آمار

ماهيت كار

علم آمار كاربرد علمي مباني رياضي براي جمع آوري , تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي ميباشد.

آمار گران با بكار بردن دانش رياضيشان در طراحي مطالعات وتحقيقات ؛ جمع آوري , پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات ؛ و تفسير نتايج ؛ در پژوهشهاي علمي شركت ميكنند. متخصصين آمار اغلب دانششان در روشهاي آماري را در علوم گوناگوني مانند زيست شناسي , اقتصاد , مهندسي , پزشكي , بهداشت عمومي , روانشناسي , بازار يابي , آموزش و ورزش بكار ميگيرند . بسياري از امور، به عنوان مثال , طراحي روشهاي آزمايشي براي تاييد دارويي جديد از طرف دولت , بدون بهره گيري از روشهاي آماري قابل اجرا نمي باشند. نمونه گيري يكي فنوني است كه آمار گران از آن بهره مي گيرند. نمونه گيري يعني جمع آوري اطلاعات درباره گروهي از مردم يا مجموعه اي از چيزها توسط بررسي قسمت كوچكي ازكل مجموعه. به عنوان مثال سرويسهاي رتبه بندي برنامه هاي تلويزيوني , به منظور تخمين تعداد بينندگان برنامه اي خاص , به جاي مطالعه تمامي بينندگان تنها به بررسي چند هزار خانواده مي پردازند . امار گران تصميم مي گيرند كه ازكجا و چگونه داده ها را جمع آوري كنند , نوع و تعداد گروه هاي نمونه را مشخص مي كنند و به تهيه پرسشنامه هاي تحقيقي يا فرمهاي گزارشي ميپردازند . آنها همچنين دستورالعملهائي براي كاركناني كه بهجمع اوري و جدول بندي اطلاعات مي پردازند ، تهيه ميكنند . در نهايت آمارگران با بكارگيري نرم افزارهاي رايانه اي به تجزيه و تحليل , تفسير و جمع بندي اطلاعات مي پردازند.

در تجارت و صنعت ، آمارگران نقش مهمي را در كنترل كيفيت وايجاد و بهبود توليدات ايفا مي كنند. به عنوان مثال در يك شركت خودرو سازي به منظور تخمين زمان از كار افتادن موتورهايي كه در معرض شرايط آب و هوايي نا مساعد قرار مي گيرند, آمارگران آزمايشاتي برنامه ريزي مي كنند و موتورها را به صورت منفرد تا از كار افتادن كامل ، تحت اين شيوه آزمايشي به كار مي اندازند. متخصصين آماري كه براي شركتهاي دارو سازي كارميكنند ن به منظور تخمين ايمني و اثربخشي داروهاي جديد به ارزيابي نتايج آزمايشات كلينيكي مي پردازند .و در شركتهاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي , آمارگران در ساخت بسته هاي نرم افزاري كه در تجزيه وتحليل دقيقتر و مؤثرتر داده ها كاربرد دارند همكاري ميكنند علاوه برتوليد و آزمايش محصولات , گروهي ازآمارگران در تصميم گيري براي نوع محصولي كه بايد ساخته شود، تعيين قيمت واينكه اين محصولات به چه كساني بايد فروخته شوند دخيل ميباشند . آمارگران همچنين با تعيين خطرهاي احتمالي و ميزان بازگشت و سودآوري سرمايه گزاريهاي خاص , مديريت سرمايه ها و بدهكاري ها را به عهده دارند.

شمار كثيري از آمارگران نيز توسط بخشهاي دولتي استخدام مي شوند . گروهي از متخصصين آماردولتي به طراحي مطالعاتي براي اندازه گيري ميزان رشد جمعيت , هزينه هاي مصرف يا بيكاري مي پردازند. ديگران در بخشهاي علمي , محيط زيست و كشاورزي كار مي كنند و ممكن است مقدار مواد آفت كش موجود در آب آشاميدني , گونه هاي در معرض خطركه در نواحي خاص زندگي مي كنند و يا تعداد افرادي كه به بيماري خاصي مبتلا هستند را تعيين كنند . گروه ديگري نيز توسط بخشهاي دفاع ملي به منظور تعيين دقت سلاحهاي جديد و استراتژيهاي دفاعي استخدام مي شوند.

از أنجايي كه متخصصان آمار در بخشهاي مختلفي مشغول بكارند , متخصصاني كه علم آمار را بكار مي برند غالبا” سمت هاي كاري متفاوتي دارند. به عنوان مثال فردي كه روشهاي آماري را در داده هاي اقتصادي بكار مي برد با عنوان آمارگر علوم اقتصادي شناخته مي شود در حاليكه آمارگراني كه در علوم بهداشت عمومي يا پزشكي مشغول بكارند عنوان هاي متخصص آمار زيستي ، زيست سنج ويا همه گيرشناس ( اپيدميولوژيست) را به خود اختصاص مي دهند.

محيط كار متخصصين آمار معمولا در ساعات منظم و در دفاتري راحت مشغول بكارند . گروهي از آنان به منظوردادن كمك مشورتي در طرحهاي تحقيقي , نظارت و راه اندازي مطالعات ، يا گرد آوري داده هاي آماري مسافرت ميكنند. گروهي از آنان مسئوليتهاي متنوعي را بر عهده دارند مانند طراحي آزمايشات يا انجام كار در موضع درجوامع گوناگون .آمارگراني كه در دانشگاهها مشغول به كارند، كار آنها آميزه اي ازمسؤوليتهاي آموزشي و تحقيقاتي است.

فرصتهاي شغلي

آمارگران در بخشهاي تجاري , كشاورزي و بهداشتي مشغول به كار مي شوند. اكثر مشاغل باقي مانده به صنايع خصوصي بالاخص به سرويسهاي آزمايشي و تحقيقاتي ، مديريتي و روابط عمومي مربوط مي شود. گروهي ديگر به آموزش آمار مشغول ميشوند.

آموزش و ادامه تحصيل

اكثر مشاغل آماري نياز به مدرك در رشته رياضيات يا آمار دارند.تدريس و تحقيقات در مراكز آموزش عالي نيز نيازمند درجه كارشناسي و ترجيحا دكتراي آمار ميباشد. در بخش تحقيقات صنعتي , مدرك كارشناسي ارشد و تجربه كاري چند ساله از موارد مورد نياز براي شروع به كار مي باشد .

دوره هاي مورد نياز مختص علم آمارشامل حساب ديفرانسيل و انتگرال , روشهاي آماري , مدلسازي رياضي و حساب احتمالات مي باشد .دوره هاي اضافي شامل جبر خطي , طرح و تجزيه و تحليل آزمايشات , آناليز چند جانبه كاربردي وآمار رياضي است. تنها پيش زمينه اي كه براي موفقيت در رشته آمار ضروري است ، داشتن رياضيات قو ي ميباشد. از آنجائيكه رايانه كاربرد وسيعي در امور آماري دارد , داشتن زمينه اي قوي د ر علم رايانه شديدا توصيه ميشود . فراگيري علوم مهندسي و فيزيكي در مشاغلي كه با كيفيت وبهبود توليد همراه هستند, مفيد ميباشد. در مشاغلي كه با آزمايش محصولات دارويي يا كشاورزي سرو كار دارند , داشتن پيش زمينه درعلوم زيست شناسي ، شيمي و بهداشت مهم ميباشد . گذراندن دوره هاي اقتصاد و تجارت براي مشاغلي كه با بازاريابي و تحليل ها و پيش بيني هاي تجاري همراهند, كمك كننده به نظر مي رسد . برخورداري از مهارتهاي ا رتباطي براي آمارگران آينده كه در صنايع مشغول به كارميشوند و بايد موضوعات تكنيكي را براي افرادي كه در آمار سر رشته ندارند شرح دهند مهم ميباشد . آشنايي با تجارت و اقتصاد براي افرادي نيز كه قصد كار در مشاغل خصوصي را داشته باشند با ارزش است . داشتن مدرك بالاتر فرصتهاي پيشرفت را فراهم مي كند. دارندگان مدارك فوق ليسانس و دكتري معمولا”به شكل مستقل قادر به كار بوده و براي به عهده گرفتن امور تحقيقاتي و ايجاد روشهاي آماري صلاحيت لازم را كسب كرده و يا بعد از چندين سال تجربه در بخشهاي خاص سمت مشاور آماري را بر عهده مي گيرند.

چشم انداز آينده

فرصتهاي شغلي براي دارندگان مدرك آمار مساعد مي باشد هر چند بسياري از اين مشاغل با عنوان ” آمار گر ” شناخته نمي شوند. اين مسئله بخصوص درمورد مشاغلي است كه با تجزيه و تحليل و تفسير داده ها ي به دست آمده از علوم ديگر مانند اقتصاد , زيست شناسي , روانشناسي يا مهندسي سروكار دارند ، صدق ميكند. در ميان فارغ التحصيلان ليسانس يا فوق ليسانس رشته آمار , افرادي كه در رشته هاي مربوطه مانند امور مالي , مهندسي يا رايانه اي از آشنايي كاملي بر خوردار باشند , در يافتن مشاغل مربوط به رشته تحصيلي يشان از شانس بالاتري برخوردارند. شركتهاي دولتي بسياري از آمارگران را در رشته هاي جمعيت شناسي و سرشماري نفوس , كشاورزي , بررسيهاي مربوط به مصرف كننده و توليد كننده , تامين اجتماعي , مراقبت هاي بهداشتي و كيفيت محيط زيست استخدام مي كنند.

آمارگران فوق ليسانس يا دكتري به منظور كنترل كيفي توليدات گوناگون مانند توليدات دارويي ، وسايط نقليه موتوري , مواد شيميايي و غذايي توسط شركتهاي توليدي استخدام مي شوند. سازندگان وسايل نقليه به منظور ارتقاي كيفيت خودرو , كاميون و ديگر توليدات و رقابت در صحنه بين المللي با كمك آمارگران طرحهاي آزمايشي را اجرا مي كنند. آمار گراني كه در علوم مهندسي و فيزيكي اطلاعاتي دارند مي توانند در امور تحقيقات و توسعه با همكاري ديگر دانشمندان ومهندسين به بهبود طرح وتوليد پرداخته و كيفيت ثابتي را براي توليدات جديد تضمين كنند . بعضي از آنان در ارتباط با توليد برنامه هاي نرم افزاري آماري در شركتهاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي , فرصتهاي شغلي مناسبي را مي يابند.

در شركتهاي تجاري به منظورپيش بيني ميزان فروش , تحليل شرايط تجاري و حل مسائل مديريتي به منظور افزايش سوددهي به كارمنداني كه در علوم أمار سر رشته داشته باشند اعتماد زيادي مي شود. در ضمن , مراكز مشاوره اي به صورت روز افزوني خدمات آماري پيشرفته اي را به ديگر مشاغل ارائه مي دهند . به علت كار برد وسيع رايانه در اين رشته , آمارگران تمام صنايع بايد در برنامه نويسي رايانه اي مهارت كافي داشته و دربه كارگيري نرم افزارهاي آماري از دانش خوبي بر خوردار باشند(براي اطلاعات بيشتربه مقاله برنامه نويسي رايانه در همين سايت مراجعه كنيد).

ميزان در آمد در سال 2000 ميانگين در آمد سالانه متخصصين آمار در ايالات متحده 51990 دلار بوده است .

Share

6 دیدگاه در “آمار”

 1. سلام من دانشجوی ارشد در رشته آمار ریاضی هستم ویک مقاله خوب در زمینه خوشه بندی برای بیس پایان نامه میخوام اگه ممکنه راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

 2. من دانشجوی رشته ی امار در مقطع ارشد هستم اما رشتهی امار در ایران زیاد کاربرد نداره من میرم هندوستان واسه phd اون جا عالیه واسه ادامه تحصیل.

  [پاسخ]

 3. من دانش آموز سال دوم هستم و براي اراعه ي مقاله آمار نمي دونم از كجا شروع كنم

  [پاسخ]

 4. aمن دانشجوی پزشکی هستم می خوام یه تحقیق اماری انجام بدم از کجا و چطور باید شروع کنم

  [پاسخ]

 5. واقعا مقاله ی خوبی بود.در واقع برای من که دانشجوی امارم هم جالب بود و می تونم بگم تقریبا همون طوری رشته رو معرفی کردید که یه دانشجوی امار واز امار درک می کنه.من می خوام مقاله ای رو که در مقدمه ی مولفان کتاب “احتمال و استنباط اماری “جلد اول ترجمه دکتر ایزد دوستدار و دکتر پزشک امده رو معرفی بکنم.گرچه خود کتاب هم فوق العاده است یعنی با بقیه کتاب ها ی امار و احتمال فرق داره و به صورت جذابی مفهومی و عمیقه.

  [پاسخ]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *