طرح پو شاك امين

موضوع طرح: شركت توليد پوشاک امين

قالب طرح : ورد2007

حجم دانلود: 64 کیلو بایت

قیمت : چهار هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت وجه فعال می گردد.
تماس با ما

خلاصه طرح :

خلاصه برنامه اجرايي: گوناگوني طرح‌هاي اقتصادي براي سرمايه گذاري از يک سو و محدوديت منابع توليدازسويي ديگرهمواره سرمايه گذاران رادرچندراهه تصميم گيري قرار مي دهد. سرمايه گذاران علاوه برميل دروني و تعلق خاطر به فعاليت‌هاي اقتصادي تمايل دارند تا آينده آن فعاليت را نيز پيش بيني کنند. پيش ‌ بيني وقايع آينده در خصوص طرح‌هاي اقتصادي کمک مي کند تا تصميم گيري صحيح انجام شده و در اجراي طرح، تمهيدات لازم درنظر گرفته شود. تجزيه و تحليل اقتصادي طرح‌هاي سرمايه گذاري نه تنها کمک مي کند تا مناسب ترين طرح انتخاب شود، بلکه خود به تدوين طرح تجاري• منتهي شود. بدين ترتيب سرمايه گذار مي تواند مراحل اجراي طرح، حجم منابع مالي موردنياز، زمان اجراي طرح و ساير کميتهاي مربوط به آن را پيش بيني کند. امروزه تدوين طرح تجاري يا راهنماي سرمايه گذاري در بيشتر کشورها مرسوم است و در ايران نيزيکي از مراحل ادواري اخذ موافقت اصولي براي تاسيس بنگاه صنعتي مي باشد. از آنجا که تحليل هاي اقتصادي براي دستيابي به راه حل يا راه حل هايي که در آينده مورداستفاده قرار مي گيرند به كار مي روند، طبيعتا; مبتني بر ارزيابي وقايعي هستند که در آينده اتفاق مي افتد، مشکل ترين بخش از يک تحليل اقتصادي، ارزيابي کميت هاي مرتبط با آينده مي باشد. ارزيابي ها، بيشتر مبتني بر نتايج گذشته بوده و بهترين و معمول ترين منبع اطلاعات درمورد نتايج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکيلات اقتصادي مشابه است. بررسي سوابق به جهت حصول ارزيابي هاي مثمرثمر و پرارزش، مي بايست مکرردرمورد سوابق آمار اقتصادي و مهندسي، با قضاوت صحيح و تحليل معقول اجرا شود. دراين طرح سعي برآن است تا با استفاده از مباني و چارچوب نظري حاکم بر تهيه ;طرح تجاري; فعاليت توليد پوشاک (پيراهن مردانه) تهيه و ارائه گردد. لذا موضوع اين طرح عبارتست از;توليد پوشاک که در اين خصوص لازم به ذکر است، توليد محصول پيراهن مردانه در اولويت نخست قرار دارد. چشم انداز: توليد انواع پيراهن مردانه محصول اين طرح مي باشد. البته ماشين آلات قادر به توليد پيراهن زنان و بچه گانه هم مي باشند که در آينده نزديک اقدام به توليد آنها نيز مي گردد.

Share