همه‌ی نوشته‌های bizhan

چرا بايد سواد علمى داشته باشيم

خلاصه خبر

۱- ما در عصرى زندگى مى كنيم كه هر روز و هر لحظه كشفيات علمى تازه اى صورت مى گيرند و فناورى هاى نوين چهره جهان پيرامونمان را دگرگون مى كنند. ۲- مطالعه عميق در يك زمينه بخصوص از علم، هميشه باعث آفرينش فردى باسواد علمى نمى شود. ۳- سواد علمى اغلب با سواد تكنولوژيك اشتباه گرفته مى شود، سواد علمى دركى وسيع از مفاهيم پايه اى علوم است. ۴- بررسى ها نشان مى دهد كه حتى در جوامع پيشرفته درصد قابل ملاحظه اى از مردم، فاقد سطح علمى كافى هستند.
ادامه خواندن چرا بايد سواد علمى داشته باشيم

Share