مدلهای غیر افزایشی

دراغلب کاربردهای اصلاح نژادی؛ تنها به اثرات ژنتیکی افزایشی در ارزیابی های ژنتیکی حیوان توجه میشود. مد لهای نا محدود حیوان دراین حالت با فرض آمیزش تصادفی حیوانات همراه هستند.
هرچند به مدلهایی که توجه بیشتری به اثرات ژنتیکی غیر افزایشی داشته اند توجه خاصی میشود؛ اما کاربرد آنها بخاطر نیاز به روابط ژنتیکی غالبیت محدود شده است.(البته میتوان انهارا با ماتریس روابط ژنومی برای جوامع همخون محاسبه کرد).در مورد ماتریس روابط ژنتیکی غیر افزایشی راه آسانی برای محاسبه ی معکوسها وجود ندارد.
یک روش معکوس سازی ماتریس روابط ژنتیکی غیر افزایشی غلبه را که شامل تعداد زیادی والد نرواثرات زیر دسته ای والدین ماده درمدل جوامع غیرهمخون بود ارائه کردند که در بسياری از مطالعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت. اخیرا هم روشی پیدا شده که حتی در آن نیازی به محاسبه ی معکوس ماتریسهای کوواریانسی اثرات ژنتیکی غیر افزایشی نیست.

ادامه در قالب فايل PDF

مترجم : علی روحانی نوسر  ranpico@gmail.com

مهندسی کشاورزی گرایش ژنتیک واصلاح دام دانشگاه آزاد اسلامی -واحد قائمشهر

Share
One response... add one

با سلام اینجانب دانشجوی دکتری مدیریت هستم و مایل به دریافت مقالاتی جدید در زمینه مدلهای مدیریت دانش و همچنین چالشهای استراتژیک هستم با تشکر

[پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *