تدوین ضوابط طراحی اکوپارک

اکو پارکچکیده
اکوپارک، محیطی است که در آن فعالیت های تفرجی، همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسایل زیست محیطی از جنبه های گوناگون آموزش همگانی صورت م یگیرد. فرضیه اصلی طراحی اکوپارک فراهم آوردن پشتوان ههای اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیستی م یباشد.
با توجه به زمین هها و روند توسعه در کشور و با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود و نیز تاثیرات ازدیاد روز افزون جمعیت و رشد پرشتاب ف نآوری و در پی آن افزایش مصرف و تولید انواع زباله و پساب های خانگی و صنعتی، ضرورت طراحی و اجرای اکوپارک اجتناب ناپذیر دیده م یشود. بنابر این با تکیه بر قابلیت های موجود و کاربر یهای متنوع و مفید اکوپارک، تاسیس ای نگونه فضاهای تفرجی زیست محیطی شهری برای حرکت در جهت توسعه پایدار شهری لازم بوده و با توجه به نکاتی از قبیل : تعیین اهداف هر طرح و تطابق آن با اهداف زیست محیطی، همخوانی فعالی تها با یکدیگر، استفاده از امکانات و موقعیت های مکانی، اجتماعی و مدیریتی برای مطرح نمودن کاربر یهای فراغتی- آموزشی، توصیه م یگردد. در راستای پاسخ به موارد ذکر شده، محدوده فعلی پارک پردیسان در شمال غرب تهران به منظور مطالعه و تدوین ضوابط طراحی اکوپارک انتخاب شده است. برای این منظور ضمن بررسی های میدانی و نیز مطالعه نمون ههای موجود در جهان سعی شده است تا این اصول و ضوابط از یک همسویی جهانشمول و علمی برخوردار باشد و طراحی نهایی پارک در این راستا صورت پذیرفت.

ادامه مطلب در قالب PDF


منبع : sid.ir

Share
One response... add one

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *