بررسي رابطه‌ي بين سبك رهبري مديران (بر اساس نظريه‌ي اقتضايي فيدلر)…

بررسي رابطه‌ي بين سبك رهبري مديران (بر اساس نظريه‌ي اقتضايي فيدلر) با رضايت شغلي معلمان در دوره هاي تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه  شهرستان نوشهر

چکيده تحقيق knowclub.com

سبک رهبري مديريت يکي از عوامل موثر در افزايش ميزان رضايت شغلي معلمان است . اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سبک رهبري مديران بر اساس نظريه اقتضايي فيدلر ( وظيفه مداري و رابطه مداري ) با ميزان رضايت شغلي معلمان در سال 1385 در شهرستان نوشهر انجام شده است . در اين پژوهش که توصيفي-تحليلي است ، اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه به دست آمده است . يکي پرسشنامه سنجش سبک رهبري با طيف ليکرت و ديگري پرسشنامه رضايت شغلي ( JDI) نام دارد و اين پرسشنامه ها بعد از سنجش اعتبار در ميان نمونه ها توزيع شد .

جامعه آماري شامل کليه معلمان تمامي مدارسي است که در سه دوره تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) و در دو نوع مدرسه ( دولتي و غير انتفاعي ) مشغول به تدريس هستند و از اين ميان 40 مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه هاي مذکور بين تمامي معلمان مدارس نمونه منتخب پژوهش توزيع شدند .

تجزيه و تجليل داده هاي پژوهشي در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است . در سطح آمار توصيفي از مشخصه هاي آماري نظير فراواني ، در صد ، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي متناسب با سنجش داده ها و مفروضات از آزمونهاي آماري همبستگي ،t تک گروهي ،t دو گروهي مستقل ،مجذور کا و تحليل واريانس يکطرفه جهت تجزيه تحليل داده ها استفاده شد.

يافته هاي پژوهشي نشان داد سبک رهبري مديران مدارس دولتي با ميانگين 38/74بيشتر کارمدار است و سبک رهبري مديران مدارس غيرانتفاعي با ميانگين68/ 56 بيشتر رابطه مداراست و ميانگين ميزان رضايت شغلي معلمان42/3است که بالاتر از ميانگين فرضي است . از طرفي نتايج به دست آمده حاکي از آن است که بين سبک رهبري مديران و رضايت شغلي معلمان رابطه وجود ندارد.

دانلود تحقيق در قالب فايل PDF


نوشته‌ : مريم مهدي زاده – كارشناس ارشد رشته مديريت آموزشي

Share

3 دیدگاه در “بررسي رابطه‌ي بين سبك رهبري مديران (بر اساس نظريه‌ي اقتضايي فيدلر)…”

 1. با سلام نيازمند پرسشنامه سنجش سبك رهبري فيدلرونحوه محاسبه را به اينجانب ميل كنيد با سپاس فراوان

  [پاسخ]

  ali پاسخ:

  با سلام و خدا قوت به شما دوستان گرامی لطفا اگه زحمتی نیست پرسشنامه را برای من میل نمایید خیلی ممنون میشم با تشکر موفق و پیروز و سربلند باشید

  [پاسخ]

 2. با سلام خواهشمند است پرسشنامه سنجش سبك رهبري فيدلر ( رابطه مدار- وظيفه مدار) و نحوه محاسبه را به اينجانب ميل كنيد با تشكر فراوان

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *