بررسي بيومکانيکي ترميم خود به خودي آسيب هاي غضروفي– استخواني در زانوي خرگوش

هدف: هدف از اين مطالعه بررسي ترميم خود به خودي آسيب هايي به اندازه 4 در 5 ميليمتر در غضروف شيار پاتلار خرگوش نر بالغ است.
روش بررسي: در يک مطالعه تجربي و مداخله اي 21 خرگوش نر بالغ سفيد از نژاد Dutch (وزن 2±0.2 کيلوگرم، 4 ماهه) براي اين مطالعه انتخاب شدند. خرگوش ها به گونه تصادفي، به 3 گروه (4، 8 و 16 هفته) تقسيم شدند. در هر گروه بين 8-6 خرگوش قرار داده شد. پاي مقابل به عنوان کنترل انتخاب شد. در گروه آزمايشي، در شرايط استريل و بيهوشي جراحي ناحيه زانو انجام شد و نقصي به قطر 5 و عمق 4 ميليمتر در شيار پاتلار استخوان ران توسط دريل ايجاد شد. پاي مقابل بدون جراحي جهت مقايسه استفاده شد. پس از گذشت چند هفته خرگوش هاي هر گروه کشته شده و هر دو زانوي آنها جدا شد و به وسيله آزمايش هاي بيومکانيکي با روش ايندنتاسيون (indentation) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ضخامت غضروف و مادول الاستيک آني و تعادلي پس از 900 ثانيه اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که هيچ اختلاف معني داري در ميانگين مقدار مادول الاستيک آني و تعادلي بين هفته هاي (4، 8 و 16) در هر دو پا وجود ندارد (P>0.05). از سوي ديگر در مقايسه بين دو پا مشخص شد که مادول الاستيک آني در 16 هفته بين دو پا داراي اختلاف معني داري است، به گونه اي که ميانگين مقدار اين متغير در پاي آسيب ديده بيشتر از پاي سالم بود (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که آسيب هاي غضروفي– استخواني با اندازه 5×4 ميليمتر، در شيار پاتلار خرگوش نر بالغ به گونه خود به خود ترميم مي شود.


كليد واژه: ترميم، غضروف مفصلي،؛ ايندنتاسيون، مادول الاستيک

متن کامل در قالب PDF


كمالي فهيمه,ابراهيمي اسماعيل,بيات محمد,تركمان گيتي,صلواتي مهيار

تهران، اوين، بلوار دانشجو، بن بست کودکيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه فيزيوتراپي

منبع : پايگاه اطلاعات علمي

Share