Tag: problem solving

IWB نرم افزار Innovation WorkBench نرم افزار IWB تکنیک های موفقیت آمیز مهارت های نو آوری را با استفاده از روش های تحلیلی و ابزارهای مبتنی بر دانش مدل می نماید.…

Free Download
رایگان – خرید