ارزيابي و مقايسه عملكرد گروه هاي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي ‏

چکيده:‏
همواره فقدان نظامهاي منسجم ارزشيابي عملكردي موجب ابهام کارکرد گروه ‏هاي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي گرديده و در نتيجه اين مشكل موجب ابهام ‏كيفيت ، عدم رقابت علمي وعدم رتبه بندي گروههاي پژوهشي و در نهايت ‏مراكز تحقيقاتي گرديده است . مشخص نمودن كارايي براي ماهيت پژوهشي به ‏دليل احتمالي بودن زمان تحقيق به سختي و با احتمالات زياد امكان پذير است. ‏ولي اين امر نبايد سبب ناديده گرفتن اين عامل مهم گردد زيرا پيشرفت هميشه ‏از داشتن رقيب نتيجه مي شود و يك مركز يا صنعت هنگامي پيشرفت مي نمايد ‏كه بين قسمتهاي آن و همچنين بين مراكز مشابه آن رقابت باشد. در اين مقاله ‏سعي بر آن شده كه با در نظر گرفتن كليه جوانب با توجه به ماهيت تحقيقاتي ‏عامل رقابت بين گروههاي پژوهشي را ايجاد نمايد و اين امر جز با داشتن ‏يكسري شاخصهاي خاص مراكز تحقيقاتي ممكن نيست .

 براي محاسبه اين ‏شاخصها نيز نياز به يك سيستم كنترل پروژه جامع كه كليه فعاليتهاي پروژه ‏اي و در صورت نياز اجرايي گروهها را پوشش دهد مي باشد. كه كليه جزئيات ‏شاخصها و همچنين سيستم مناسب جهت استخراج داده ها براي شاخصها که ‏حاصل يك مطالعه موردي از انجام بررسي عملكرد در يك مركز تحقيقاتي در ‏اصفهان مي باشد از مباحث اين مقاله است.‏

کلمات کليدي : کارايي ، نفر ساعت ، کنترل پروژه ، ارزشيابي عملکردي


صادق شهبازي
عضو هيئت علمي گروه خلاقيت و نوآوري مجتمع دانشگاهي ‏‎ ICTدانشگاه صنعتي مالک اشتر
عضو هيئت علمي مرکز پژوهشي خلاقيت شناسي ، نوآوري وTRIZ‏ ايران‏
Email:shahbazi@creatology-triz.com

بهروز شهرياري ‏ ‏
مركز تحقيقات موتور – دانشگاه صنعتي مالك اشتر‏
Email:behroozshahriary@yahoo.com

دانلود کامل مقاله  در قالب PDF

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *