تکنیک حلقه اعلی : The circle of Excellence

به کمک این تکنیک می توانیم قدرت و توانایی خود را در انجام کارها و فعالیتهای روزمره ارتقائ ببخشیم. از ان برای تقویت و ا فزایش عملکرد روزانه استفاده می شود. به طور مثال حس…

Continue reading →

Share

تکنیک وضعیت اعلی The state of excellence

سیستم عصبی خودکار انسان شامل دو قسمت سمپاتیک و پارا سمپاتیک می باشد که این دو سیستم همواره باید با هم در تعادل باشند . در مواقع لازم سیستم پاراسمپاتیک به کمک سیستم سسسمپاتیک می…

Continue reading →

Share

تکنیک گفتگوی بین قسمت ها

علم NLP بر این عقیده است که ضمیر ناخوداگاه افراد از بی نهایت قسمت تشکیل شده است . هر وقت که بخواهیم تصمیم جدیدی بگیریم یا اینکه در مقابل یک انتخاب قرار بگیریم یا تصمیم به ترک عادتی بگیریم قسمتی از ضمیر ناخوداگاهمان موافق تصمیم و قسمت دیگر مخالف تصمیم مان می شوند و این دو در مقابل یگدیگر قرار می گیرند به همین علت ما در تصمیم گیری و انجام فعالیت خود دچار گیجی و عدم توانایی انجام کار می شویم.

Share

تکنیک آنکراژ Anchoring یاتکیه گاه ذهنی

انکراژ به معنای لنگر انداختن است . هنگامی که ما با دیدن و یا لمس کردن و یا بوییدن چیزی به یاد یک خاطره ای قدیمی در ذهنمان می افتیم , در واقع یک انکراژ اتفاق افتاده است . همانند یک کشتی که به هنگام ایستادن لنگر می اندازد, ما نیز به کمک ان معرف خاص , برای به روی سطح امدن خاطره یا حس خود ,لحظه ای در ذهن مان می ایستیم تا کاملا ان خاطره را به یاد بیاوریم .

Share

تکنیک فراتر از واقعیت یا تکنیک Submodalities

موارد استفاده از این تکنیک در از بین بردن ترس ها و خاطرات منفی است. از شدت درد و بیماری می کاهد حتی اگر درست به کار گرفته شود می تواند بیماری را ریشه کن…

Continue reading →

Share