کل ارشد دانشگاه ازاد وقتی کسی که کارشناسی نساجی خونده و ارشد نفت میخونه یعنی اینکه ارزش زیادی نداره….

 20. سلام.من مهندسي نفت گرايش اكتشاف دانشگاه ازاد ميمه قبول شدم.تورو خدا بهم بگيد چيكار كنم؟برم؟

  [پاسخ]

  فرقون علي پاسخ:

  ميمه شهر خوبي . من بچه ميمه ام . ولي فكر نكنم دانسگاه معتبري باشه .

  [پاسخ]

 21. با سلام میخواستم راجع به بازار کار فعلی مهندسی نفت-اکتشاف در ایالات متحده بدونم با تشکر

  [پاسخ]

 22. با سلام خیلی کامل و خوب بود میخواستم راجع به بازار کار فعلی مهندسی نفت-اکتشاف در ایالات متحده بدونم

  [پاسخ]

 23. سلام میخواستم ببینم برای مهندسی نفت اهواز گرایش حفاری بهتره یا بهره برداری ؟ بازار کار کدوم بیشتره ؟

  [پاسخ]

 24. سلام . رشته مهندسی نفت دانشگاه آزاد گچساران می خونم . گرایشم بهره برداریه ولی خیلی سردرگمم . دلم میخواد بدونم کدوم گرایش بهتره … کدوم بازار کارش بهتره … و … ممنون میشم جوابم رو بدین

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ:

  سلام من مهندسی نفت بهره برداری امیدیه میخونم به نظر من رشته مخازن برای خانوم ها بهتره توضیحاته زیادی واستون دارم یه ایمل بزنین تا واستون ایمل کنم

  [پاسخ]

  علی پاسخ:

  سلام خانم تینا من خودمم دانشگاه آزاد گچساران درس می خونم اما گرایش حفاری فرمایش دوستمون درست بود اگر شما می تونستید که گرایش مخازن تغییر رشته بدید بهتر بود اما اگر واستون مقدور نیست در همین گرایش بهترین باشید و اگر قصد ادامه تحصیل داشتید در انجا رشته ی مخازن انتخاب کنید

  [پاسخ]

  علی پاسخ:

  اگر سوالی داشتید می تونید از طریق این ایمیل سوالات خودتونو بپرسید. mp.alireza@yahoo.com

  [پاسخ]

 25. سلام.من رتبه م 800 شده.میخواستم ببرسم به نظر شما مهندسی نفت چه دانشگاهی قبول میشم و اینکه مهندسی نفت میتونه برا دخترا از لحاظ بازار کار رشته ی مناسبی باشه؟؟ ممنون

  [پاسخ]

  مهنوش پاسخ:

  ssسلام,من خودم مهندسی نفت شیراز می خونم,واسه دخترا گرایش مخازن از همه بهتره که با طراحی مخازن در ارتباط هست, بهترین موقعیت کارش هم شرکت نف هس ,شما هر دانشگاهی بخوای بری نفتشو قبول میشی(امیرکبیر,اهواز,شیراز)

  [پاسخ]

 26. سلام من خودم دانشجوی نفت اهواز در رشته حفاری ام باید خدمتت بگم حداکثر رتبه کشوریت باید 5000 باشه

  [پاسخ]

 27. سلام جند تا سوال اساسی دارم در حال حال حاضر وضعیت کلی مهندسی نفت در ایران چه جوره؟ از همه نظر موقعیت شغلی داره؟ کلیشه ای پاسخ ندید. اره یا نه؟ در کل رشت مناسبی با توجه به معیارهایی مثل درامد و شرایط تحصیل هست؟ لطفا برای مثلا دانشجوی متوسط خوب که درس میخونه جواب بدید. در مورد گرایش مخازن دانشگاه اهواز هم بگویید یه دنیا مرسی

  [پاسخ]

  سهی پاسخ:

  با سلام.من دانشجوی سال اول معماری هستم.الان میخوام تغییر رشته بدم به مهندسی نفت.3تا سوال دارم:1.این کار عاقلانه است؟2.چطوری میتونم این کارو انجام بدم؟3.این که پارسال 2 دانشگاه شریف و امیر کبیر م نفت نداشتند و امسال این رشته اضافه شده.رتبه من پارسال 1400 منطقه 2 بود میخوام بدونم امکان قبولی توی این رشته و در تهران رو دارم؟

  [پاسخ]

 28. سلام حسین جان می خواستم بدونم حداکثر با چه رتبه ای میتونم مهندسی مخازن نفت البته سراسری قبول شم؟شهرش برام مهم نیست.

  [پاسخ]

 29. در ایران شاغلین در شرکت نفت میانگین سنی بالای دارند ریزش واستخدام در سالهای آینده وجود دارد. شرکتهای خصوصی وخارجی زیادی هم هست که در صورت یاد گیری تجربی شما،مایل به همکاری باشما میباشند.

  [پاسخ]

 30. لام حسین جان اگر ممکن به من بگو کهاصلا رشته مهندسی نفت بازار کار خوبی دار؟ و دیگه اینکه کدتم گرایش این رشته از نظر بازار کاری بهتر است>؟ با تشکر از شما دوست محترم

  [پاسخ]

  مصطفی پاسخ:

  سلام بهناز جان. اگه معدلت بالای 17 باشه به راحتی استخدام میشی. فقط زبان و معدل شرطه. من مهندسی نفت بهره برداری میخونم برای راهنمایی گرایش اگه خواستی ایمل بزن puma_m9@yahoo.com

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *