در داخل پروتون ها چه مى گذرد

ايرنا: يك گروه از فيزيكدانان تجربى در آزمايشگاه جفرسن موفق شده اند براى اولين بار از فعاليت كوارك ها در درون پروتون ها عكسبردارى كنند. پروتون ها ذرات با بار مثبت درون هسته هاى اتم ها هستند. دانشمندان بر اساس مدل هاى كنونى خود از مدت ها قبل به اين نكته پى برده بودند كه در دل هر پروتون غوغايى برپاست. سه كوارك كه دوتاى آنها موسوم به كوارك بالا و يكى از آنها كوارك پائين است به وسيله زوج هاى كوارك- ضدكوارك كه دائماً پا به عرصه مى گذارند و از بين مى روند احاطه شده اند. اين «درياى كوارك هاى ناپايدار» كه عمدتاً از سنخ كوارك هاى موسوم به «كوارك هاى شگفت»هستند در ايجاد ميدان مغناطيسى و بار الكتريكى پروتون نقش دارند. يك گروه از فيزيكدانان در آزمايشگاه جفرسن در ويرجينيا با استفاده از آشكارساز GO تصويرى از درون اين «درياى كوارك هاى ناپايدار» تهيه كرده اند كه جزئيات آن را براى نخستين بار آشكار مى سازد. اين محققان با استفاده از پراش سريع الكترون هاى پولاريزه شده از اطراف پروتون در درون يك اتم هيدروژن، تصوير مورد نظر را به دست آورده اند. داده هاى حاصل از اين تصوير نشان مى دهد كه كوارك هاى شگفت حدود پنج درصد گشتاور مغناطيسى پروتون را به وجود مى آورند. اين نتيجه با نتايج آزمايش هاى ديگرى كه به تازگى صورت گرفته سازگارى دارد اما با پيش بينى هايى كه با كمك مدل نظرى مورد استفاده فيزيكدانان به دست آمده در تعارض كامل قرار دارد. بر مبناى پيش بينى اين مدل نظرى كه به مدل استاندارد شهرت دارد ميزان كوارك شگفت موجود در پروتون تنها در توليد ۵/۰ درصد گشتاور مغناطيسى سهم دارد و علامت آن نيز به عوض آنكه مثبت باشد، منفى است.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *