بررسي بعد زبان شناختي ترجمه ماشيني و معرفي اجمالي علوم مرتبط با آن

hosh.jpg

نظام ترجمه ماشيني فعاليتي چند بعدي است، كه در چند حيطه مبتني بر ابتكار عمل و قدرت حل مساله است. در اين مهارت از برخي دانش هاي بين رشته اي نيز استفاده فراواني مي شود. ترفندهاي هوش مصنوعي با بكارگيري اصول رياضي، آمار و منطق، قالب مناسبي از زبان را كه مناسب برنامه نويسي و انتقال به ماشين است، فراهم مي آورد. در كشور ما اين فعاليت دير شروع شد و اكنون نيز داراي حركت منسجمي نيست، براي پيشرفت در حيطه ترجمه ماشيني نيازمند احاطه در سه زمينه مختلف است:

 1- داده پردازي، توصيف و ساختن مدل هاي مناسب زبان براي كاربرد هوشمند

 2- ساخت و استفاده از نرم افزارهاي مربوط به اين كار

 3- به كارگرفتن فناوري مرتبط. در اين مقاله با لحاظ قرار دادن تفكيك اين سه زمينه، برخي ابعاد زبان شناختي نظام ترجمه ماشيني، براساس محور قراردادن روش هاي تجربه شده در روسيه تبيين مي گردد.

 همچنين به واسطه ارتباط تنگاتنگ ترجمه ماشيني با هوش مصنوعي و برنامه نويسي، برخي اطلاعات كلي اين علوم، در موارد مرتبط ارايه مي شود.


كليد واژه: ترجمه ماشيني، هوش مصنوعي، داده پردازي، لگاريتم، معناشناسي، انفورماتيك

دانلود متن كامل در قالب PDF

دانلود متن كامل در قالب PDF(لينك مشابه)


ولي پور عليرضا*

* گروه زبان و ادبيات روسي، دانشكده زبان هاي خارجي، دانشگاه تهران، ايران

منبع : پايگاه اطلاعات علمي

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *