آشكارسازي ML در گيرنده سيستم هاي مخابرات بي سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال


ظرفيت سيستم هاي مخابرات بي سيم را مي توان با به کار بردن چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گيرنده به نحو قابل ملاحظه اي افزايش داد. در چنين سيستم هايي، که سيستم هاي MIMO ناميده مي شوند، گيرنده با اطلاع از کانال به آشکارسازي سيگنال ارسالي مي پردازد. در صورتي که اطلاعات کانال در گيرنده همراه با خطا باشد، كارايي آشکارساز كاهش يافته و نرخ خطاي بيت افزايش مي يابد. با توجه به اينکه در عمل، گيرنده تخميني از کانال ميان فرستنده و گيرنده را در اختيار دارد و نه مقدار دقيق آنرا، مقاله حاضر روشي بهبود يافته براي آشكارساز ML در سيستم هاي مخابرات بي سيم MIMO، در حالتي كه ماتريس كانال در گيرنده همراه با خطا در دسترس است را پيشنهاد مي کند. در روش پيشنهادي ما الگوريتم ML به صورت تحليلي اصلاح شده تا تاثير خطاي تخمين كانال بر روي آشکارسازي به حداقل كاهش يابد. بدين ترتيب در مقاله روشي پيشنهاد شده است که علاوه بر مقاوم بودن در برابر خطاي تخمين کانال از نظر نرخ محاسباتي با الگوريتم ML چندان تفاوتي ندارد..

كليد واژه: آشكارسازي ML، خطاي تخمين كانال، سيستم هاي چندورودي و چندخروجي (MIMO)

لينک دانلود فايل PDF

بيغش مهرزاد,فرهودي احمدعلي,مسندي شيرازي محمدعلي

منبع : پايگاه اطلاعات علمي

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *