بایگانی دسته: زبان شناسی

آشنایی اجمالی با گویش وفسی

عنوان مقاله: آشنایی اجمالی با گویش وفسی
موضوعات مرتبط با عنوان: گویش شناسی، فرهنگ عامه، میراث فرهنگی، اراک، وفس
دامنه کاربرد مقاله: زبانشناسی شاخه گویش شناسی

خلاصه مقاله:
گویش وفسی (Vafsi) که در روستای وفس و سه روستای چهرقان، گورچان و فرک در استان مرکزی (اراک) صحبت می شود در خانواده زبان های تاتی (مادی) جای می گیرد. این گویش وجوه اشتراک زیادی با گویش های مرکزی ایران و بعضی گونه های کردی دارد. در مقاله حاضر ابتدا ساخت آوایی گویش وفسی به صورت مختصر توصیف و سپس ساخت صرفی- نحوی از جمله حالت های فاعلی و غیرفاعلی اسم ها و ضمایر، جنس دستوری، حروف اضافه گسسته، ساختار افعال لازم و متعدی، ساخت ارگتیو، صورت حالت فعل، انضمام فعلی، ساخت سببی و مجهول بررسی می شود. فهرستی از واژگان رایج در گویش وفسی نیز در انتهای مقاله ارائه شده است.
واژگان کلیدی: وفسی، تاتی، گویش، جنس دستوری، حالت فاعلی و غیرفاعلی، ساخت ارگتیو

ادامه خواندن آشنایی اجمالی با گویش وفسی
Share