سلامت الکترونیک چیست: بررسی سیستماتیک از تعاریف منتشر شده[1]

چکیده:
سابقه :
واژه سلامت الکترونیک به میزان زیادی توسط اشخاص ، موسسات دانشگاهی ، هیئتهای تخصصی و سازمانهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است . علی رغم عدم توافق روی تعریفی دقیق و واضح از این واژه  ،سلامت الکترونیک به عنوان  واژه ای جدید پذیرفته شده است. ما معتقدیم ارتباط میان بسیاری اشخاص و سازمانهایی که از این واژه استفاده می کنند بوسیله فهم جامعی از گستره معانی که توسط این واژه احاطه شده می تواند بهبود یابد.
 هدف: گزارش نتایج یک بررسی سیستماتیک از تعاریف منتشر شده ، پیشنهاد شده و طرح شده از سلامت الکترونیک.
 منابع داده ها: در این بررسی ما از سیستم جستجوی رشته ای (یک رشته اصطلاحات برای جستجو در پایگاه داده ها) شامل “eHealth”  OR  “e-Health”  OR  “electronic health”, استفاده کردیم. . پایگاههای اطلاعاتی که در آنها به جستجو پرداختیم شامل:

Medline and Premedline (1966-June 2004)
 EMBASE (1980-May 2004)
 International Pharmaceutical Abstracts (1970-May )
 Web of Science (all years)
 Information Sciences Abstracts (1966-May 2004)
 Library Information Sciences Abstracts (1969-May 2004)
Wilson Business Abstracts (1982-March 2004).

علاوه بر آن ، واژه نامه ها و یک موتور جستجوی اینترنتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 انتخاب مطالعه: هر منبعی که به شکل چاپی یا اینترنتی منتشر شده بود ، به زبان انگلیسی قابل دسترس بود و شامل متنی بود که یا تعریفی از سلامت الکترونیک داشت یا تلاش می کرد سلامت الکترونیک را به شکل واضح و روشن تعریف کند در نظر گرفتیم . سپس به طور مستقل عناوین و چکیده های استنادهای تعریف شده در بانکهای اطلاعاتی کتابشناختی و جستجوی اینترنتی بررسی شد تا از لحاظ ارتباط به نتیجه ای برسیم.
 استخراج اطلاعات: گزارشها ، مقاله ها ، رفرنسها ، نامه ها و وب سایتهای مناسب که شامل تعاریفی از سلامت الکترونیک بود بازیابی ، سپس از لحاظ کیفی تعاریف تجزیه و تحلیل شد . سپس آنها را به لحاظ محتوا ، موضوعات نو و تازه پدید آمده ، الگوها و ایده های جدید کدبندی کردیم.
 ترکیب اطلاعات: 51 تعریف منحصر به فرد بازیابی شده نشان از گستره وسیعی از مضمونها داشت . اما یک نتیجه واضح و روشن در مورد معنای واژه  eHealth  وجود نداشت. دو مضمون عمومی و فراکیر (سلامت و تکنولوژی) و شش مضمون فرعیتر ( تجارت ، فعالیت ، سهامدار ، پیامد ، مکان و دورنما) مشخص شد.
 نتایج: استفاده گسترده از واژه eHealth  نشان می دهد که این واژه یک مفهوم مهمی است . خلاصه ای از تعاریف پیشنهاد شده ممکن است ارتباط میان بسیاری افراد و سازمانهایی که از این واژه استفاده می کنند را بهبود بخشد.
 کلید واژه: سلامت الکترونیک ، اینترنت ، انفورماتیک پزشکی ، بررسی سیستماتیک ، خدمات اطلاعاتی ، پزشکی از راه دور
 
مقدمه:
در طول دهه 1900 ، زمانیکه اینترنت به طور افزاینده ای در فکر عموم گسترش پیدا کرد، شروعی بود جهت ظهور و گسترش شماری از واژگان الکترونیکی . ایمیل امکانات جدیدی جهت گفتگو و ارتباط سریعتر و اشتراک تجارب در اختیار افراد قرار داد. تجارت الکترونیکی راههای جدیدی جهت هدایت و رهبری معاملات مالی و کاری از طریق اینترنت پیشنهاد کرد . در واقع ورود سلامت الکترونیک وعده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیشرفت سلامت و سیستم مراقبت بهداشتی را می داد[1]. در واقع سلامت الکترونیک یک واژه ضروری و لازم است.
معنای دقیق سلامت الکترونیک با توجه به زمینه و مفهومی که این واژه مورد استفاده قرار می گیرد متنوع است. اکنون این واژه به میزان زیادی توسط بسیاری موسسات دانشگاهی ، هیئتهای حرفه ای ، سازمانهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. امکان ناپذیری یافتن یک تعریف رسمی قابل اجرا و قابل پذیرش توسط عموم را تصدیق می کنیم . توسط بررسی محدوده ای از معنای پیشنهاد شده درک واضحی از این واژه می تواند به دست آید. آن چیزی که سلامت الکترونیک نامیده میشود چیست؟ دو مقاله قبلی در این مجله روی این سوال بحث می کند که چگونه سلامت الکترونیک می تواند یا لازم است تعریف شود.[3،2]. این مقاله یک جستجوی نظام مند از متون جهت یافتن تعاریف منتشر شده از این واژه است تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم و زمینه هایی که از این واژه مورد استفاده قرار گرفته را تعیین کنیم.
چنین جستجوی قبلا انجام نگرفته و منتشر نشده است. ما معتقدیم درک بهتر از معنای سلامت الکترونیک می تواند ارتباط میان اشخاص و سازمانهایی که از این واژه استفاده می کنند را بهبود بخشد. به این دلیل ما تعاریف پیشنهاد شده و منتشر شده از واژه سلامت الکترونیک را جمع آوری ، بررسی و از لحاظ کیفی تجزیه و تحلیل کردیم.
 
روشها
بررسی نظام مند:
ابتدا متون مورد نظر بررسی سیستماتیک شد تا تعاریفی از سلامت الکترونیک به دست آید. متون انتخابی باید به شکل اینترنتی یا چاپی منتشر شده باشد ، به زبان انگلیسی قابل دسترس باشد ، و شامل متنی باشد که سلامت الکترونیک را تعریف کند یا تلاش کند تا سلامت الکترونیک را به شکلی واضح و دقیق تعریف کند.
پایگاههای اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفت شامل:

 Medline and Premedline (1966-June 2004), EMBASE (1980-May 2004), International Pharmaceutical Abstracts (1970-May 2004), Web of Science (all years), Information Sciences Abstracts (1966-May 2004), Library Information Sciences Abstracts (1969-May 2004), Wilson Business Abstracts (1982-March 2004).

 در این پایگاهها از سیستم جستجوی رشته ای استفاده شد. یعنی برای جستجو از “eHealth”OR “e-Health” OR “electronic health”. استفاده شد. علاوه بر پایگاههای بالا ، واژه نامه ها و موتور جستجوی گوگل(ژوئن 2004)  نیز مورد بررسی قرار گرفت که بازیابیها را بر حسب اهمیت و ارتباط دسته بندی می کرد[6]. نتایجی که از گوگل به دست آمد خیلی زیاد بود . در نتیجه 400 نتیجه ابتدایی آن مورد بررسی قرار گرفت . سپس جستجویی دیگر تحت عنوان “what is eHealth” OR “what is e-Health”, انجام شد . 385 نتیجه به دست آمد که تمام 385 نتیجه بررسی شد. جستجو ها بین اول فبریه2004 و 30 ژوئن 2004 محدود شد. خلاصه ای از استراتژی جستجو و نتایج آن در جدول 1 و 2 ارائه شده است.
 سپس مستقلانه دو نفر از گروه ما به بررسی عناوین و چکیده های استنادهای تعریف شده در بانکهای اطلاعاتی کتابشناختی پرداختند. به وسیله مرور خلاصه ها و وب سایتهای جستجوی اینترنتی به وسیله بحث و تبادل نظر به یک توافق بر اساس رابطه بین آنها دست یافتیم.
گزارشها ، مقاله ها ، رفرنسها ، نامه ها و وب سایتهای مرتبط و مناسب بازیابی شد. همچنین به صورت دستی لیست رفرنسهای مقالات مرور شده جهت دستیابی به منابع مرتبط بیشتر بررسی شد . اطلاعات زیر در مورد هر گزارش به دست آمد : نام نویسنده ، سال نشر ، منبع ، و تعریف ( در جدول 3 لیست شده) . تعاریف تکراری شناسایی و صرف نظر شد.
 
تحلیل کیفی:
تمامی تعاریف را تجزیه و تحلیل کرده و محتوا ، مضمونهای نو و پدیدار شده ، الگوها و ایده های جدید را کد بندی کردیم. از روش مقایسه ای پایدار که توسط استراوس و کربین (Strauss and Corbin)[7] توصیف شده بود استفاده کردیم . این روش شامل رمزگذاری باز ، محوری و انتخابی بود. روش مقایسه ای پایدار یک فرایند تکرارکننده از اطلاعات کیفی آنالیز شده است. (یعنی متن). واحدهای متن( کلمات ، عبارات ، جملات و پاراگرافها) برچسب گذاری ، مقایسه و گروه بندی  شدند تا زمانیکه هیچ گروه جدیدی پدیدار نشود. دو نفر از ما به طور مستقل تعاریف را کد گذاری و نتایج را مقایسه کردیم .
 
نتایج:
بررسی نظام مند:
به طور کلی 1209 چکیده اسکن و 430 استناد از پایگاههای اطلاعاتی کتابشناختی بررسی شد. 10 تعریف متفاوت از واژه سلامت الکترونیک از این مجموعه جمع آوری شد (جدول 1). از گوگل 1158 سایت بررسی و 41 تعریف منحصر به فرد دیگر به دست آمد. ( جدول 2)
تعاریف یافت شده به کوتاهی 3 لغت[8] و به بلندی 74 کلمه بود[9]. ( جدول 3)
دو مضمون کلی و فراگیر ( سلامت و تکنولوزی ) و شش مضمون که کمتر ذکر شده بود ( تجارت ، فعالیت ، سهامدار ، نتیجه ، مکان و دورنما )به دست آمد (جدول 4).
 
آنالیز کیفی :
این مسئله که همه تعارف به دست آمده شامل مضمون   Health(سلامت) بود امری شگفت آور نبود. لغت سلامت الکترونیک به تنهایی در تقریبا همه 51 تعریف ، یافت شد (فقط 2 تعریف شامل این کلمه نبود)[10،8] . به طور متداول واژه سلامت الکترونیک بیشتر در ارتباط با ارائه خدمات بهداشتی استفاده شده بود ( مثل مراقبت بهداشتی[38-11،3] ، سیستم بهداشتی[41-39] ، بخش بهداشت[44-42،22،16] ، صنعت بهداشت[47-45،9]) که این نشان می دهد که سلامت الکترونیک بیشتر اشاره به خدمات و سیستم دارد تا به سلامت افراد.
سالم بودن به عنوان یک مفهوم در 5 آیتم استفاده شد ( برای مثال سالم بودن[3] ، بهداشت عمومی[26] ، بهداشت و سلامتی[48] ، بهداشت و رفاه[49] و توسعه بهداشت[13]).
تمامی تعریف ها به طور صریح یا ضمنی به تکنولوژی اشاره دارد. کلمه اینترنت به طور صریح در 27 تعریف از 51 تعریف، ذکر شده است[51-49،47-45،40،38،34،31،29-26،24-20،18-16،14،13،11،9،3]. در 4 تعریف به جای اسم ، اینترنت به صورت صفت به کار برده شده است. ( ارتباط اینترنتی[13] ، تکنولوژی اینترنتی[51،27] ، اصول اینترنتی[27] ) .
بعضی نویسندگان فناوریهای خاص مثل تلویزیون تعاملی[23] ، CD ، DVD  [23]، ارتباط تلفنی اینترنتی[16] را لیست می کنند. افراد دیگر فناوری را در قالب واژه های عمومیتری ( مثل رسانه جدید[52] ، فناوری ارتباطات و اطلاعات[54،53،48،44-41،39،36،35،33،32،30،24،22،20،19] و فناوریهای مرتبط با اینترنت[34،27،26،18،11،3] ) ذکر می کنند. فقط یک تعریف واژه یکپارچگی را استفاده کرده بود[38].
در 11 مورد از 51 تعریف بالا ،[55،47-45،43،37،28،21،12،3] به تجارت اشاره دارد . از جمله این تعارف : " مراقبت بهداشتی جزئی از تجارت روی اینترنت است "[45] ، "کاربرد تجارت الکترونیکی برای مراقبت بهداشتی و داروسازی"[12]، " مدل تجاری جدید که از فناوری استفاده می کند."[37]. عده ای دیگر، سلامت الکترونیک را به فعالیتهای زیر ربط دادند: اداره کردن[22] ، آموزش دادن[39] ، تنظیم کردن[22] ، مرتبط کردن[39] ، به دست آوردن[34] ، فراهم کردن[33] ، شکل تازه ای دادن[28] ، حمایت کردن[33] ، استفاده کردن[42] ، همکاری کردن[37] و دستیابی[51]. منظور از stakeholders )سهامداران( که اغلب در تعاریف ذکر شده بود ، در واقع تامین کنندگان مراقبت بهداشتی ( پزشکان[36،27] ، تامین کنندگان مراقبت بهداشتی[37،16] ، متخصصان مراقبت بهداشتی[39-34] ، کارمندان بهداشتی[51] ، مدیران[39] ، اشخاصی که در خانه از بیمار مراقبت می کنند[40] ) بودند. منظور از لغتpublic (عموم) که در تعاریف ذکر شده مردم[51] ، بیماران[53،39،34،27،25،17] ، مصرف کنندگان[39،25،21،14] ، غیر متخصصان[46،21،14] و شهروندان[53] است. حکومتها[39] ، کارفرمایان[27] و پرداخت کننده گان[27] به عنوان نافعان بالقوه از سلامت الکترونیک لیست شده اند.
 در حالیکه بیشتر تعاریف روی فرایند مراقبت متمرکز شده اند ، تقریبا ¼ آنها روی نتایج و پیایندهای مورد انتظار متمرکز می شوند. این تعاریف پیشرفت و افزایش مراقبت بهداشتی باصرفه و اقتصادی[9] و ساخت فرایندهای کارآمدتر را ذکر می کنند[26،25،14]. عده ای دیگر پیشنهاد می کنند که سلامت الکترونیک می تواند مشکلات مرتبط با دسترسی به مراقبت ، هزینه ، کیفیت و قابلیت حمل و نقل خدمات مراقبت بهداشتی را حل کند[9].
در حالیکه لغت مکان در هیچ کدام از تعاریف ذکر نشده بود ، بیشتر نویسندگان به مفاهیم مسافت ، جغرافیا و موقعیت اشاره داشتند. یکی از تعاریف ، تاثیر سلامت الکترونیک را به صورت محلی ، منطقه ای و جهانی توصیف می کرد[3]. نویسنده دیگر ، به این نکته اشاره دارد که سلامت الکترونیک هم به صورت محلی و هم دور از دسترس اتفاق می افتد[42]. نویسنده دیگر پیشنهاد می کند که مسافت و مکان نمی تواند سدی باشد . همانگونه که سلامت الکترونیک "برای فراهم آوردن و حمایت کردن مراقبت بهداشتی جایی که شرکت کنندگان حضور دارند.
سرانجام تعریفی دیگر پیشنهاد می کند که سلامت الکترونیک یک دور نمای تازه ای از مراقبت بهداشتی را نمایش می دهد. یک نویسنده سلامت الکترونیک را یک حالت روحی ، یک راه فکر کردن ، یک حالت و یک نوع فکر کرن جهانی توصیف می کند[3]. منبعی دیگر سلامت الکترونیک را به عنوان یک مدلی از سلامت با محوریت مصرف کننده ، جایی که سهامداران با هم همکاری می کنند " ذکر می کند.[22].
 
بحث:
واژه سلامت الکترونیک  مجموعه ای از مفاهیم متفاوت از قبیل سلامت ، تکنولوژی و تجارت را در برمی گیرد . 51 تعریف منتشره شده ای که یافت شد ، شامل این 3 مفهوم ، با درجاتی متفاوتی از تاکید بود. همه تعاریف به طور ویژه ، واژه سلامت و تکنولوژی را ذکر کرده بودند. تعاریف دیگر روی مضامینی از قبیل سهامداران ، حالتها و گرایشها ، نقش مکان و مسافت ، سودهای واقعی و بالقوه که از سلامت الکترونیک انتظار می رفت ، صحبت کرده بودند.
سلامت همانطور که در این تعاریف استفاده شده بود معمولا به طور صریح به مراقبت بهداشتی به عنوان یک فرایند اشاره داشت تا به سلامت به عنوان یک نتیجه و پیامد . همانطور که انتظار می رود فی نفسه یک توافق روی معنای واژه سلامت وجود ندارد.
در تعریف سلامت الکترونیک ، تکنولوژی در هر دو مورد زیر استفاده شده بود ، هم به عنوان یک ابزار جهت توانا ساختن یک فرایند ، عملکرد ، و خدمت و هم تجسمی از خود سلامت الکترونیک ( یک وب سایت سلامت روی اینترنت). ما خوشحال بودیم که در این تعاریف ، تکنولوژی به جای اینکه جایگزین فعالیتهای انسان شود ، در واقع وسیله ای جهت توسعه ، حمایت و بالا بردن فعالیتهای انسان معرفی شده بود . به طور شگفت آور ، تعداد کمی از تعاریف تعریف منتشر شده ،  به طور صریح به جنبه های تجاری سلامت الکترونیک اشاره کرده بودند. (جدول 4)
همه تعاریف ، دلالت ضمنی مثبتی از سلامت الکترونیک ارائه می داد و توسط واژه هایی از قبیل مزیت[9] ، بهبودی ، پیشرفت[27،26،23،20،3] ، ارتقا[48،35،34] ، بهره وری[25،3] و توانایی[36،27،25،23،20] معرفی شده بود. یکی از  تعاریف، پیشنهاد می کند که سلامت الکترونیک به بیماران و متخصصان اجازه انجام کارهایی که قبلا انجام آن غیرممکن بوده را می دهد[14]. هیچکدام از تعاریف منتشره شده ، تاثیرات منفی و جنبه های زیان آور سلامت الکترونیک را بیان نکردند.
در این بررسی نظام مند و آنالیز کیفی از تعاریف ، ما فقط مرحله اول تحقیقات خود را روی معنای سلامت الکترونیک کامل کردیم. این یک قدم اولیه مهم است. زیرا به ما می گوید که چگونه متون ، این واژه را تعریف می کنند. ما امیدواریم و معتقدیم که این گردآوری از تعاریف موجود، بتواند منبع مفیدی جهت آسان کردن ارتباط ، بحث و به فعالیت واداشتن بیشتر محققان باشد.
سوالاتی باقی می ماند در مورد چگونه درک و مفاهیم متفاوت از واژه سلامت الکترونیک روی سهامداران متفاوت تاثیر دارد؟ مردم از سلامت الکترونیک چه انتظاری دارند؟ آیا بیماران سلامت الکترونیک را می خواهند؟ چگونه سلامت الکترونیک ، ارتباطات ، مفاهیم و اثرات متقابل با سیستم مراقبت بهداشتی را تغییر می دهد؟ زمان ، بیمار و تحقیقات ، حداقل پاسخ های موقت به این سوال را فراهم می کند و تعداد بیشماری سوال هنوز عنوان نشده است.


جدول شماره 1: خلاصه ای از جستجوی بانکهای اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی (زمان)

استنادها

مقالات مرور شده

تعاریف

(1966-June 2004) MEDLINE

493

157

10

(1975-2003) EMBASE

218

73

0

International Pharmaceutical Abstracts

16

3

0

Information Sciences & Library Sciences Abstracts

61

15

0

Web of Science

217

77

0

Wilson Business Abstracts

204

105

0

جمع

1209

430

10

جدول شماره 2 : خلاصه ای از جستجوی گوگل

جستجو

استنادها

منابع مرور شده

تعاریف

“eHealth” OR “e-Health” OR“electronic health”

960000

 

400

0

“eHealth” OR “e-Health” AND definition

 

77000

400

9

“what is eHealth” OR “what is e-Health”

 

358

358

32

جمع

1037358

1158

41

جدول شماره 3: تعاریف سلامت الکترونیک eHealth

تعریف

M = Medline, W = Wilson Business  Abstracts, G = Google)

سال

ردیف

یک واژه جدید است که برای توصیف آن نیاز به استفاده ترکیبی از فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی در بخش سلامت است. در بخش سلامت از داده های دیجیتالی انتقال ، ذخیره و بازیابی به شکل الکترونیکی جهت مقاصد بالینی ، آموزشی و مدیریتی به شکل محلی و دور از دسترس استفاده می شود.

[42] (G)Mitchell

1999 1

سلامت الکترونیک کاربرد تجارت الکترونیک در مراقبت بهداشتی و داروسازی.

[12] (G)Loman – First Consulting Group

1999 2

فعالیتهای مراقبت بهداشتی مرتبط با اینترنت.

[13] (G)JHITA

2000 3

سلامت الکترونیک اشاره دارد به تمامی شکلهای ارائه مراقبت بهداشتی الکترونیکی درسرتاسر اینترنت، رنج آن بسیار وسیع است از محصولات اطلاعاتی ، آموزشی و تجاری تا خدمات مستقیم ارائه شده توسط متخصصان ، غیر متخصصان ، مصرف کنندگان را شامل می شود. سلامت الکترونیک شامل تنوع وسیعی است از فعالیتهای بالینی که به صورت سنتی ، سلامت از راه درو شناخته می شود، اما از طریق اینترنت ارائه می شود. به بیان ساده تر ،سلامت الکترونیک ارائه مراقبت بهداشتی کارآمدتر است ، در حالیکه به بیماران و متخصصان اجازه اعمالی را که قبلا غیر ممکن بوده را می دهد.

[14] (M)McLendon

2000 4

سلامت الکترونیک وحدتی است بین اینترنت و صنعت مراقبت بهداشتی تا برای مصرف کنندگان تنوع وسیعی از اطلاعات مرتبط در زمینه مراقبت بهداشتی را فراهم کنند.

[46] (G)Medical Business News

2000 5

گستره وسیعی از سیاستهای اجتماعی که از  فناوریهای رسانه ای جدید جهت  ارائه نتایج و پیامدهای بهداشتی  هم به شکل جدید و هم موجود استفاده می شود.

52GJW Government Relations

2000 6

انجام مراقبتها و اقدامات بهداشتی ، برخورداری از آنها و یا انتقال آنها براس استفاده که به شکل الکترونیکی صورت می گیرد.

[15] (G)Oracle Corporation

2000 7

سلامت الکترونیک فرایند فراهم کردن مراقبت بهداشتی توسط وسایل الکترونیکی  به خصوص روی اینترنت است.

[16] (W) (M)DeLuca, Enmark – Frontiers of Medicine

2000 8

سلامت الکترونیک فرایند فراهم آوردن مراقبت بهداشتی از طریق وسایل الکترونیکی خصوصا اینترنت است.

[17] (G)Pretlow

2000 9

استفاده از فناوری الکترونیکی در بهداشت ، مراقبت بهداشتی و سلامت عمومی است.

[11] (G)Baur, Deering and Hsu

2001 10

استفاده از اینترنت و سیستمهای اطلاعاتی مرتبط و فناوریهای جدید در همه زمینه های مراقبت بهداشتی.

[18] (M)Orlikoff & Totten

2001 11

سلامت الکترونیک یک زمینه نوظهور از برخورد بین انفورماتیک پزشکی ، بهداشت عمومی و تجارت می باشد که از طریق اینترنت و تکنولوژیهای مرتبط ارتقا می یابد. سلامت الکترونیک را نه تنها به عنوان  یک توسعه فنی بلکه به عنوان یک حالت روحی ، یک راه فکر کردن ، یک حالت و یک نوع فکر کرن جهانی توصیف می کنند

[3] (M)Eysenbach

2001 12

استفاده ترکیبی از فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی در بخش سلامت . توجه به این نکته مهم است که سلامت الکترونیک بیش از یک معامله تجاری است. سلامت الکترونیک هر چیزی از انتقال داده های دیجیتالی گرفته تا سفارشات خرید ، گزارشهای آزمایشگاهی ، تاریخچه بیمار و حق بیمه را در بر می گیرد.

[43] (M)Blake

2001 13

استفاده از فناوریهای اطلاعات در ارائه مراقبت بهداشتی .

[19] (G)Strategic Health Innovations

2001 14

سلامت الکترونیک استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات جدید خصوصا اینترنت است جهت بهبود بخشیدن و فراهم ساختن سلامت و مراقبت بهداشتی .

[20] (G)Robert J Wood Foundation

2001 15

سلامت الکترونیک اشاره دارد به تمام شکلهای ارائه مراقبت بهداشتی الکترونیکی روی اینترنت ، از محصولات اطلاعی ، آموزشی و تجاری گرفته تا خدمات مستقیم ارائه شده توسط متخصصان ، غیر متخصصان ، مصرف کنندگان و ….

[21] (G)Wysocki

2001 16

صنعت مراقبت بهداشتی ترکیبی از حرفه ها روی اینترنت است.

[45] (G)JP Morgan Partners

2001 17

سلامت الکترونیک با محوریت مصرف کننده در مراقبت بهداشتی است.

[22] (G)Ontario Hospital eHealth Council

2001 18

سلامت الکترونیک کل آن چیزی است که به شکل دیجیتالی یا الکترونیکی در صنعت مراقبت بهداشتی وجود دارد.

55] (M)Tieman

2001 19

سلامت الکترونیک تبادل الکترونیکی داده های مرتبط با سلامت می باشد که از طریق سازمانهای مختلف انجام میشود. هر چند که یک مراقبت بهداشتی خود مسیرهای مختلف بهداشتی را تشکیل می دهد.

[61] (M)DeLuca, Enmark

2001 20

بهره گرفتن از فناوریهای اینترنت در صنعت مراقبت بهداشتی.

[47] (G)Ball – HIMSS

2001 21

استفاده از فناوریهای تعاملی جدید ( مثل اینترنت ، تلویزیون تعاملی ، سیستم پاسخگویی صوتی تعاملی ، دستیار رقمی شخصی ، دیسک فشرده ، DVD ، )جهت فراهم کردن پیشرفت بهداشتی و خدمات مراقبت بهداشتی.

[23] (G)Health e-Technologies Initiative

2002 22

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خصوصا اینترنت (اما نه تنها) جهت فراهم ساختن بهداشت و مراقبت بهداشتی .

[24] (G)Grantmakers in Health

2002 23

تعاریف متفاوت زیادی از سلامت الکترونیک وجود دارد:

   * وسیله ارتباطی الکترونیکی جهت پیشرفت کارایی و اثر بخشی در ارائه مراقبت بهداشتی.

   *توانا ساختن مصرف کنندگان / بیماران تا بهتر بتوانند در مورد مراقبت بهداشتی خود اطلاع پیدا کنند. 

   *توانا ساختن تامین کنندگان در ارائه مراقبت بهتر در کارآمدترین راه ممکن.   

[25] (G)Kirshbaum

2002 24

استفاده از تکنولوژی اینترنت بوسیله مردم ، کارکنان بهداشتی و دیگران جهت دسترسی به اطلاعات بهداشتی و سبک زندگی ، خدمات و حمایتها ؛ آن شامل پزشکی دورادور و مراقبت دورادور می شود.

[51] (M)Wyatt and Liu

2002 25

هرگونه استفاده از اینترنت و فناوریهای مرتبط جهت بهبودی: بهداشت و سالم بودن افراد ؛ کیفیت پیامدها و خدمات مراقبت بهداشتی ؛ کارایی مدیریت و خدمات مراقبت بهداشتی .

[26] (G)Staudenmeir – Arthur Anderson

2003 26

نفوذ تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهت ارتباط تامین کنندگان ، بیماران و حکومتها ؛ آموزش دادن و آگاه کردن متخصصان مراقبت بهداشتی ، مدیران و مصرف کنندگان ؛ تخمین تغییر و پیشرفت در ارائه مراقبت و مدیریت سیستم بهداشتی  ؛ بهبود بخسیدن سیستم مراقبت بهداشتی.

[39] (G)COACH

2003 27

سلامت الکترونیک ، عبارت است از تلاش گروهی  بعضی رهبران مراقبت بهداشتی و صنایعی که از تکنولوژی پیشرفته برخورداند به منظور برخورداری از مزایای وحدت اینترنت و مراقبت بهداشتی. دسترسی ، هزینه ، کیفیت ، قابلیت حمل و نقل در عرصه مراقبت بهداشتی مسئله مهمی است. بسیاری تحقیقات اخیر نشان می دهد که هردو مصرف کنندگان و متخصصان مراقبت بهداشتی در مورد شبکه پیچیده ارائه مراقبت بهداشتی مایوس شده اند. در نتیجه جهت بدست آوردن راه حلی اقتصادی به اینترنت روی آورده اند.

[9] (G)Rx2000

2003 28

سلامت الکترونیک :1- کاربرد اصول ،راهکارها و فن آوریهای اینترنت جهت پیشرفت مراقبت بهداشتی 2- راههای جدید رهبری و اداره حرفه مراقبت بهداشتی ، که در جهت افزایش تاثیر و قدرت ارتباط میان بیماران ، پزشکان ، کارفرمایان ، کارگزاران ، پرداخت کننده ها ، آزمایشگاهها ، داروخانه ها و تامین کنندگان می باشد. 3- "رویارویی مشتری" یک انقلاب الکترونیکی در مراقبت بهداشتی .

[27] (G)Beaulieu & Beinlich – First Consulting Group

2003 29

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول گستره کلی عملکردی که روی سلامت شهروندان و بیماران تاثیر دارد.

[53] (G)eEurope – eHealth2003

2003

30

استراتژی مشترک استفاده از خدمات اینترنت و فناوریهای جدید جهت تغییر شکل ارائه مراقبتهای بهداشتی.

[28] (G)Decker – HealthVision

2003

31

استفاده از فناوریهای تعاملی جدید ( اینترنت ، تلویزیون تعاملی ، سیستم پاسخ صوتی تعاملی ، CD  ،  DVD …) جهت فراهم ساختن و بهبودی سلامت و خدمات مراقبت بهداشتی.

[29] (G)Miller – athealth.com

2003

32

سلامت الکترونیک واژه ای است که جهت توصیف جنبه های زیادی از ارائه مدیریت مراقبت بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.که با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات غنی شده است.

[30] (G)Telehealth Victoria

2003 33

تهیه و تدارک خدمات مراقبت بهداشتی قابل دسترس از طریق اینترنت خصوصا سیلی از وب سایتهای مرتبط با سلامت .

[31] (G)Ebrunel.com

2003 34

سلامت الکترونیک واژه ای جدید است که جهت توصیف آن باید از فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی در بخش سلامت استفاده کنیم. اطلاعات دیجیتالی در بخش بهداشت برای مقاصد بالینی ، آموزشی و مدیریتی از طریق الکترونیکی انتقال داده می شود ، ذخیره می شود و بازیابی می شود. ( هم به شکل محلی و هم دور از دسترس.

[44] (G)Regional Office for the Eastern Mediterranean – World Health Organization

2003 35

یک فیلد کلی از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات استفاده شده در پزشکی و مراقبت بهداشتی.

[32] (G)www.avienda.co.uk

2003 36

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت فراهم آوردن مراقبتهای بهداشتی هر کجه که بیماران حضور دارند.

33]Brommey

2003 37

سلامت الکترونیک فیلد جدیدی است که روی اطلاعات پزشکی و ارائه خدمات مراقبت بهداشتی متمرکز می شود.و با استفاده از اینترنت و تکنولوژیهای مرتبط باعث بهبودی ارائه خدمات می شود. . به عبارن دیگر ، این واژه باعث می شود ، زمینه مراقبت بهداشتی  فراتر از مرز قراردادها شود . سلامت الکترونیک به بیماران جهت دستیابی آسانتر به خدمات مرتبط با پزشکی یاری می رساند.

[34] (G)Southwest Medical Group

2003 38

استفاده از اینترنت و قدرت و نفوذ آن جهت برقراری ارتباط بین سیستم های مراقبت بهداشتی ، بیمارستانها و پرستاران با مصرف کنندگان.

[40] (G)HMS Europe

2003 39

سلامت الکترونیک یک واژه گسترده ای است جهت توصیف دسترسی به اطلاعات ، محصولات و خدمات در جایگاههای سلامت الکترونیک.

[62] (G)Nova Scotia Telehealth Network

2003 40

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تقویت مراقبت بهداشتی.

[35] (G)Strengthening Support for Women with Breast Cancer

2003 41

گسترش و تکامل تدریجی ابزارهای فنی جهت حمایت کردن و تقویت ارائه برنامه ها.

[10] (G)Vigneault

2003 42

استفاده از اینترنت و دیگر کانالهای الکترونیکی برای دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات سلامت و  سبک زندگی.

[50] (G)Policy on ICT Security

2003 43

سلامت الکترونیک، اداره و ارائه ارتقاء سلامت روی اینترنت است .

[49] (G)Health systems group

2003 44

سلامت الکترونیک را ارتباط برقرار کردن تعریف کردند.

[8] (G)Marcus and Fabius

2003 45

کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات روی گستره کلی عملکرد هایی که روی سلامت تاثیر دارد.

Silber [54] (G)

2003 46

استفاده از فناوری ارتباطات و ارتباطات جدید خصوصا اینترنت جهت بهبود بخشیدن یا فراهم ساختن بهداشت و مراقبتهای بهداشتی از طریق توانا ساختن ارتباط قویتر و موثرتر میان بیماران ، پزشکان ، بیمارستانها ، پرداخت کننده ها ، آزمایشگاهها ، داروخانه ها و تامین کننده ها .

[36] (G)Ehealth Technologies

2003 47

لزوم گنجاندن تمامی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جهت ساختن سیستم بهداشتی .

[41] (G)International Telecommunication Union

2003 48

پیشرفت و تسهیل سلامت و رفاه افراد و خانواده ها و افزایش تمرینهای تخصصی بوسیله استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات

[48] (1993) (G)Baker Modified from Gott

2003 49

مدل تجاری جدید با استفاده از تکنولوژی به تامین کنندگان مراقبت بهداشتی جهت مراقبت از بیماران و خدمات تامینی یاری می رساند.

[37] (M)Sternberg

2004 50

ادغام اینترنت در مراقبتهای بهداشتی.

[38] (M)Watson

2004 51

 

جدول شماره 4: مضامین یافت شده در تعاریف سلامت الکترونیک eHealth

تجارت

نتایج

مکان

حالتها

فعالیتها

سهامداران

تکنولوژی

بهداشت

M = Medline, W = Wilson Business  Abstracts, G = Google

سال

ردیف

 

 

X

 

X

 

X

X

Mitchell [42] (G)

1999

1

X

 

 

 

 

 

 

X

Loman – First Consulting Group [12] (G)

1999

2

 

 

 

 

X

 

X

X

JHITA [13] (G) 

2000

3

 

X

 

X

X

X

X

X

McLendon [14] (M)

2000

4

X

 

 

X

 

X

X

X

Medical Business News [46] (G)

2000

5

 

X

 

X

X

 

X

X

GJW Government Relations 52

2000

6

 

 

 

 

X

 

 

X

Oracle Corporation [15] (G)

2000

7

 

 

 

 

 

X

X

X

DeLuca, Enmark – Frontiers of Medicine [16] (W) (M)

2000

8

 

 

 

 

X

X

X

X

Pretlow [17] (G)

2000

9

 

 

 

 

 

 

X

X

Baur, Deering and Hsu [11] (G)

2001

10

 

 

 

 

 

 

X

X

Orlikoff & Totten [18] (M)

2001

11

X

X

X

X

X

X

X

X

Eysenbach [3] (M)

2001

12

X

 

 

 

X

 

X

X

Blake [43] (M)

2001

13

 

 

 

 

X

 

X

X

Strategic Health Innovations [19] (G)

2001

14

 

X

 

 

 

 

X

X

Robert J Wood Foundation [20] (G)

2001

15

X

 

 

 

X

X

X

X

Wysocki [21] (G)

2001

16

X

 

 

 

 

 

X

X

JP Morgan Partners [45] (G)

2001

17

 

 

 

X

X

X

X

X

Ontario Hospital eHealth Council [22] (G)

2001

18

X

 

 

 

 

 

X

X

Tieman [55] (M) 

2001

19

 

 

 

 

 

X

X

X

DeLuca, Enmark [61] (M)

2001

20

X

 

 

 

 

 

X

X

Ball – HIMSS [47] (G)

2001

21

 

X

 

 

X

 

X

X

Health e-Technologies Initiative [23] (G)

2002

22

 

 

 

 

X

 

X

X

Grantmakers in Health [24] (G)

2002

23

 

X

 

 

X

X

 

X

Kirshbaum [25] (G) 

2002

24

 

 

 

 

X

X

X

X

Wyatt and Liu [51] (M)

2002

25

 

X

 

 

 

 

X

X

Staudenmeir – Arthur Anderson [26] (G)

2003

26

 

X

 

 

X

X

X

X

COACH [39] (G) 

2003

27

 

X

 

 

X

X

X

X

Rx2000 [9] (G)

2003

28

X

X

 

X

X

X

X

X

Beaulieu & Beinlich – First Consulting Group [27] (G)

2003

29

 

X

 

 

 

X

X

X

eEurope – eHealth2003 [53] (G)

2003

30

X

 

 

X

 

 

X

X

Decker – HealthVision [28] (G)

2003

31

 

 

 

 

 

 

X

X

Miller – athealth.com [29] (G)

2003

32

 

 

 

 

X

 

X

X

Telehealth Victoria [30] (G)

2003

33

 

 

 

 

X

 

X

X

Ebrunel.com [31] (G)

2003

34

 

 

X

 

X

 

X

X

Regional Office for the Eastern Mediterranean – World Health Organization [44] (G)

2003

35

 

 

 

 

 

 

X

X

www.avienda.co.uk [32] (G)

2003

36

 

 

 

 

X

X

X

X

Brommey [33]

2003

37

 

 

X

 

X

X

X

X

Southwest Medical Group [34] (G)

2003

38

 

 

 

 

 

X

X

X

HMS Europe [40] (G)

2003

39

 

 

 

 

X

 

 

X

Nova Scotia Telehealth Network [62] (G)

2003

40

 

X

 

 

 

 

X

X

Strengthening Support for Women with Breast Cancer [35] (G)

2003

41

 

 

 

 

X

 

X

 

Vigneault [10] (G)

2003

42

 

 

 

 

X

 

X

X

Policy on ICT Security [50] (G)

2003

43

 

 

 

 

X

 

X

X

Health systems group [49] (G)

2003

44

 

 

 

X

 

 

 

 

Marcus and Fabius [8] (G)

2003

45

 

 

 

 

 

 

X

X

Silber [54] (G)

2003

46

 

X

 

 

X

X

X

X

Ehealth Technologies [36] (G)

2003

47

 

 

 

 

 

 

X

X

International Telecommunication Union [41] (G)

2003

48

 

X

 

 

X

X

X

X

Baker [48]
Modified from Gott (1993) (G)

2003

49

X

 

 

 

X

X

X

X

Sternberg [37] (M)

2004

50

 

 

 

 

 

 

X

X

Watson [38] (M)

2004

51

References
1. Alvarez RC. The promise of e-Health – a Canadian perspective. eHealth Int 2002 Sep 17;1(1):4. [Medline] [PMC] [CrossRef]
2. Della Mea V. What is e-health (2): the death of telemedicine? J Med Internet Res 2001 Jun 22;3(2):e22 [FREE Full text] [Medline] [CrossRef]
3. Eysenbach G. What is e-health? J Med Internet Res 2001 Jun 18;3(2):e20 [FREE Full text] [Medline] [CrossRef]
4. Stedman TL. Stedman's Medical Dictionary. Baltimore, Md: Lippincott Williams & Wilkins; Jan 15, 2000.
5. Soanes C, Stevenson A, editors. Oxford Dictionary of English, 2nd edition. Toronto, Ontario, Canada: Oxford University Press; Sep 1, 2004.
6. Google Inc. Google Technology Overview.   URL: http://www.google.com/intl/en/corporate/tech.html  [accessed 2004 December 12] [WebCite Cache]
7. Strauss A, Corbin JM. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications; Sep 22, 1998.
8. Marcus E, Fabius R. What is E-health?.   URL: http://www.acpenet.org/Forums/Topical/Ehealth/Primer.htm  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
9. Rx2000 Institute. eHealth FAQ.   URL: http://www.rx2000.org/KnowledgeCenter/ehealth/ehfaq.htm#Whatis  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
10. Vigneault R. First Nations and Inuit Health Information Systems.   URL: http://www.afoa.ca/conf2002/FNIHIS%20AFOA-R%20Vigneault.ppt  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
11. Baur C, Deering MJ, Hsu L. ehealth: Federal Issues and Approaches. In: Rice RE, Katz JE, editors. The Internet and Health Communication. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications; Nov 17, 2000:355-384.
12. Loman P. E-Health: Putting health on the Net. An FCG White Paper.   URL: http://www.fcg.com/webfiles/whitepaper/whitepaperfiles/wpEhealth.asp  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
13. Joint Healthcare Information Technology Alliance. e-Health.   URL: http://www.jhita.org/ehealth.htm  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
14. Mclendon K. E-commerce and HIM: ready or not, here it comes. J AHIMA 2000 Jan;71(1):22-23. [Medline]
15. Oracle Corporation. CEO Perspective: Health Care Information Technology.   URL: http://www.hciv.com/profiles/oracle.pdf  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
16. Deluca JM, Enmark R. E-health: the changing model of healthcare. Front Health Serv Manage 2000;17(1):3-15. [Medline]
17. Pretlow R. eHealth International: A Cutting Edge Company For A New Age In Health Care.   URL: http://www.ehealthnurse.com/ehealthi.html  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
18. Orlikoff JE, Totten MK. Trustee workbook 3. E-health and the board: the brave new world of governance, Part 1. Trustee 2000;53(7):4 p following 14. [Medline]
19. Strategic Health Innovations. FAQs.   URL: http://www.shi.ca/ourcompany/faqs.html  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
20. The Robert Wood Johnson Foundation. The eHealth Landscape.   URL: http://www.rwjf.org/  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
21. Wysocki M. What is e-Health?.   URL: http://www.suite101.com/article.cfm/9670/57010  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
22. Ontario Hospital eHealth Council. An eHealth Blueprint. Setting the Course For Action. An Ontario Hospital Perspective.   URL: http://www.oha.com  [WebCite Cache]
23. Health e-Technologies Initiative. 2002 Call for Proposals.   URL: http://www.hetinitiative.org/sub-callforproposals/cfp-faqs.html  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
24. Grantmakers In Health, Washington, D.C., USA. Examining e-health. Issue brief (Grantmakers Health) 2002 Nov(14):1-28. [Medline]
25. Kirshbaum D. eHealth: Past, present & future.   URL: http://www.nehimss.org/pubs/Kirshenbaum.ppt  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
26. Staudenmeir S. Introduction to eHealth.   URL: http://www.healthaction.net/esnets/webbots/slide+presentationswebot.htm  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
27. Beaulieu D, Beinlich J. Current promises and challenges.   URL: http://www.tricare.osd.mil/conferences/2001/downloads/breakout/W801Beaulieu.ppt  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
28. Decker S. What is e-Health?.   URL: http://12.42.224.48/ehealthresources/whatisehealth.pdf  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
29. Miller JL. The Internet as Therapist and Teacher.   URL: http://www.athealth.com/Practitioner/particles/artInternetAsTandT.html  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
30. Telehealth Victoria. Telehealth Victoria FAQs.   URL: http://www.shi.ca/ourcompany/faqs.html  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
31. ebrunel.com. eHealth.   URL: http://www.ebrunel.com/ehealth.php3#ehealth  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
32. Telehealth & EHealth.   URL: http://www.avienda.co.uk/  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
33. Brommey M. Challenges in e-health service delivery. 2nd annual online summit.   URL: http://www.health.gov.au/healthonline/docs/summit2/brommeyer.pdf  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
34. Southwest Medical Group. Frequently Asked Questions.   URL: http://www.southwestmedicalgroup.com/faq.asp  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
35. Breastcare Victoria. Strengthening Support for Women with Breast Cancer. E-health Information Package.   URL: http://www.breastcarevic.org.au/sswbc/docs/infopak.pdf  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
36. eHealth Technologies. What is eHealth?.   URL: http://www.ehealthtechnologies.com/what%20is%20ehealth.htm  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
37. Sternberg DJ. The new e-health. As technology matures, more sensible approaches to online healthcare are emerging. Mark Health Serv 2004;24(1):46-48. [Medline]
38. Watson R. EU wants every member to develop a "roadmap" for ehealth. BMJ 2004 May 15;328(7449):1155 [FREE Full text] [Medline] [CrossRef]
39. Canada's Health Informatics Association (COACH). What is eHealth?.   URL: http://www.e-healthconference.com/Default.asp?id=3&  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
40. What is eHealth?.   URL: http://www.hmseurope.com/ehealth.htm  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
41. International Telecommunication Union. Standardization in e-health.   URL: http://www.itu.int/itunews/issue/2003/06/standardization.html  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
42. Mitchell J. From telehealth to e-health: The unstoppable rise of e-health. Canberra, Australia: Commonwealth Department of Communications, Information Technology and the Arts (DOCITA); 1999.
43. Blake G. Accelerating the E-health Connectivity Imperative: Implementing Short-term Value against Long-term Goals when Building Private-sector Relationships. Electronic Healthcare 2001;1:56-59 [FREE Full text]
44. World Health Organization – Regional Office for the Eastern Mediterranean. E-Health in the Eastern Mediterranean. URL: http://208.48.48.190/HIS/ehealth/AboutEhealth.htm  [accessed 2004 June 27] [WebCite Cache]
45. JP Morgan Partners. The Rise & Fall and ??? Of e-Health.   URL: http://www.upenn.edu/ldi/healthpolicyseminarjan26Jan.%2022%20'01.ppt  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
46. What is e-Health?.   URL: http://www.tsmi.net/april12continued.html  [accessed 2004 June 24] [WebCite Cache]
47. Ball MJ. E-Health: Empowering clinicians and consumers.   URL: http://www.himss.org/content/files/proceedings/2001/roundtab/rslides/rsl08.pdf  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
48. Baker B. Nursing in an e-healthy world? A vision of e-health as core to caring.   URL: http://www.hlth.qut.edu.au/nrs/inc2003/post/ppts/2  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
49. Health Systems Group. eHealth – Wellness in the 21st Century.   URL: http://www.healthsystemsgroup.com/Resources/Articles/eHealth.htm  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
50. Policy on ICT Security.   URL: http://www.qub.ac.uk/cm/gp/UG-Med-Informatics/  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
51. Wyatt JC, Liu JLY. Basic concepts in medical informatics. J Epidemiol Community Health 2002 Nov;56(11):808-812 [FREE Full text] [Medline] [CrossRef]
52. GJW Government Relations Ltd Health Affairs. Memorandum.   URL: http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldselect/ldeucom/95/95we29.htm  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
53. eEurope. What is eHealth.   URL: http://europa.eu.int/informationsociety/eeurope/ehealth/whatisehealth/indexen.htm  [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
54. Silber D. The case for eHealth.   URL: http://europa.eu.int/informationsociety/eeurope/ehealth/​conference/​2003/​doc/​thecaseforeHealth.​pdf [accessed 2004 June 26] [WebCite Cache]
55. Tieman J. On the trail of a computer cure-all … eHealth Initiative. Mod Healthc 2001 Jun 18;31(25):36-37. [Medline]
56. The Atlas of Canada – Health.   URL: http://atlas.gc.ca/site/english/maps/health/1  [accessed 2004 December 12] [WebCite Cache]
57. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.   URL: http://www.who.int/about/definition/en/  [accessed 2004 July 5]
58. Wittgenstein L, Pears DF, McGuinness B, Russell B. Tractatus Logico Philosophicus, New Ed (Routledge Classics). New York, NY: Routledge; Sep 1, 2001.
59. Wittgenstein L, Anscombe E, Anscombe GEM. Philosophical Investigations: The German Text, With a Revised English Translation. Cambridge, Mass: Blackwell Publishers; Jan 1, 2002.
60. Beaver ET. Wittgenstein's Meaning and Use in Philosophical Investigations, Searle's Speech Act Theory in 'What is a Speech Act?': An Exposition and Comparison.   URL: http://www3.baylor.edu/~ElijahBeaver/witterm.htm  [accessed 2004 August 25] [WebCite Cache]
61. Deluca JM, Enmark R. The latest revolution. What solutions will technology offer? Health Forum J 2001;44(1):22-25. [Medline]
62. Nova Scotia Telehealth Network. Frequently Asked Questions.   URL: http://www.gov.ns.ca/health/telehealth/faq.htm  [accessed 2004 June 25] [WebCite Cache]


[1]اين مقاله ترجمه‌اي است از:

Hans Oh, BSc; Carlos Rizo, MD; Murray Enkin, MD; Alejandro Jadad, MD, DPhil. What Is eHealth: A Systematic Review of Published Definitions.

 (J Med Internet Res 2005;7(1):e1)
doi:10.2196/jmir.7.1.e1
http://www.jmir.org/2005/1/e1

نویسندگان: Hans Oh, BSc; Carlos Rizo, MD; Murray Enkin, MD; Alejandro Jadad, MD, DPhil

ترجمه : زهرا بتولی

E-Mail:

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

منبع : مجله الکترونيکي پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *