روندها چیستند؟

بی‌اغراق واژه‌ی روند شناخته شده‌ترین واژه‌ی حوزه‌ی آینده‌اندیشی است، روندها در اغلب روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، در بیشتر مباحث به اولین بخش از فعالیت آینده‌اندیشی را تشکیل می‌دهند، و در عین حال ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی آنها وجود دارد.

Share

مهم ترين چالش هاي مديريت شهرداري منطقه 16 تهران

مقدمه: شهرداري بعنوان یکی سازمان خدماتي مهمترين هدفش رضايت شهروندان است و شهروندان در اداره امور شهر بطور مستقيم شركت ودخالت مي كنند. در حقیقت پیچیدگی های شهر کمتر از کشور نیست زیرا کشور دارای…

Continue reading →

Share