مهندسي نفت

Petroleum Engineering

 • ماهيت كار

مهندسان نفت به دنبال كشف منابع نفت يا گاز طبيعي در جهان مي باشند. پس از كشف چنين منابعي  مهندسين نفت  با همكاري زمين شناسان و ديگر متخصصان ، ساختار زمين و خصوصيات صخره هاي حاوي ذخاير و روشهاي حفاري را تعيين كرده و عمليات حفاري راكنترل ميكنند. آنها به منظوردستيابي به حداكثر ميزان نفت و گاز , تجهيزات و مراحل كار را طراحي مي كنند. مهندسان نفت جهت شبيه سازي رفتار منابع  نفت در رابطه با بكارگيري روشهاي متفاوت باز يافت ،  شديدا” به مدلهاي رايانه اي وابسته اند. آنها به منظور شبيه سازي اثرات روشهاي  گو ناگون حفاري نيز غالبا” از مدلهاي رايانه اي استفاده مي كنند.
از آنجايي كه تنها درصد كمي از نفت و گازموجود در منبع تحت فشار طبيعي از چاه فوران مي كند, لذا مهندسان نفت از انواع روشهاي تقويت شده بازيافت استفاده مي كنند. اين روشها شامل تزريق آب , مواد شميايي , گاز يا بخار به درون يك منبع نفت جهت با فشار  بيرون راندن نفت بيشتر, و حفاري كنترل شده توسط رايانه و يا شكافتن جهت اتصال يك منبع بزرگتر به يك چاه منفرد مي باشد . از آنجايي كه حتي با بكارگيري كاملترين روشهاي امروزي تنها قسمتي از نفت يا گاز يك منبع كشف مي شود , لذا مهندسان نفت به امور تحقيقاتي و گسترش فن آوري و روشهاي كار آمد تري  مي پردازند تا ميزان كشف را افزايش داده و از هزينه حفاري و مراحل توليد بكاهند.

 •  فرصتهاي شغلي

اكثر مهندسان نفت در بخش هاي استخراج نفت و گاز , پالايش نفت , و خدمات مهندسي و معماري استخدام مي شوند. به خدمت گيرندگان  شامل شركتهاي نفتي بزرگ و صدها شركت كوچكترو مستقل فعال در زمينه هاي استخراج ،  توليد و خدمات مي باشند. بسياري از آنها نيزتوسط شركتهاي مشاوره مهندسي وبخشهاي دولتي استخدام مي شوند.  

 اكثر مهندسان نفت در مناطقي كه درآنجا نفت و گاز كشف مي شود كار ميكنند. بسياري از مهندسان نفت در كشورهاي توليد كننده نفت مشغول بكارند.

 • چشم انداز آينده

 انتظار مي رود كه استخدام  مهندسان نفت با سير نزولي همراه باشد . با اين وجود فرصتهاي شغلي مطلوبي در انتظار مهندسان نفت است چرا كه شمار مشاغل فعلي بيشتر از شماركم فارغ التحصيلان اين رشته مي باشد. چنين فرصتهاي شغلي به علت نياز به جانشيني مهندساني به وجود مي آيد كه تغيير شغل ميدهند و يا شرايط سخت كاري را تحمل نميكنند. 

 • ميزان در آمد

 در سال 2000 ميانگين درآمد سالانه مهندسان نفت در ايالات متحده 78910 دلار بوده است.

 • و اما گرايشهاي مختلف اين رشته:

:: رشته مهندسي نفت (مخازن)

ين دوره كارشناسي يكي از گريش هي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرحها و اجري روشهي بهينه توليد و مطالعات و مدلسازي مخازن نفت و گاز مي باشند. ين دوره مبتني بر دروس مكانيك سيالات، ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، خواص سيالات مخزن، مهندسي حفاري، زمين شناسي نفت، مهندسي مخازن و روشهي ازدياد برداشت و… مي باشد.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • بررسي قابليت توليد در مخزن با بكارگيري و بهره مندي از شيوه هي جديد مطالعاتي و مدلسازي.
 • ارزيابي توزيع فشار و توجيه افت آن در مخزن و چگونگي كنترل آن.
 • ارائه شريط عملياتي بري بهره برداري از مخزن با بكارگيري خصوصيات و رفتار مخزن.
 • انتخاب و ارائه روش عملي افزيش برداشت از مخازن با احتساب ملاحظات فني واقتصادي.
 • ارزيابي عمليات بهره برداري و ارائه روش بهينه.
 • مديريت و صيانت از مخازن نفت و گاز.
 • توانائي ارزيابي فني – اقتصادي طرح ها و عمليات ازدياد برداشت از مخازن و بهينه سازي آن.
 • ارزيابي تأثير روشهي ازدياد برداشت از مخازن بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند نقشي مؤثر در مطالعات و مدلسازي مخازن و استفاده از روشهي بهينه ازدياد برداشت و بطور كلي مديريت بهينه مخزن داشته باشند.

ين دانشگاه در ين رشته تحصيلي تا مقطع دكتري (با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه صنعت نفت) فعاليت آموزشي و پژوهشي دارد. در ضمن در مقطع كارشناسي ارشد بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترك (Dual Degree) با دانشگاههي معتبر بين المللي فعاليت دارد.

:: رشته مهندسي نفت (اكتشاف)

ين دوره كارشناسي يكي از گريش هي رشته مهندسي نفت و يكي از دوره هي عالي فني – مهندسي است كه هدف آن تربيت متخصصاني در زمينه اكتشاف نفت و مطالعات زمين شناسي ، ژئوفيزيكي، ژئوشيميائي و امكان سنجي ازدياد برداشت از مخازن مي باشد.

ين دوره عمدتاً بر دروس مهندسي زمين شناسي نفت، ژئوفيزيك، ژئوشيمي نفت، پتروفيزيك، مكانيك سيالات، ترموديناميك مواد كاني و مكانيك سنگ و خاك و اصول مهندسي حفاري و بهره برداري از مخازن نفت مبتني است.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • آشنائي با دانش امروز زمين شناسي نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گيري از نتيج حاصله.
 • انجام آزميشات و جمع آوري اطلاعات علمي و فني مربوطه به ناحيه مورد اكتشاف و عمليات اكتشافي.
 • انتخاب و يا تعيين مناسب و روش اكتشاف و اجري آن با توجه به وضعيت زمين شناسي و شريط محيطي و اقليمي ناحيه موردنظر.
 • طرح عمليات و تأمين تداركات و تلفيق برنامه هي مربوطه بري اجري بهينه عمليات اكتشافي موردنظر.
 • برآورد فني و اقتصادي طرح ها و عمليات اكتشاف.
 • مديريت موثر و صيانت تجهيزات بري مطالعات زمين شناسي، نقشه برداري و عمليات اكتشاف.
 • مديريت و صيانت از مخازن نفت اكتشافي و اعمال روشهي ازدياد برداشت از جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيستي با استفاده از مطالعات زمين شناسي و عمليات اكتشافي.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند مطالعات و عمليات مهندسي زمين شناسي نفت، محاسبات و طراحي و تلفيق عمليات و اجزاء جانبي برنامه هي اكتشافي وزارت نفت را به عهده بگيرند. و نقش مؤثر خود را در عملي نمودن و اجري بهينه برنامه هي مطالعاتي و اكتشافي در تلفيق تداركات و طرح و چگونگي پياده كردن برنامه هي اكتشافي آتي و استراتژيك صنعت نفت كشور يفا كنند.

:: رشته مهندسي نفت (بهره برداري از منابع نفت)

ين دوره كارشناسي يكي از گريشهي رشته مهندسي نفت و از دوره هي عالي فني، مهندسي مي‌باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داري توانيي و مهارت هي لازم بري انجام طرح ها جهت اجري روشهي بهينه بري بهره برداري از منابع نفت و گاز باشند.

ين دوره مبتني بر دروس مكانيك سيالات و ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسي، مهندسي مخازن، مهندسي حفاري و مهندسي بهره برداري است.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در ين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • ارزيابي قابليت توليد در مخازن و بررسي امكان پذيري روشهي بهره برداري موردنظر.
 • ارزيابي فني-اقتصادي مخازن و تجهيزات آن.
 • طرح و اجري بهينه عمليات بهره برداري.
 • تشخيص ويژگيها و چگونگي رفتار با چاههي گوناگون.
 • توجيه و انتخاب روش مناسب بري بهره برداري و ازدياد برداشت با توجه به شريط فني و اقتصادي.
 • صيانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش هي عملي بري افزيش طول عمر ين منابع.

 • بررسي و ارزيابي اثر استراتژيك روش بهره برداري بر محيط زيست.

فارغ التحصيلان ين دوره مي توانند در بخش‌هي مختلف مربوط به توليد و بهره برداري در كشور مشغول به فعاليت شده و سبب كاريي و بازده بالاتر ين بخش از صنعت شوند و نقشي مؤثر در حل مشكلات فراروي توليد و بهره برداري از مخازن داشته باشند.

:: رشته مهندسي نفت (حفاري)

اين دوره كارشناسي يكي از گرايش هاي رشته مهندسي نفت و يكي از دوره هاي عالي فني، مهندسي مي باشد كه هدف آن تربيت متخصصاني است كه داراي توانايي و مهارت هاي لازم براي طراحي و انجام فعاليتهاي استخراج ذخائر نفت و گاز باشند. اين دوره مشتمل بر مكانيك سيالات، ديناميك گازها، ترموديناميك سيالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسي، مهندسي مخازن و مهندسي حفاري مي باشد.

نقش و توانائيهائي كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در اين رشته كسب مي كنند عبارتند از:

 • بكارگيري اطلاعات علمي و فني در عمليات حفاري و استخراج.
 • ارزيابي فني و اقتصادي روشهاي حفاري و انتخاب و ارائه روش و عمليات مناسب حفاري و استخراج.
 • طراحي تجهيزات حفاري و انجام عمليات در مناسب ترين شرايط.
 • مقايسه فني و اقتصادي عمليات و روش هاي متفاوت حفاري و ارائه طريق براي توانمندي تكنولوژي اين زمينه صنعت نفت كشور.
 • حفاظت و صيانت از تجهيزات حفاري و جلوگيري از هرزروي مصالح و امكانات.
 • ارزيابي اثرات تكنولوژي حفاري و استخراج بر محيط زيست و ارائه راهكار جهت جلوگيري از آن.

فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در حوزه مطالعات و عمليات مهندسي حفاري چاههاي نفت و گاز در كشور مشغول به فعاليت شوند و نقش خود را در بالا بردن بازده عمليات حفاري و تهيه برنامه هاي بهينه عملياتي در اين حوزه، به خوبي نمايان سازند.

اين دانشگاه تا مقطع كارشناسي ارشد در اين رشته بصورت مستقل و همچنين بصورت مشترك (Dual Degree) با همكاري دانشگاههاي بين المللي فعاليت دارد.

Share

238 دیدگاه در “مهندسي نفت”

 1. سلام سوالات کارشناسی ارشدمهندسی نفت گرایش مخازن ازکجادانلود کنم مرسی

  [پاسخ]

 2. سلام

  می خواستم بدونم با رتبه 91 مهندسی اکتشاف نفت که امسال اوردم می توانم روزانه قزوین یا شاهرود یا شبانه این دو تا دانشگاه رو قبول شم یا نه؟ شانس قبولیم چقدره؟ ممنون

  [پاسخ]

 3. سلام میخواستم بپرسم با چه رتبه ای(حداکثر)میشه در کارشناسی ارشد اکتشاف نفت قبول شد؟مرسی

  [پاسخ]

 4. سلام ميخواستم در مورد نمك زدايي از نفت خام مرا راهنمايي كنيد . يه پرو‍‍ژه در اين مورد دارم

  [پاسخ]

 5. سلام… دانشجوی مهندسی نفت گرایش مخازن واحد علوم و تحقیقات تهران هستم. میخواستم بازار کار این رشته و این گرایش رو در ایران و خارج ازایران بدونم. متشکرم…

  [پاسخ]

 6. سلام به حمید عزیز ممنون از پاسختون البته در هر دو سوال روزانه ی دولتی رو مد نظر داشتم اگر لطف کنید راجع به دولتی هم اطلاعاتی رو بگذارید ممنون می شم و اینکه هر رشته ی فراگیر پیام نور رو با هر رشته ی روزانه ی دولتی میشه خوند یا محدودیتی هست؟

  [پاسخ]

  مرتضی پاسخ:

  پاسخ سوال سارا:در مورد روزانه دولتی مهندسی نفت باید رتبتون حدودا 1500 یا پایین تر باشه. پیام نور هم اگه با درسهای دولتی تداخل پیدا نکنه مشکلی نیست

  [پاسخ]

 7. سلام به همه 2 تا سوال دارم : یکی اینکه واسه قبولی در رشته ی مهندسی شیمی یا نفت دانشگاه شیراز چه رتبهای لازمه؟ و دو اینکه اگر کسی در حال تیصیل در یک رشته ی روزانه باشه و بخواد همزمان تو یه رشته ی دیگه النته فراگیر پیام نور هم درس بخو نه می تونه ؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید

  [پاسخ]

  حميد پاسخ:

  سلام اگه منظورتون دانشگاه آزاده با توجه به گرايشش فرق ميكنه ولي در نهايت ترازش 5100 در ضمن پيام نورم ميتونيد همزمان درس بخونيد ولي لطمه ميخوريد

  [پاسخ]

 8. با سلام من دانشجوی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران هستم. 2 مقاله spe دارم . سال آینده برای دکترای مهندسی حفاری نفت به هلند می رم. اگه سوالی دارید بگید

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ:

  سلام حسین جان.در مورد استخدامی مهندسی نفت چیزی نمیدونی؟؟اصلا استخدامی داره یا نه؟؟من دانشگاه ازاد امیدیه خوندم

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ:

  حسین جان سلام من میخواستم در مورد مقطع دکترا و تحصیل در خارج کشور از سوال کنم.من خوشحال میشم اگه ایمیل تو داشته باشم. mehdisinaee@yahoo.com

  [پاسخ]

 9. من دانشج.ی رشته ی نفت مخازن هستم.من در دانشگاه گچساران درس میخونم و قصد دارم واسه ادامه تحصیل به کانادا برم . توی دانشگاه ما رشته ی نفت واسه دخترا هم وجود داره . اگه دوست داشتین میتونم بهتون کمک کنم.09362678276 شماره ی منه. اگه دوست داشتین ربهم زنگ بزنین یا برام میل بزارینن.

  [پاسخ]

 10. سلام دوستان من روزبه هستم دانشجوی رشته ی( Petroleum Engineering).گرایش بهره.دوستان هر کمکی که از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم.اینم میل من:roozbe_petroleum@yahoo.com

  [پاسخ]

 11. سلام میخاستم بدونم که بین دانشگاه های آزاد که رشته مهندسی نفت دارند کدوم بهتره وکدوم گرایشا بیشتر ترجیح میدین که تحصیل کنم.خیلی ممنون میشم اگه جوابما بدین.

  [پاسخ]

 12. سلام به همه دوستان فرشید هستم دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت خوشحال میشم اگه بتونم کمکتون کنم.farshid6430@gmail.com

  [پاسخ]

 13. من فوق لیسانس مهندسی نفت گرایش مخازن دارم خوشحال میشم اگه بتونم سوالاتتون رو جواب بدم اکه سوالی هست من در خدمتم بهم میل بدید panahi.navid@yahoo.com

  [پاسخ]

 14. سلام میخواستم بدونم بین دو رشته ی مهندیس نفت و مهندسی شیمی کدوم از نظر آینده ی شغلی وضعیت روشن تر وبهتری داره و کدوم گرایششون واینکه برای قبولی در این دو رشته واسه دانشگاه شیراز چه رتبه ای لازمه ممنون میشم اگ زود پاسخ بدید ممنون از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  سالار پاسخ:

  سلام

  برای پذیرش در رشته ی مهندسی نفت در کل بنا به آمار سال های گذشته رتبه ای بین 1 تا 1800 منطقه 2 میخواد.

  رشته ی اول که همون مهندسی مخازنه تا 1000 منطقه2 در دانشگاه صنعت نفت قبول می شه.برا دانشگاه شیراز تا 900 و شریف تا 700.مطمئنا مهندسی نفت از نظر بازار کار بهتره این روزا اگر تو دانشگاه صنعت نفت بخونین.

  [پاسخ]

 15. سساسلام من دانش اموز سوم دبیرستان رشته ریاضی هستم و خیلی به به مهندسی نفت علاقه دارم میخواستم ببینم برای قبولی توی این این زشته چه رتبه ای در منطقه 3 نیاز است؟

  [پاسخ]

 16. سلام میخاستم بدونم که بین دانشگاه های آزاد که رشته مهندسی نفت دارند کدوم بهتره وکدوم گرایشا بیشتر ترجیح میدین که تحصیل کنم.خیلی ممنون میشم اگه جوابما بدین.

  [پاسخ]

 17. سلام خسته نباشید من همه ی نظر هارو خوندم ولی هر نظر مثبتی مخالفی هم داره.سواله من اینه که برای من به عنوان 1 دختر با سطح درسی خوب و البته علاقه مند به شیمی و رشته ی مهندسی نفت و شیمی کاربردی در جامعه کاری هست یا نه من پيش ریاضی هستم و امسال سالي حیاتی برام هست خواهشا ج قطعی و تضمین کننده ای بدید.با تشکر

  [پاسخ]

 18. سلام.مي خواستم بدونم مهندسي نفت شريف واسه دخترها تا رتبه چند پذيرش داره

  [پاسخ]

 19. سلام.مي خواستم بدونم بامدرك كارشناسي شيمي محض مي تونم امتحان كارشناسي ارشد مهندسي پتروشيمي بدم؟اصلا دختر پذيرش داره؟اگر آره منابعش را مي خواستم

  [پاسخ]

 20. سلام-میخواستم بدانم تفاوت ارزش مدرک مهندسی نفت در دانشگاه آزاد امیدیه با صنعت نفت اهواز چقدر است؟ درمورد بازارکار چطور؟

  [پاسخ]

 21. با سلام میخواستم بدونم که بازار کار مهنسی نفت تو ایران چطوری .آیا با فوق میتونی تو وزارت نفت استخدام شی؟

  [پاسخ]

 22. من دانش اموز استان ایلام هستم برای قبول شدن در رشته ی مهندسی نفت تهران یا شیراز باید چه رتبه ای بیارم ودرصدهای کنکوری ام چطور باشد

  [پاسخ]

 23. سلام سلام من دانشجوی مهندسی طراحی فرایند های صنایع نفت دانشگاه فنی مهندسی تهران جنوب هستم میخوام برای سال اینده یه مقاله بنویسم و در المپیاد جهانی نفت شرکت کنم ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم لطفا اگر کسی در این رابطه اطلاعاتی به من کمک کنه!ممنون

  [پاسخ]

 24. سلام من دانشجوی م نفت مخازن دانشگاه علوم تحقیات هستم اما میگن رشته نفت این همه شهرتش الکیه وازنظر بازار کار شرایط خوبی نداره وسخته. واگر در شرکتهای نف استخدام نشی دیگه جایی برا کار نیست واستخدامش هم سخته. لطفا منو راهنمایی کنید. ضمنا من م شیمی صنایع پتروشیمی پاره وقت هم قبول شدم آیا انو برم بهتره؟ باتوجه به موقعیت سنی که برا ورود به کار فرصت زیادی ندارم.

  [پاسخ]

 25. سلام من دانشجوي ترم 1 مهندسي نفت گرايش بهره برداري دانشگاه سبزوار هستم اول مي خواستم بدونم آينده ي اين رشته و اين گرايش واسه خانوما چه جوريه هم چنين از كساني كه تو اين رشته تحصيل مي كنن خواهش مي كنم يك منبع خوب بهم معرفي كنن در مورد مقالات نفت به زبان انگليسي جديد باشه خيلي بهتره ممنون

  [پاسخ]

  محمد نقی همتی پاسخ:

  با سلام

  ببرای دسترسی به مقالات علمی نفتی نیاز به عضویت انجمن اس-پی-ای است. و گرفتن مقالات از این انجمن پولی می باشد ولی میتوان بعضی از مقالات را مجانی دانلود کرد.

  [پاسخ]

 26. من جواب چند تا از دوستان را در مورد مهندسی نفت دیدم. من با همه اونها مخالف هستم فکر می کنم این عزیزان در مورد رشته مهندسی نفت از نزدیک اطلاعات کافی ندارند. بنده نظرم واسه دختر تحصیل در رشته مهندسی مخازن را توصیه می کنم و از بیشتر رشته های مهندسی بهتر و شیدین و علمیتر هست. لازم به توضیح است که این رشته نیاز به خلاقیت داره تا موفق بشی . دز ضمن من دانشگاه شریف را به دانشگاه نفت ترجیح می دهم. من خودم از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت هستم. تو این رشته اگه فارغ التحصیل خوبی باشی همه جای دنیا کار هست.

  با تشکر

  [پاسخ]

 27. من خیلی مهندسی نفت رو دوست دارم ولی بعضی ها میگن خیلی شرایط کارش سخته و نمیذارن به شهرت بری….

  [پاسخ]

  محمد نقی همتی پاسخ:

  رشته مهندسی نفت رشته سخت و شرایط کاری سخت داره هر کی گفته درست گفته!! ولی رشته مخزن بحثش کاملا مجزا هست و یکی از بهترین رشته های مهندسی نفت هست و شرایط کارش هم اصلا سخت نیست تو تهران هم می تونی کار کنی و البته همه جای دنیا

  در ضمن رشته نفت با این همه سختیش جذاب و شیرین هست

  با تشکر محمن نقی همتی email:naghi_y@yahoo.com na

  [پاسخ]

 28. با سلام به همگی من دانشجوی مهندسی نفت گرایش بهره برداری هستم در دانشگاه امیدیه اما به طور قطع می خوام ادامه تحصیل بدهم تا مقاطع بالاتر اما از این بابت نگران هستم که آیا سطح علمی دانشگاه آزاد امیدیه در حد رقابت با دانشگاه های دیگه هست یا نه و آیا این در میزان شانس من برای قبولی در کنکور فوق لیسانس تا چه حد تاثیر گذار است از طرفی می خوام ببینم که کدام دانشگاه های دولتی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد رو دارن و برای قبولی در اون دانشگاه ها چه رتبه ای باید آورد خواهشا شفاف بگین ممنون میشم

  [پاسخ]

 29. آینده شما بستگی به توانایی اینده نگری خودتان دارد که ایا بخواهید ادامه تحصیل بدهید یا نه من که دانشجوی نفت هستم نظرم به این است که شما می توانیدموفق باشید.

  [پاسخ]

 30. دانشگاه ابادان مهندسی اکتشاف نفت با رتبه کشوری 4000-5000 در منطقه2 با رتبه 1400-1900 ولی بهترین رشته نفت حفاری اهواز که رتبه کشوری زیر 1000 می خواد بعد از اون مخازن زیر 3000

  [پاسخ]

 31. salam man emsal rotbam 1200 shod va behem goftan nafte tehran ro nemiaram vase hamin zadam nafte shiraz vali shiraz faghat gerayeshe makhazen ro dare mikhastam bebinam in gerayesh vase dokhtarha khube ya na

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ:

  بهتر بود قبل از انتخاب تحقيق مي كرديد و بر اساس علاقه مندي تان انتخاب رشته مي كرديد. اگر بتوانيد بعد از فارغ التحصيلي در وازرت نفت استخدام شويد، جاي نگراني نيست. برايتان ارزوي موفقيت ميكنيم.

  [پاسخ]

  محمد نقی همتی پاسخ:

  تنها گرایش مهندسی نفت واسه دختر همین مهندسی مخازن هست. انتخابت درست و بجا بوده ولی ای کاش شریف هم انتخاب می کرده، امکان قبولی برات ممکن بود. موفق و موید

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *