ارزشیابی و ۹۶ نکته مهم درباره ارزشیابی

Image Hosting at ImageHosting.com«ارزشیابی» یا به قول رایج در مدرسه ها «امتحان»، یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است. باید دانست که آموزش و پرورش فرایندی متشکل و به هم پیوسته است که تمام مراحل آن به گونه ای سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین ایجاد شده اند.
در پایان هر یک از برنامه های آموزشی، معلمان علاقه مندند میزان تغییرات حاصله در رفتار دانش آموزان را بررسی کنند تا معلوم شود، چه اندازه به هدف های مورد نظر نزدیک شده اند. این عمل را اصطلاحاً ارزشیابی یا امتحان گویند که در نگرش های نوین برخلاف گذشته، دارای هدف های مهم تر و گسترده تری است.

● اینک، ارزشیابی و ۹۶ نکته مهم درباره ارزشیابی
▪ ارزشیابی، یکی از ارکان هر برنامه آموزشی است.
▪ ارزشیابی، به طور اخص نظارت اندازه گیری کیفیت، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.
▪ ارزشیابی، آگاهی از میزان کارآیی و کارآمدی به طور اعم عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است.
▪ ارزشیابی، تنها به امتحانات پایانی محدود نمی شود.
▪ ارزشیابی وسیله ای کارآمد و بی بدیل است برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان.
▪ ارزشیابی برای برنامه ریزی، تدریس و تصمیم گیری، امری ضروری و پایه ای است.
▪ ارزشیابی مطلوب، مستقیماً در بهبود یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
▪ دانش آموزان نیز از طریق ارزشیابی به نقاط ضعف و قوت خود پی می برند.
▪ ارزشیابی مستمر، باعث مرور و باز تولید مطالب آموخته شده توسط دانش آموزان می شود.
▪ ارزشیابی مستمر، نظارت گام به گام بر تحقق هدف های رفتاری است.
▪ معلم از طریق ارزشیابی روش تدریس و طرح درس خود را ارزیابی می کند.
▪ امتحان وسیله ای است مناسب برای تفهیم هدف های درسی به دانش آموزان.
▪ نتایج امتحانات موجب شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان می شود.
▪ امتحان نباید وسیله تهدید امنیت روانی دانش آموزان شود.
▪ ارزشیابی دانش آموزان، نباید تحت تأثیر قضاوت شخصی و حالات عاطفی معلم قرار گیرد.
▪ در جریان ارزشیابی باید سعی کرد فضای روانی مناسب و خالی از اضطراب برای بچه ها فراهم کرد.
▪ سؤال های امتحانی باید با محتوای مواد آموزشی سازگار باشند.
▪ سؤال های امتحانی را باید از مطالب مهم تر محتوای آموزشی که بر یادگیری آنها تأکید شده است، طرح کرد.
▪ سؤال های امتحانی باید توانایی دانش آموزان را در سطوح مختلف یادگیری بسنجند.
▪ سؤال های امتحانی باید معرف واقعی هدف های آموزش درس مورد نظر باشند(سنجش کارآمد).
▪ خطای اندازه گیری آزمون باید کم باشد تا باعث اعتبار آن شود.
▪ هدف نهایی از انجام امتحان، بهبود کیفیت یادگیری است.
▪ در طراحی سؤال های امتحانی از جدول دو بعدی (هدف های رفتاری- فهرست محتوا) استفاده شود.
▪ با توجه به برآیند یادگیری، از انواع ابزار آزمون استفاده شود.
▪ متن سؤال های امتحانی با بیانی ساده و روشن و دور از ابهام نوشته شود.
▪ از طرح پرسش های چند پهلو و گمراه کننده جداً اجتناب کنید.
▪ متن سؤال ها را به صورت جملات مثبت بنویسید.
▪ سؤال های امتحانی را عیناً مانند سؤال های کتاب و به صورت کلیشه ای ننویسید.
▪ از دادن حق انتخاب به دانش آموزان برای این که از میان سؤال ها چند سؤال را انتخاب کنند و پاسخ دهند، خودداری کنید.
ز هر سؤال امتحانی باید مستقل از سؤال های دیگر باشد.
▪ سؤال های امتحانی را از ساده به مشکل بنویسید.
▪ اگر امتحان دارای سؤال های متنوع است، آنها را گروه بندی کنید و سؤال های هر گروه را به دنبال هم بنویسید.
▪ سؤال های کتبی را طوری بنویسید که به آسانی خوانده شوند.
▪ سؤال ها را با فاصله مناسب بنویسید.
▪ سؤال های انشایی را در ورقه ها یا جزوه جداگانه و سؤال های عینی را نیز در ورقه جداگانه بنویسید و در امتحان ابتدا سؤال های عینی را به دانش آموزان بدهید، بعد سؤال های انشایی را.
▪ ایجاد شرایط فیزیکی و عاطفی مناسب در جلسه امتحان ضروری است.
▪ فضای امتحان باید خالی از عوامل برهم زننده تمرکز حواس دانش آموزان باشد.
▪ در جلسات امتحانی با فردفرد دانش آموزان رابطه ای دوستانه و محبت آمیز برقرار کنید.
▪ دانش آموزان را در مورد نحوه امتحان راهنمایی کنید.
▪ ورقه های امتحانی را به صورت ناشناخته تصحیح کنید.
▪ در تصحیح اوراق امتحانی ابتدا سؤال اول را در تمام اوراق تصحیح کنید. سپس سؤال دوم را و بعد سوم و به همین ترتیب تا آخر.
▪ محتوای سؤال های امتحان را از آنچه تدریس شده است، استخراج کنید.
▪ سعی شود سؤال های امتحانی پایایی و ثبات داشته باشد.
▪ سؤال های مرحله ای را طوری طرح کنید که دانش آموزان بتوانند در یک جلسه درس به آنها پاسخ دهند و دنباله امتحان به زنگ تفریح نکشد که باعث حواس پرتی دانش آموزان شود.
▪ ارزشیابی را جزئی از فرایند آموزش بدانید نه به عنوان نقطه پایانی تدریس.
▪ راهبردهای آموزش و ابزار ارزشیابی، باید با هم سازگاری داشته باشند.
▪ سؤال های امتحانی طوری طرح نشوند که فقط محفوظات دانش آموزان را بسنجند.
▪ از طرح سؤال های بسیار سخت و بسیار آسان خودداری شود.
▪ ارزشیابی نباید جای هدف های آموزش را بگیرد و به عنوان هدف مطرح شود.
▪ ارزشیابی و امتحان را همانند سایر فعالیت های آموزشی بدانیم.
▪ ارزشیابی تنها برای صدور جواز عبور شاگرد از یک پایه به پایه دیگر نیست.
▪ ارزشیابی باید وسیله پیش بینی باشد، یعنی نشان دهد که شاگرد در چه زمینه ای می تواند به موفقیت برسد.
▪ ارزشیابی را نباید صرفاً به منظور نمره دادن و مقایسه دانش آموزان و تعیین افراد قوی و ضعیف به کار برد.
▪ در ارزشیابی به نتیجه عملکرد شاگردان در پاسخ به سؤال های مطرح شده اکتفا نکنید.
▪ در ارزشیابی، خود را محدود به انواع تست های کتبی و شفاهی نکنید.
▪ ارزشیابی تدریجی و تراکمی، باید به طور غیرمستقیم و بدون اعلام قبلی صورت گیرد.
▪ ایجاد محیط رعب و وحشت برای امتحان، دانش آموزان مضطرب را مضطرب تر می سازد.
▪ انتظارات خود را از دانش آموزان در مورد امتحانات مشخص کنید.
▪ تأکید بیش از حد بر ارزش نمره بالا و منوط کردن ارزشمندی کودک به نتایج امتحانات وی، باعث بالا رفتن اضطراب در بچه ها می شود.
▪ نمره دادن فقط جزئی از فرایند ارزشیابی است.
▪ ارزشیابی باید بلافاصله پس از تعیین هدف های آموزشی معلوم شود.
▪ سؤال ها باید واضح و روشن طرح شوند و زیاد طولانی نباشند.
▪ امتحانات نباید بر تمام ضوابط و موازین آموزشگاه حکومت کند.
▪ هدف از ارزشیابی و امتحان، شناختن و شناساندن است.
▪ نسبت به امتحان نگرش مثبت ایجاد کنید.
▪ موفق نشدن در امتحانات را نمی توان فقط به خود دانش آموز و فعالیت های او نسبت داد.
▪ شیوه پرسش خود را از مطالب تدریس شده، برای دانش آموزان مشخص کنید.
▪ جلسات امتحانی را با کلام زیبا و آرام بخش الهی شروع کنید.
▪ عدم موفقیت دانش آموزان را در امتحان، دال بر بدی شخصیت آنها ندانید.
▪ سؤال های امتحانی را با عنایت به هدف های رفتاری، طراحی کنید.
▪ هیچ یک از آزمون ها به تنهایی ارزشیابی دقیقی از فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی به حساب نمی آید.
▪ ارزشیابی خود را به یک نوع وسیله سنجش محدود نسازید.
▪ در هر امتحان عدالت را حاکم کنید و شرایط یکسان برای همه به وجود آورید.
▪ اگر ارزشیابی به نحو شایسته انجام نگیرد، اثر منفی بر یادگیری می گذارد.
▪ آموزش و ارزشیابی باید هدف های یکسانی را دنبال کنند.
▪ هدف از امتحان، غافلگیر کردن دانش آموز نیست.
▪ یکی از ویژگی های ارزشیابی مطلوب، کارآمد بودن آن است.
▪ تعداد سؤال های مربوط به یک هدف و یک محتوا باید متناسب با اهمیت آنها باشد.
▪ یک آزمون باید قدرت تشخیص داشته باشد.
▪ در اجرای امتحان، نباید به «سرعت در پاسخ دادن» اهمیت زیادی داد.
▪ استفاده از چهار یا پنج نوع سؤال متفاوت در یک آزمون، امتیاز به حساب نمی آید.
▪ معلم نباید یک نوع سؤال را بر انواع دیگر برتری دهد و همواره از آن استفاده کند.
▪ سؤال های امتحانی را با دقت طرح کنید و به طور خوانا بنویسید.
▪ اگر دانش آموزان هنگام امتحان، سؤال داشته باشند، باید به آنها پاسخ داد، اما آنها را تشویق به سؤال کردن نکنید.
▪ خواندن سؤال های امتحانی برای دانش آموزان ضرورت ندارد، مگر دانش آموزانی که مشکل خواندن داشته باشند.
▪ تردید در روایی یک آزمون احتمال تقلب را افزایش می دهد.
▪ اضطراب زیاد در جلسه امتحان باعث افت عملکرد دانش آموزان می شود.
▪ دادن ضریب بیش تر به سؤال هایی که توانایی و استعداد مهم تری را می سنجند، منطقی است.
▪ نمرات خام هر امتحان در نفس خود معنای زیادی ندارند.
▪ یک آزمون هر اندازه هم خوب باشد اگر به نحو شایسته ای اجرا و نمره گذاری نشود، روایی و اعتبار آن به خطر می افتد.
▪ در آگهی هر آزمون، نتنها باید تاریخ برگزاری آن، بلکه تعداد سؤال ها و نوع آنها را نیز مشخص کنید.
▪ آموزش، ارزشیابی و نمره گذاری باید هدف های یکسانی داشته باشند.
▪ تغییرات نظام آموزشی باید در راستای تغییر بنیادی نظام سنجش و ارزشیابی باشد.
▪ نمره خام به تنهایی بیان کننده میزان پیشرفت یا عملکرد دانش آموز نیست.
▪ به ارزشیابی در حیطه های نگرشی و مهارتی بیش تر توجه کنید.
▪ ارزشیابی باید بتواند فراگیران را در امر یادگیری کمک کند.

منبع : اولين و جامع ترين پايگاه اطلاع رساني مهندسي صنايع

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *