Tag: آمیب

تاژَک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می‌باشند. مانند اسپرم ، کرف ، خزه ، جلبک سبز ، برخی گیاهان بازدانه و دیگر گیاهان ، قارچ‌های نخستین مانند قارچ‌های دیگچه‌ای Chytridiomycota ،…

Price: 40,000 ریال
40,000 ریال – خرید