نظريه وجود جرم منفي، با توجه به رابطه جرم انرژي اينشتين ‏E=mc2‎

چکيده:‏
با تقارن موجود در طبيعت براي تمام ذرات هم جرم منفي و هم جرم مثبت در نظر مي گيريم ‏‏(اين نامگذاري به معني آن نيست که آنها داراي بار الکتريکي مثبت يا منفي باشند) جرم منفي ‏قابل رويت نمي باشد.‏
از اتم هيدروژن شروع کرده ايم و توزيع جرم منفي در اطراف هسته اتم هيدروژن به نحوي ‏در نظر گرفته شده که با نتايج تجربي اسپکتروسکپي اتم هيدروژن در ارتباط باشد.‏
بين دو ذره مختلف از جمله الکترون و پروتون در اتم هيدروژن ،جزيي از انرژي جرمي مثبت ‏يکي با جزيي از انرژي منفي ديگري و بالعکس آن اثر مي تواند کرده که ضمن آن پيوند دو ‏ذره صورت ميگيرد و پرتو الکترومغناطيسي تابش مي شود. ( طبق رابطه اينشتين براي ‏جرم، انرژي جرمي ‏E=mc2‎‏ در نظر ميگيريم)‏
‏ براي جدا سازي الکترون از اتم هيدروژن که مقداري از جرم الکترون و پروتون ضمن پيوند ‏کاسته شده و تبديل به پرتو گرديده ، چنانچه اين اتم تحت تابش پرتوي به انرژي مناسب ‏واقع گردد ضمن تامين کسري از جرم منفي و مثبت براي هريک (الکترون و پروتون) ‏الکترون از اتم خارج و آزاد ميگردد.‏

در مثال ديگر چنانچه دو ذره الکترون و پوزيترون مجاور هم واقع شوند کل انرژي جرمي ‏منفي يکي با کل انرژي جرمي مثبت ذره ديگر و بالعکس اثر کرده، که طي آن انرژي جرمي ‏ها تماما تبديل به انرژي پرتو گاما خواهد شد. و چندين مثال هاي ديگر که در متن آمده است.‏

ادامه مقاله در فورمت PDF با حجم 412 کيلوبايت

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *