ارزیابی قابلیت اطمینان تایر هواپیما

موضوعات مرتبط : ارزیابی نرخ خرابی و قابلیت اطمینان تایرها
دامنه کاربرد : مهندسی صنایع ، مدیریت ، مهندسی پلیمر
نویسنده : امیر بروجردی

چكيده
این مقاله کاربرد مدل وایبال را برای پیش بینی نرخ خرابی تایرهای یک هواپیما در یک فرودگاه محلی نشان می دهد. برای ارزیابی وپیش بینی نرخ خرابی تایرها طی 30 ماه داده هایی جمع آوری شد، سپس نرخ خرابی به دو روش یکی براساس زمان کارکرد ودوم براساس تعدادسورتی پروازمدل سازی گردید،مدل های بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده ومدل بهتر برای پیش بینی نرخ خرابی تایرانتخاب شده است.
دراین تحقیق محقق ثابت می کندنرخ خرابی تایر باافزایش زمان عملیات (تعدادسورتی)افزایش می یابد و بهترین مشخصه برای نرخ خرابی تایر یک تابع نمایی براساس مدل وایبال می باشد.سپس نمودار داده های خرابی براساس این مدل کشیده شده و بابکارگیری روش آنالیز صفحه گسترده توسط رایانه بهترین خط رسم میشود.( رگرسیون) درادامه پارامترهای توزیع وایبال(β،ηوt.) بدست می آیند.
لازم بذکر است درداخل کشور تاکنون هیچگونه مطالعاتی درزمینه بررسی نرخ خرابی ویا قابلیت اطمینان تایرهای هوایی صورت نپذیرفته است.

واژه هاي كليدي:

قابلیت اطمینان – نرخ خرابی – مدل سازی –مدل وایبال

نتایج

1- نرخ خرابی تایر هواپیما بصورت افزایشی بوده واز توزیع وایبال سه پارامتری تبعیت می کند.

2- مدل خرابی بدست آمده بر اساس تعداد سورتی نتایج بهتری ارائه می دهد.

3- ازمدل بدست آمده براساس زمان کارکرد می توان درسفارشات خرید استفاده نمود.

4-دلیل فرسایش بیشتر تایرها سایش بوده و سایر عیوب به میزان کمتری ظاهرشدند.

5- مقایسه نتایج حاصل از مدل وایبال و مقادیر واقعی صحت محاسبات را تایید می کند.


تاریخ تنظیم مقاله : تابستان 1390
ارسال مقاله بصورت pdf میباشد.

قیمت پیشنهادی : 15000 تومان

 امیر بروجردی

تلفن تماس : 09169621448

Emaile:a.borogerdi@yahoo.com


مراجع

[1] Edited by : Efstratios Nikolaidis , Dn M.Ghiocel , Saren Sighal, Engineering Design Reliability Handbook , 2005 by CRC Press LLC,pp(3-8),(3-9)

[2] J Wily & Sons , Accelerated Testing Statistical Models , Test Plans and Data Analysis, June 2004 Newyork,pp63-64

[3]Erwin V.Zaretsky and Rabert C.Hedricks, Weiball – Based Design Methodology For Rotation Stractures In Aircraft Engines
International Journal of Rotating Machinery, 2003,pp 313–325

[4]G.Weckman ,Modeling Jet Engine Life Distributions Base On Field Data, Texas A&M University Kingsville


[5]دکترمهدی کرباسیان ومهندس لیلا طباطبایی ،آشنایی با قابلیت اطمینان ،انتشارات ارکان دانش ،اصفهان 1388،5-3 ، 16-11

[6]L.c.Wols Teck.LME, Reliability Modeling Astatiatical Approach ,pp37-42

[7]W.R.Blischke & D.N.Prabhakar Murthy, Reliability Modeling Prediction and Optimizing,pp181-186,179-391


[8]General Aviation Aircraft Reliability Study,NASA/CR – 2001 – 210647,pp7


Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *