آشنایی اجمالی با گویش وفسی

عنوان مقاله: آشنایی اجمالی با گویش وفسی
موضوعات مرتبط با عنوان: گویش شناسی، فرهنگ عامه، میراث فرهنگی، اراک، وفس
دامنه کاربرد مقاله: زبانشناسی شاخه گویش شناسی

خلاصه مقاله:
گویش وفسی (Vafsi) که در روستای وفس و سه روستای چهرقان، گورچان و فرک در استان مرکزی (اراک) صحبت می شود در خانواده زبان های تاتی (مادی) جای می گیرد. این گویش وجوه اشتراک زیادی با گویش های مرکزی ایران و بعضی گونه های کردی دارد. در مقاله حاضر ابتدا ساخت آوایی گویش وفسی به صورت مختصر توصیف و سپس ساخت صرفی- نحوی از جمله حالت های فاعلی و غیرفاعلی اسم ها و ضمایر، جنس دستوری، حروف اضافه گسسته، ساختار افعال لازم و متعدی، ساخت ارگتیو، صورت حالت فعل، انضمام فعلی، ساخت سببی و مجهول بررسی می شود. فهرستی از واژگان رایج در گویش وفسی نیز در انتهای مقاله ارائه شده است.
واژگان کلیدی: وفسی، تاتی، گویش، جنس دستوری، حالت فاعلی و غیرفاعلی، ساخت ارگتیو

منابع
اشميت، رودريگر(1382)، راهنماي زبان هاي ايراني: زبان هاي ايراني باستان و ايران ميانه، مترجم: آرمان بختياري، عسکر بهرامي زيرنظر: حسن رضائي باغ بيدي، ققنوس، 408 صفحه.
پاپلي يزدي، محمدحسين(1367)، فرهنگ آبادي‌ها و مکان‌هاي مذهبي کشور، با همکاري بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي.
رضائي باغ بيدي، حسن(1383)، گويش ويدري، گويش‌شناسي، ضميمه نامه فرهنگستان، جلد اوّل، شماره سوم.
دايره‌المعارف اسلامي(مدخل‌هاي آشتياني و آمره‌اي)
حاجت پور، حميد(1384)، ساخت آوائي زبان تالشي، مجله زبانشناسي، سال بيستم، شماره دوم.
عادلخاني، حسن(1384)، فرهنگ عامه آمره، چاپ اول، تهران، نشر فرتاب، 320 صفحه.
صفري، حسين(1387)، داستان‌ها و زبانزدهاي دليجاني، تهران، بنياد نيشابور، نشر بلخ، 738 صفحه.

Iranica(Ashtiani, Amorei, Central Dialect, Kurdish Language, Isfahan(
Stilo, Donald(1981), "The Tati Language Group in the Sociolinguistic Context of Northwestern Iran and Transcaucasia", Iranian Studies, Volume XIV, Nos. 3-4, Summer-Autumn.

تاریخ تالیف مقاله: بهار 1389
نام مولف: مهدی بهراد
چگونگي ارسال اصل مقاله براي خريدار: اصل مقاله به صورت فایل pdf برای خریدار ارسال خواهد شد.
قیمت پیشنهادی: 5000 تومان
ایمیل: mahdibehrad@gmail.com

تلفن: 8337-573-0936

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *