بایگانی دسته: ادبیات

آشنایی اجمالی با گویش وفسی

عنوان مقاله: آشنایی اجمالی با گویش وفسی
موضوعات مرتبط با عنوان: گویش شناسی، فرهنگ عامه، میراث فرهنگی، اراک، وفس
دامنه کاربرد مقاله: زبانشناسی شاخه گویش شناسی

خلاصه مقاله:
گویش وفسی (Vafsi) که در روستای وفس و سه روستای چهرقان، گورچان و فرک در استان مرکزی (اراک) صحبت می شود در خانواده زبان های تاتی (مادی) جای می گیرد. این گویش وجوه اشتراک زیادی با گویش های مرکزی ایران و بعضی گونه های کردی دارد. در مقاله حاضر ابتدا ساخت آوایی گویش وفسی به صورت مختصر توصیف و سپس ساخت صرفی- نحوی از جمله حالت های فاعلی و غیرفاعلی اسم ها و ضمایر، جنس دستوری، حروف اضافه گسسته، ساختار افعال لازم و متعدی، ساخت ارگتیو، صورت حالت فعل، انضمام فعلی، ساخت سببی و مجهول بررسی می شود. فهرستی از واژگان رایج در گویش وفسی نیز در انتهای مقاله ارائه شده است.
واژگان کلیدی: وفسی، تاتی، گویش، جنس دستوری، حالت فاعلی و غیرفاعلی، ساخت ارگتیو

ادامه خواندن آشنایی اجمالی با گویش وفسی
Share

نقدی بر بارم و دروس رشته زبان و ادبيات فارسی

عنوان ها :

• مقدمه
• معرفی رشته ی زبان و ادبیات فارسی با نگاه جامعه
• بررسی تحليلی بارم در همخانی با حجم دروس
• بررسی تفسيری بارم در برقراری ارتباط دانشجو با متن
• بررسی تطبيقی محتوای کتب رشته زبان و ادبيات فارسی با رشته زبان و ادبيات انگليسی
• مباحث در قالب نمودار
• بازار کار
• جمع بندی یا حسن پایان
• پيوست ها
• منابع

ادامه خواندن نقدی بر بارم و دروس رشته زبان و ادبيات فارسی

Share